Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica kroz raspodelu građevinskog materijala

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje porodica kroz raspodelu građevinskog materijala
6. marta 2019.
Predsednik opštine Kuršumlija čestita svim damama 8. mart
8. marta 2019.
Prikaži sve

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica kroz raspodelu građevinskog materijala

Komisija za izbor korisnika dana objavljuje javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći  za stambeno zbrinjavanje porodica interno raseljenih  lica dok su u raseljeništvu na teritoriji opštine Kuršumlija kroz aktivnosti raspodele građevinskog materijala.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pomoć namenjena interno raseljenim licima, kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Kuršumlija, , a neophodna im je pomoć za završetak ili adaptaciju stambenog objekta (u daljem tekstu: Korisnik).

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi EUR 4.500,00 eura (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isporuke profakture) a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi EUR 1.500,00 eura (jednahiljadaipetstotinaevra) bez PDV-a (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isporuke profakture) a po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnog domaćinstva Korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Kuršumlija, i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

USLOVI I KRITERIJUMI

Korisniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva može biti dodeljena Pomoć pod sledećim uslovima:

 1. da su evidentirani kao interno raseljena lica i/ili poseduju legitimaciju interno raseljenog lica (obavezno za Podnosioca prijave);
 2. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi koji su evidentirani kao interno raseljena lica imaju prijavljeno prebivalište/ boravište na teritoriji opštine Kuršumlija u trenutku objavljivanja javnog poziva;
 3. da Podnosilac prijave na javni poziv ima u svojini 1/1 ili u susvojini ili zajedničkoj imovini sa nekim od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi, nepokretnost koja je upisana u katastru nepokretnosti i to kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata.
 1. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 4. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, samo ukoliko se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 4), alineja 4 ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica  (u daljem tekstu: Odluka).

5.da predmetna nepokretnost ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, a da ćese ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu istanovanje;

6.da Podnosilac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu otuđili, pokloniliili zamenili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambeno pitanje;

7.da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne posedujunepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom bimogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 4.ovog člana;

8.da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne mogu da koristenepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji;

9. da nemaju prihode kojima bi mogli da obezbede poboljšaju uslove stanovanja;

10. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu korisnicidrugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da rešeili su rešili svoje stambene potrebe u skladu sa članom 2. stav 3. osim ukoliko su bili korisnici pomoći u vidu građevinskog materijala i da ista pomoć nije prešla 1.500,00 EUR, a da isti iznos može da dokumentuje;

11.da se nepokretnost iz tačke 4. ovog člana nalazi na teritoriji opštine;

Komisija donosi odluku o dodeljivanju pomoći, na osnovu reda prvenstva, sačinjenog prema kriterijumima propisanim Pravilnikom.

Korisnik kao podnosilac Prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

Korisnik kao podnosilac Prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;

2) Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);

3) Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);

4) Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti kojom konkurišu za Pomoć; da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji, da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambeno pitanje;

5) Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena  kod nadležnog organa;

−za lica koja borave u neformalnom kolektivnom centru-potvrda nadležne službe opštine/opštine da su lica evidentirana da borave u neformalnom kolektivnom centru;

6) Dokaz o prihodima:

– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;

– Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ;

– Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni pozivili ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

7) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);

8) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju

– Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

9) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje  nadležne Komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

10) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebro-vaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervno-mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);

Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana.

11) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

– potvrda o smrti bračnog druga;

– rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

– izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

– presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece(ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

12) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

13)List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost.

14)Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište, na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji).

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 14) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke.

15) Fotografija objekta u trenutku podnošenja prijave.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS “, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao interno raseljena lica u evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije(samo za lica za koja nije dostavljena fotokopija legitimacije interno raseljenog lica) izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju/ proveru imovnog stanja u elektronskoj bazi iz Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici porezana imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Dokaze iz stava 1. ovog člana, može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja svoje podnete prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke

Svi dokazi  se podnose  u fotokopiji, a originalna dokumenta na zahtev Komisije.

PODNOŠENJE ZAHTEVA

Podnosioci zahteva po javnom pozivu prijavne obrasce preuzimaju u Kancelariji poverenika Komesarijata za izbeglice i migracije u Kuršumliji, ulica Toplička 1, Kuršumlija.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko Pisarnice, koja se nalazi u  zgradi opštine Kuršumlija ili poštom na adresu:

Komisija za izbor korisnika projekta „Druga Generacija“ za opštinu Kuršumlija
(Pisarnica Opštine Kuršumlija)

Proleterskih brigana bb
18430 Kuršumlija

Rok za podnošenje prijava  je 05.04.2019 godine. 

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 027/ 381 402

Veličina slova