Куршумлија

Општинска управа општине Куршумлија, на основу чл.45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014 ) и чл. 36.Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/2015),

О г л а ш а в а
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде:
ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОЛОМ БАЊА

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 28.06.2018. године закључно са 12.07.2018. године, радним данима од 7-15 часова, а ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима и очекиваним ефектима планирања.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

У току трајања раног јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа на огласној табли у холу и на трећем спрату зграде Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб у Куршумлији, као и на интернет страни општине Куршумлија (www.kursumlija.org).

Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се достављати у писаној форми (на писарници или поштом), Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, закључно са 12.07.2018.године када се завршава рани јавни увид. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планске документације могу утицати на планска решења.

Додатне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, заинтересована лица могу добити у току раног јавног увида у служби за послове урбанизма Општинске управе Општине Куршумлија, канцеларија број: 25.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР
Снежана Радовић, дипл. ецц.

Рани јавни увид поводом израде првих измена и допуна плана генералне регулације Пролом Бања

Прве измене и допуне ПГР Пролом Бања – РЈУ

20. јуна 2018.

Рани јавни увид поводом израде првих измена и допуна плана генералне регулације Пролом Бања

Општинска управа општине Куршумлија, на основу чл.45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014 […]
20. јуна 2018.

Конкурс за подстицајна средства из програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подручју Општине Куршумлија за 2018. годину

Обавештавају се пољопривредни произвођачи која имају регистрована пољопривредна газдинства на територији Општине Куршумлија да могу конкурисати за подстицајна средства из програма подршке пољопривредној политици и политици […]
20. јуна 2018.

ЕУ ПРО представља позив за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим предузећима у Пироту, Чачку, Ваљеву и Бујановцу

Развојни програм ЕУ ПРО ће због великог интересовања одржати додатне информативне сесије о јавном позиву за подршку предузетницима и предузетницама и микро и малим предузећима, у […]
15. јуна 2018.

Нема радиоактивности на сметлишту “Лаковски брегови” код Куршумлије

Како су се претходних неколико месеци у јавности појављивале шпекулације и покушаји политички фабрикованих афера у вези депоновања отпада на сметлишту “Лаковски брегови”, а све користећи […]