Javni poziv za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27%N iz republičkih robnih rezervi

Radnici JPKD „Toplica“ izvode radove u Baćoglavskom naselju
25. decembra 2018.
Sportski Centar Vas poziva na koncert KUD „Bata Lačković“
27. decembra 2018.
Prikaži sve

Javni poziv za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27%N iz republičkih robnih rezervi

I    Opština Kuršumlija oglašava bespovratnu isporuku 97.500 kg mineralnog đubriva KAN  27%  N  fizičkim  licima  –  nosiocima  poljoprivrednog  gazdinstva  sa  teritorije Opštine Kuršumlija.

II  Na   Javni   poziv   se   može   javiti   fizičko   lice   –   nosilac   poljoprivrednog gazdinstva, koje u strukturi gazdinstva ima prijavljene površine pod voćem u 2018. godini u  skladu  sa  Pravilnikom  o  upisu  u  registar  poljoprivrednih  gazdinstava  i  obnovi registracije, kao i o  uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (“Službeni glasnik RS“ br.46/2017), sa teritorije opštine Kuršumlije.

III    Fizičko   lice   –   nosilac   poljoprivrednog   gazdinstva   koje   ima   pravo   na bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27%N, može da preuzme najviše 500 kg po hektaru,   a   najviše   za   jedan   hektar   prijavljene   površine   pod   voćem,   u   skladu   sa Pravilnikom. Količina đubriva po ha, odnosno po korisniku zavisiće od broja prijavljenih korisnika na javnom pozivu.

IV  Pravo  na  bespovratnu  isporuku  ima  fizičko  lice  –  nosilac  poljoprivrednog gazdinstva.

V Zahtev za preuzimanje mineralnog đubriva KAN 27%N,   fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva   podneće Opštini Kuršumlija počev od  26.decembra 2018 god. do 25. januara 2019. godine, na Obrascu – Zahtev za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva (u daljem tekstu: zahtev), objavljenom na sajtu opštine Kuršumlija, mesnim kancelarijama i kancelariji za poljoprivredu.

Zahtev  iz  prethodnog  stava  fizičko  lice  –  nosilac  poljoprivrednog  gazdinstva, može podneti:

–     Opštini Kuršumlija- pisarnica;

–     preko   mesnih kancelarija.

Fizičko  lice-  nosilac  poljoprivrednog  gazdinstva,  u  zahtevu  upisuje  podatke  o prijavljenim površinama pod voćem sa stanjem na dan stupanja na snagu  zaključka Vlade RS o  bespovratnoj  isporuci  mineralnog  đubriva  KAN  27%N,    05  Broj:  339-9528/2018  od 11.10.2018. godine.

VI    Raspodela  mineralnog  đubriva  KAN  27%N  će  se  vršiti  prema  redosledu pristizanja zahteva.

VII  Fizičko  lice  –  nosilac  poljoprivrednog  gazdinstva  je  dužno  da  preuzeto mineralno   đubrivo   KAN   27%N   iskoristi   isključivo   za   radove   u  poljoprivredi   na površinama prijavljenim pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

VIII Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi se neće razmatrati.

Zahtev za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva

Obaveštenje – Javni poziv za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27%N iz republičkih robnih rezervi

 

U Kuršumliji
25.12.2018 god

ODELJENJE ZA PRIVREDU I LER
Samostalni savetnik za poljoprivredu
Jovica Đinović dipl. inž

 

Veličina slova