Јавна расправа о Нацрту Статута општине Куршумлија

Вандализму никад краја – ЈПКД Топлица
7. децембра 2018.
Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута E–80, деоница Ниш-Мердаре
10. децембра 2018.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Куршумлија

На основу члана 11. став 2. Закона о локалној  самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –др. закон и 47/2018), члана 99. Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија број  22/08, 8/09, 7/11, 15/2014, 25/2015 и 5/2018) и Одлуке о приступању доношењу новог Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ број 15/18 и 25/18),  Председник скупштине општине Куршумлија доноси следећи:

 

З А К Љ У Ч А К

 О упућивању на јавну расправу Нацрта Статута општине Куршумлија

 

Упућује се на јавну расправу Нацрт  Статута општине Куршумлија. Јавна расправа о Нацрту  Статута општине Куршумлија, у трајању од 7 (седам) дана, спровешће се почев од 08.12.2018. године и трајаће закључно са 14.12.2018. године.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Куршумлија ће се спровести:

– организовањем отвореног састанка представника надлежних органа општине са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађања и средстава јавног обавештавања дана 14.12.2018. године у сали Скупштине општине Куршумлија са почетком у 18,00 часова,

– истицањем на огласној табли у згради Скупштине општине Куршумлија,

– објављивањем на сајту Општине Куршумлија www.kursumlija.org,

Примедбе и предлози на Нацрт Статута општине Куршумлија, могу се у писаном облику, доставити:

– Скупштини општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – за Комисију за израду нацрта Статута општине Куршумлија најкасније до 14.12.2018. године до 12,00 часова.

Утврђују се програм и правила јавне расправе са следећом садржином:

– Уводна реч и представљање Нацрта Статута општине Куршумлија;

– Упознавање са правилима јавне расправе;

– Реч грађана;

– Завршна реч.

О току јавне расправекомисија  за израду нацрта Статута општине Куршумлија ће сачинити извештај са предлозима и сугестијама изнетим на јавној расправи и исти доставити органу надлежном за утврђивање предлога Статута општине Куршумлије.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Ловић, инг.машинства