Локална пореска администрација

[table width=“100%“ colwidth=“15|85″ colalign=“left|left“]
Датум;Обавештење / одлука
18.12.2018.;Одлука о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно односно шумско земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину за 2019. годину
18.12.2018.;Одлука о накнадама за коришћење јавних добара
18.12.2018.;Одлука о локалним комуналним таксама за 2019. годину у општини Куршумлија
23.11.2018.;Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Куршумлија
12.04.2018.;Референтна каматна стопа НБС
14.03.2018.;Референтна каматна стопа НБС
23.11.2017.;Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Куршумлија
08.11.2017.;Обавештење о измирењу пореских обавеза по основу четвртог квартала за 2017. годину
09.10.2017.;Рефентна каматна стопа НБС
07.09.2017.;Рефентна каматна стопа НБС
10.02.2017.;Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга (први квартал 2017)
26.12.2016.;Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга
01.12.2016.;Одлука о измени Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територијиу општине Куршумлија
28.11.2016.;Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
07.07.2016.;Рефентна каматна стопа НБС
21.06.2016.;Рефентна каматна стопа НБС
19.11.2015.;Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину на територији општине Куршумлија
19.11.2015.;Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Куршумлија
20.02.2015.;Образац пријаве за плаћање локалне комуналне таксе за 2015. годину
19.01.2015.;Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
22.12.2014.;Одлука о локалним комуналним таксама за 2015. годину
30.11.2014.;Утврђене просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину
30.11.2014.;Отпис камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода општине Куршумлија
24.11.2014.;Обавештење о условном отпису камате по основу доспелих пореских обавеза
08.05.2014.;Обавештење о условном отпису камата и мировању пореског дуга
27.03.2014.;Обавештење о истицању рока за подношење пореских пријава порез на имовину, за пореске обвезнике који воде пословне књиге самоопорезивањем на обрасцу ППИ-1
27.02.2014.;Обавештење о обавези подношења пријаве за утврђивање постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме
26.02.2014.;Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Куршумлија
07.02.2014.;Обавештење о условном отпису камате и мировању пореског дуга
23.12.3013.;Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
29.11.2013.;Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Куршумлија
15.11.2013.;Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Општине Куршумлија
15.11.2013.;Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Куршумлија
15.11.2013.;Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе на територији општине Куршумлија
22.04.2010.;Одлука о утврђивању тржишне вредности непокретности 2010
[/table]