Општинско веће

Председник Општинског већа – Војимир Чарапић

Чланови:
  1. Зорица Анастасијевић, комерцијални техничар
  2. Бојан Бојовић, дипл. инжењер шумарства
  3. Златко Вељовић, дипл.економиста
  4. Александар Миленковић, економиста
  5. Срђан Миленковић, економски техничар
  6. Биљана Петровић, лекар специјалиста
  7. Владимир Цветковић, дипл.економиста

 

Општинско веће чине Председник општине, заменик председника Општине и 7 чланова Општинског већа.

Председник Општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једну или више одређених области из надлежности Општине.

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Надлежност

Општинско веће:

1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
7. поставља и разрешава Начелника општинске управе;
8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9. информише јавност о свом раду;
10. доноси пословник о раду на предлог Председника општине;
11. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова. Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником у складу са законом и статутом.

prediksi bola hari ini situs togel deposit qris prediksi togel jitu prediksi togel jitu prediksi togel akurat Pascol4d Pascol4d Pascol4d bandar togel terpercaya 2023 rtp pascol4d rtp gacor pascol4d Pascol4D Pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d pascol4d bobatoto bobatoto bobatoto bobatoto bobatoto bobatoto ltdtoto ltdtoto ltdtoto ltdtoto ltdtoto sontogel sontogel sontogel sontogel sontogel ltdtoto ltdtoto situs togel gacor situs togel gacor dan terpercaya situs togel terpercaya dan terbaru situs togel terpercaya situs togel resmi bandar togel resmi bandar togel terpercaya BO Togel Terpercaya 2023 bandar togel dan slot gacor 4d situs bandar togel terpercaya bandar togel terbaru dan terpercaya Situs toto togel gacor MICIN4D KARI4D situs togel terbaru pascol4d bandar togel terbesar link togel terpercaya daftar situs togel terbaru daftar bandar togel terpercaya situs togel teraman situs slot terpercaya situs toto togel terpercaya situs togel terpercaya situ toto togel macau 5d situs togel terbesar dan terpercaya bandar togel terpercaya dan terbaru
https://linuxbourg.ch/ https://azael-magic.com/ https://bizsok.com/ https://cinciasui.com/ https://jorge-fernandez.es/ https://xihit.net/ https://boledicoba.com/ http://mairieadjame.net/ https://vanartleisure.com/ https://britwacher.com/ http://bomontebello.com/ https://cphpix.com/ http://theiscream.com/ http://buddiesbeachhut.com/ http://roccogiovannoni.com/ https://resourcepolitics2015.com/ https://onegeorgefox.org/ https://theandromasaga.com/ https://knoxvillecmh.org/ https://marsudiraras.org/