октобар

Право учешћа на конкурс имају ученици средњих школа и студенти основних академских, основних струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица – боравиште).

Услови за остваривање права учешћа за доделу стипендије ученицима и студентима су:

Да имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица – боравиште),

1. a) Да укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента не прелази износ 100% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику у тренутку објављивања конкурса (47.220,00 динара),

б) Да укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента не прелази износ од 150% просечне месечне зараде без пореза и доприноса уколико породица има троје и више деце (70.830,00 динара).

Потребна документација за остваривање права на стипендију:

  1. Пријава за доделу стипендије са основним подацима о ученику/студенту,
  2. Потврда средње школе/високошколске установе да ученик/студент редовно похађа наставу и да је први пут уписан у одређени разред/годину у текућој школској 2017/2018. (за апсолвенте потврда да је у школској 2016/2017 уписао завршну годину студија),
  3. Уверење о заједничком домаћинству, које на основу изјаве два сведока издаје надлежни орган Општинске управе, (услужни центар, шалтери бр. 3 и 4),
  4. Доказ о просечном месечном приходу за задња 3 месеца који претходе дану расписивања конкурса, а за незапослене потврда Националне службе за запошљавање,
  5. Фотокопија личне карте или уверење о месту пребивалишта (за избегла и расељена лица доказ о боравишту).
  6. Потврда средње школе о броју неоправданих изостанака до момента подношења пријаве на конкурс.

Напомена: Средње школе са територије општине Куршумлија су дужне да општини Куршумлија – Рачуноводству општинске управе до 5-ог у месецу за претходни месец доставе податке о броју неоправданих изостанака за ученике који су испунили услове конкурса и остварили право на општинску стипендију  а  имају више од 8 неоправданих изостанака, што ће се регулисати посебним уговором. Општина Куршумлија ће обуставити исплату стипендије  уколико се утврди да одређени ученик има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2017/18 години.

Ученици који похађају средње школе ван територије општине Куршумлија и који испуне услове конкурса и остваре право на општинску стипендију биће у обавези да до 5-ог у месецу за предходни месец доставе потврду средње школе о броју неоправданих изостанака, у противном иста ће им се обуставити.

Студенти су дужни да, приликом подношења документације за остваривање права на стипендију, доставе на увид и индекс односно студентску књижицу.

Право на стипендију нема студент који је у радном односу, студент на мастер студијама и специјалистичким струковним студијама, студент/ученик који је право на стипендију или кредит остварио одлуком Министарства просвете или неког другог државног органа или фонда, као ни ученик који има више од 8 неоправданих изостанака у школској 2017/18 години.

Ученици и студенти који су испунили услове конкурса остварују право на стипендију у трајању од 10 месеци, а апсолвенти у трајању од 4 месеца.

Пријава са потребном документацијом се подноси Општини Куршумлија – Општинској Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима, у информационо-услужном центру, почев од 01.10.2017. године до 15.10.2017. године за ученике средњих школа, односно од 01.11.2017. године до 15.11.2017. године за студенте.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Конкурс се објављује на Огласној табли Општине Куршумлија, огласним таблама средњих школа и Службеном листу општине Куршумлија.

За све информације везане за конкурс јавити се на телефон 381-402,  локал 113.

2. октобра 2017.

Конкурс за доделу стипендијa ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2017/2018 години

Право учешћа на конкурс имају ученици средњих школа и студенти основних академских, основних струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна […]