новембар

На основу Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија, Сл. лист општине бр. 25/2015 од 24.12.2015. године, одлуке Скупштине општине Куршумлија број И-02-230/2016 од 02.09.2016. године и Решења Председника општине Куршумлија број И-02-263 од 14.10.2016. године, Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне својине општине Куршумлија, расписује оглас за прикупљање писмених понуда за продају моторног возила.

Предмет продаје

Предмет продаје је путничко моторно возило, марке ПЕУГОЕТ 406 СР 2.0 ХДИ, година производње 2003., снага мотора (кw/цм3) 80/1997, година прве регистрације 2003, регистарска ознака ПК 035 ЂР, није регистрован.

Начин продаје

Продаја моторног возила обавиће се прикупљањем писмених понуда
Процењена вредност возила и критеријум за оцену понуда

Минимална процењена вредност возила је 306.369,06 динара а утврђена је на основу процене коју је дала Пореска управа Експозитура у Куршумлији, број процене 464-08-56/16 од 16.11.2016. године.

Критеријум за доделу уговора је највећа понуђена цена.

Услови продаје

Право учешћа имају сва физичка и правна лица са територије републике Србије која уплате депозит у висини од 10% од минималне католошке вредности возила, односно 30.636,91 динара на благајни општинске управе Куршумлија, канцеларија број 18.

Образац пријаве са понудом може се преузети на сајту Општине Куршумлија као и изјава о губитку права о враћању права на депозит и они су обавезни део документације.

Начин и рок за подношења понуда

Понуде се подносе у писаној форми препорученом поштом на адресу Општина Куршумлија, Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија или непосредно у згради Општине на писарници општинске управе у просторији Услужни центар.

На коверту обавезно ставити назнаку Пријава за оглас за продају моторног возила, НЕ ОТВРАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив подносиоца пријаве, односно понуде, са адресом и контакт телефоном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања огласа 24.12.2016. године у дневном листу Новости.

Отварање понуда

Пристигле понуде ће се отворити дана 07.12.2016. године у 12и30 часова у згради општине Куршумлија. Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови овлашћени представници.

Неблаговремене и нејасне понуде као и понуде које садрже нижу цену од минималне процењене неће се разматрати.

Разгледање возила

Заинтересована лица могу извршити разгледање возила сваког радног дана у времену од 10 – 14 часова на паркингу испред зграде СО-е Куршумлија.

Остале информације могу се добити на број телефона 064/85-80-925.

Текст овог огласа биће објављен 24.11.2016. године у дневном листу новости, на сајту општине Куршумлија, на огласној табли општине као и преко РТВ Куршумлија.

Закључење уговора

О отварању понуда и избору најповољнијег понуђача саставиће се записник и предлог за избор најбољег понуђача који ће се заједно са записником доставити Одељењу за привреду и локални економски развој.

По доношењу одлуке Одељења о избору купца уговор ће бити закључен у року од 5 дана.

Аутомобил се може преузети по исплати купопродајне цене коју је купац у обавези да плати у року од 5 дана од закључења уговора.

Документа за преузимање

– Текст огласа за прикупљање писмених понуда за продају моторног возила

– Образац пријаве са понудом (физичка лица)

– Образац пријаве са понудом (правна лица)

– Изјава (физичка лица)

– Изјава (правна лица)

24. новембра 2016.

Оглас за прикупљање писмених понуда за продају моторног возила

На основу Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија, Сл. лист општине бр. 25/2015 од 24.12.2015. године, одлуке Скупштине општине Куршумлија […]
19. новембра 2016.

Премијер Србије Александар Вучић у посети куршумлијској општини

Након заседања у Нишу председник Владе Србије Александар Вучић и министри, обишли су општине на југу Србије: Нишку Бању, Прокупље, Житорађу и Куршумлију.
18. новембра 2016.

За бољу безбедност куршумлијских малишана у саобраћају

Општина Куршумлија, Дирекција за изградњу и Агенција за безбедност саобраћаја ових дана у куршумлијским основним школама “Дринка Павловић” и “Милоје Закић” успешно је реализовала акцију усмерену […]
14. новембра 2016.

Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Обавештавају се порески обвезници да су у обавези да измире пореске обавезе за четврти квартал за 2016. годину (за порез на имовину и за посебну накнаду […]