Elektronsko naručivanje dokumenata

Popunjavanjem formulara možete podneti zahteve izdavanje sledećih dokumenata:

NAPOMENE:

1. Traženu dokumentaciju, šaljemo isključivo na području Republike Srbije, samo za osobe koje su upisane u matičnu knjigu rođenih, venčanih, umrlih i knjigu državljana u Kuršumliji.
2. U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili e-poštom.
3. Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.
4. Za više informacija možete se obratiti na telefon matične službe: 027/381-402, ili na e-mail: maticar@kursumlija.org
5. Izvodi i uverenja se šalju preporučenom poštom ili post-ekspresom, nakon prispele potvrde o uplati odgovarajućih taksi.
7. Potvrde o uplati taksi možete:
– Poslati originale uplatnica preporučenom poštom, na adresu: Opština Kuršumlija, za matičnu službu, ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija, ili
– Skenirati i dodati kao fajl prilikom popunjavanja naše elektronske forme ili poslati na našu e-mail adresu.

Oslobađaju se plaćanja takse odnosno naknade:

 1. Korisnici materijalnog obezbeđenja porodice
 2. Izbegla i prognana lica

Ne plaćaju se takse i naknade za:

 1. Spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti
 2. Spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda
 3. Spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama
 4. Spise i radnje u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite, finansijske podrške porodice sa decom i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, boračko invaldiske zaštite i civilnih invalida rata
 5. Podneske upućene organu za predstavke i pritužbe
 6. Spise i radnje u postupcima za utvrđivanje prava nastalih u vezi sa elementarnim nepogodama i drugim vanrednim događajima
 7. Spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem
 8. Spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu, za nezaposlena lica
 9. Spise i radnje u postupku za sastavljanje odnosno ispravljanje biračkih spiskova kao i spiskova kandidata
 10. Spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano tarifom
 11. Za potvrdu o prijemu zahteva
 12. Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršenosti koja se stavlja na upravni akt
 13. Spise, podneske i radnje za koje je Zakonom propisano da ne podležu plaćanju taksi i naknada

Takse za zaključivanje braka, izdavanje uverenja i promenu prezimena:

 1. Zaključivanje braka u zgradi Opštinske uprave za vreme radnog vremena 500,00 dinara
 2. Zaključivanje braka u zgradi Opštinkse uprave van radnog vremena 900,00 dinara
 3. Zaključivanje braka van sedišta službenih prostorija 6.050,00 dinara
 4. Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju 1.140,00 dinara (Republička administrativna taksa) + 280,00 dinara (Opštinska administrativna taksa)
 5. Taksa za promenu prezimena 310,00 dinara (Republička administrativna taksa)

Shodno Odluci o opštinskim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava, takse se primenjuju od 01.07.2017. godine