јул

Општинско веће општине Куршумлија донело је Одлуку о додели награда успешним студентима на територији општине Куршумлија са просечном оценом током студија најмање 9,5.

Право на награду могу остварити студенти на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије и специјалистичке струковне), студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије) и студијама трећег степена (докторске академске студије) на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Студенти  остварују право на награду уколико су текућој школској години први пут уписали прву, другу, трећу, четврту или пету годину студија са просечном оценом током студија  најмање 9,5 (збирно, обухватајући студије првог, другог и трећег степена), имају  пребивалиште на територији општине Куршумлија, а избегла и расељена лица боравиште.

Студенти прве године студија остварују право на награду уколико су до момента подношења документације испунили услов за упис наредне године студија, студенти другог степена студија и студенти трећег степена студија остварују право на награду уколико су одмах по завршетку студија првог степена наставили студије другог и трећег степена и уколико нису у радном односу.

Потребна документација за остваривање права на доделу награде:

Уз пријаву студенти прилажу: фотокопију личне карте, потврду високошколске установе да је студент први пут  уписао одређену годину студија у текућој школској години, уверење о просечној оцени студирања, потврда којом се доказује испуњење услова за упис у наредну годину студија (за студенте прве године основних академских и основних струковних студија), оверену фотокопију уверења о дипломирању на студијама првог степена (за студенте на студијама другог степена), оверену фотокопију уверења о дипломирању на студијама првог и другог  степена (за студенте на студијама трећег степена), дoказ да студент није у радном односу (уверење Националне службе за запошљавање односно уверење ПИО фонда) и фотокопију картице текућег рачуна.

Пријава са траженом документацијом подноси се на адресу: Општинска управа општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада б.б. Куршумлија, са назнаком: “За доделу награде успешним студентима“.

Пријаве доставити најкасније до 20.08.2021.године.

2. јула 2021.

Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија

Општинско веће општине Куршумлија донело је Одлуку о додели награда успешним студентима на територији општине Куршумлија са просечном оценом током студија најмање 9,5.