Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Куршумлија

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Куршумлија

Предмет пописа су незаконито изграђени објекти за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката.

Саставни део овог програма је списак пописних кругова са описом граница, као и динамички план извршења пописа.

Попис и евидентирање незаконито изграђених објеката вршиће Комисије за попис незаконито изграђених објеката на обрасцу – појединачном пописном листу.

Ближе информације о програму пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Куршумлија, могу се добити у Општинској управи – Одељењу за привреду и локални економски развој, трећи спрат, канцеларија број 25, телефон: 027/381-402 локал 124. Контакт особа: Драган Миленковић – општински грађевински инспектор.

– Програм пописа незаконито изграђених објеката

– Динамични план извршења пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Куршумлија

– Списак издатих решења у поступку озакоњења објеката

– Попис објеката по закону о озакоњењу објеката

Величина слова