Javne nabavke bkp 13-09-2018

Na ovoj stranici možete pronaći sve javne nabavke koje oglašavaju opštinski organi, hronološki poređane po datumu objavljivanja.

Datum Obaveštenje
11.09.2018 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i asfaltiranju prilaza i platoa
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
11.09.2018 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Krpljenje udarnih rupa, ulegnuća i drugih neravnina na ulicama i opštinskim putevima na teritoriji Opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
11.09.2018 Poziv za podnošenje ponuda za nabavku putem narudžbenice – Nabavka ogrevnog drveta za potrebe mesnih kancelarija
Obrazac ponude za nabavku putem narudžbenice
03.09.2018 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Uslugu prevoza “grebanog” asfalta na relaciji Novo selo – Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
03.09.2018 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na trotoaru u ulici Kosovskoj u Kuršumliji
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
17.08.2018 Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala za 3 kuće u sklopu otkupa seoskih domaćinstava za interno raseljena lica
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.08.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama:
Partija 1) Nabavka kancelarijskog materijala
Partija 2) Nabavka tonera
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
09.08.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluga restorana i dostave pića i drugih dobara za reprezentaciju Opštinske uprave opštine Kuršumlija, po partijama:
Partija 1) Nabavka usluga restorana
Partija 2) Nabavka pića i drugih dobara sa dostavom za potrebe kafe kuhinje
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
01.08.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja jedinice lokalne samouprave opštine
Obrazac ponude za javnu nabavku
25.07.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.07.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Uslugu prevoza grebanog asfalta na relaciji Novo selo – Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
18.06.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na ugradnji grebanog asfalta na ulicama i putevima na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.06.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka protivgradnih raketa
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.05.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji, popravci i pojačanom održavanju i presvlačenju asfaltom ulice Kosančić Ivana; zaseok Petrovići u Pljakovu; zaseok Pipići u Pljakovu i ulice Solunske u Prolom Banji.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.05.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluga popravki i održavanja automobila, po partijama:
Partija 1) Popravka i održavanje automobila Mazda 6 i Mazda 3
Partija 2) Popravka i održavanje automobila Zastava 101, Jugo 55, Jugo koral in, Puch Mercedes, Peugeot 406 i Dacia Duster
Partija 3) Vulkanizerske usluge
Partija 4) Pranje automobila
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4
16.05.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluga mobilne telefonije
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.05.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izrada projektne dokumentacije po Objedinjenoj zakonskoj proceduri za izgradnju i rekonstrukciju ulice Karađorđeve, od ulice 16.Februar do ulice Radoš Jovanović „Selja“, ulice Dragana Milunovića „Džuleta“i dela ulice Koste Vojinovića u Kuršumliji)
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.05.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluga osiguranja, po partijama
Partija 1) Uluge osiguranja imovine
Partija 2) Usluge osiguranja zaposlenih
Partija 3) Usluge osiguranja motornih vozila (autokasko)
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
04.05.2018. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja pozva – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji dela ulice Kosovske u Kuršumliji
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.05.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluga izrade procene ugroženosti opštine Kuršumlija od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i izrade plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
18.04.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Popravka i održavanje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
10.04.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluge socijalne zaštite “Pomoć u kući starim licima i osobama sa invaliditetom na teritoriji Opštine Kuršumlija”
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.04.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na asfaltiranju ulice Palih boraca u Kuršumliji
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 1
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 2
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 3
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumentacije 4
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.03.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izgradnje – popravke ulica i puteva
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.03.2018. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja pozva – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji vodovodne mreže „Sokolovica”
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.03.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.03.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i asfaltiranju prilaza i platoa
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.03.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Krpljenje udarnih rupa, ulegnuća i drugih neravnina na ulicama i opštinskim putevima na teritoriji Opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Usluge popravke i održavanja računara, lokalne računarske mreže i štampača za potrebe opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.02.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka i isporuka električne energije
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.02.2018. Obaveštenje o pokretanju pregovarapčkog postupka – Nabavka usluga popravke i održavanja računarskog programa IS LPA
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u pregovaračkom postupku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.02.2018. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka – Nabavka usluga popravke i održavanja računovodstvenog softvera Trezor-Savetnik
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u pregovaračkom postupku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.01.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluga socijalne zaštite “Pomoć u kući starim licima i osobama sa invaliditetom”
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor na pojašnjenje konkursne dokumenatacije
Odluka o dodeli ugovora
Datum Obaveštenje
19.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Lukovskoj banji
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje nastavka radova na putnom pravcu Kastrat – Ilići – Simovići
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izbeglih lica
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Pojašnjenje konkursne dokumentacije na postavljeno pitanje br 1.
Odluka o dodeli govora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala za potrebe interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli govora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Prva izmena i dopuna Plana Generalne regulacije
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Pojašnjenje konkursne dokumentacije na postavljeno pitanje broj 1.
Odluku o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka pneumatika za službene automobile opštinske uprave opštine Kuršmlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
07.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na regulaciji reka na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Pojašnjenje konkursne dokumentacije na pitanje broj 1.
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.12.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka kontejnera
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Pojašnjenje konkursne dokumentacije na pitanje broj 1.
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.11.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka pneumatika za službene automobile opštinske uprave opštine Kuršmlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Odgovor na postavljeno pitanje br. 1 potencijalnog ponuđača
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
17.11.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Usluge održavanja, ažuriranja i razvoja sajta opštine Kuršumlija i sajta Kancelarije za mlade
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor na postavljeno pitanje u vezi javne nabavke
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.10.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na izgradnji trotoara po programu za saobraćaj u ulici Kosančić Ivana – Kastrat u Kuršumliji
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
25.10.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na regulaciji reka na teritoriji Opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
26.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka ogrevnog drveta za potrebe mesnih kancelarija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
25.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala pri otkupu seoskih kuća za potrebe interno raseljenih lica
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izbeglih lica
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka protivgradnih raketa
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na izgradnji II faze dečijeg obdaništa “Čarolija” u Kuršumliji
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na rekonstrukciji dela ulice Kosovske u Kuršumliji
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na ugradnji grebanog asfalta na lokaciji: „Džodina vodenica“- u selu Dedinac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na izgradnji V faze kanalizacione mreže sa priključcima u naselju Bolnički potok
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
08.09.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na pojačanom održavanju dela ulice Pančićeve u Kuršumiji
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.08.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Popravka i održavanje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.08.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Dodatne usluge prevoza „grebanog“ asfalta na relaciji Novo Selo – Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
14.08.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka protivgradnih raketa
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
10.08.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluga restorana i dostave pića i drugih dobara za reprezentaciju opštinske uprave opštine Kuršumlija, po partijama
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
09.08.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Krpljenje udarnih rupa na ulicama i putevima na teritoriji Opštine Kuršumlija i asfaltiranje prilaza i platoa
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
21.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka geodetskih usluga za potrebe opštinske uprave opštine Kuršumlija po partijama
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
13.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na izgradnji IV faze kanalizacione mreže sa priključcima u naselju Bolnički potok
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na ugradnji grebanog asfalta na ulicama i putevima na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Izmena konkursne dokumentacije
Odgovor na pitanje za pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Tekuće popravke puteva na teritoriji Mesne zajednice Rača
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluge prevoza „grebanog“ asfalta na relaciji Novo Selo – Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluga popravki i održavanja automobila, po partijama, JNMV-60/2017
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
12.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka usluge osiguranja po partijama
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3
08.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na asfaltiranju putnih pravaca: Mačkovac – Čarapići – Simići; Ul. Dr.Hadžića nastavak prema groblju; Tmavsko brdo; Rekonstrukcija nekategorisanog opštinskog puta (OP II-12) Donja Mikuljana- Dubrava, Rekonstrukcija nekategorisanog puta: Belo polje (OP I-6) Zaseok “Staro selo” i asfaltiranje ulice Bože Jordanovića
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor br. 1 na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Odgovor br. 2 na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
05.05.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Usluga mobilne telefonije
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odgovor br. 1 na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Odgovor br. 2 na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
28.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 52/2017 – Izrada idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i izradi nedostajuće infrastrukture
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka kancelarijskog materijala po partijama
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjeni obrazac konkursne dokumentacije
Odgovor br 1 na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Odgovor br 2 na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
05.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala za dodatnu pomoć za adaptaciju nabavljene nepokretnosti interno raseljenih lica
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.03.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 46/2017 – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izgradnje – popravke ulica i puteva
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.03.2017. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Nabavka materijala za saobraćaj
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.03.2017. Poziv za dostavljanje ponuda – Izgradnja vodovodne mreže Sokolovica JNMV-40/2017
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Izgradnja vodovodne mreže Sokolovica
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2017. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva – Nabavka usluga popravke i održavanja računovodstvenog programa (softvera) – IS LPA
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u pregovaračkom postupku
Mišljenje Uprave za javne nabavke o osnovanosti pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.03.2017. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva – Nabavka usluga popravke i održavanja računovodstvenog softvera – „Trezor-Savetnik“
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u pregovaračkom postupku
Mišljenje Uprave za javne nabavke o osnovanosti pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.03.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na presflačenju asfaltom ulice Stevana Biničkog i ulice Branka Radičevića
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Izvođenje radova na presflačenju asfaltom ulice Stevana Biničkog i ulice Branka Radičevića
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
06.03.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku – Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i asfaltiranju prilaza i platoa
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i asfaltiranju prilaza i platoa
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izgradnje – popravke ulica i puteva
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izgradnje – popravke ulica i puteva
Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti
Obaveštenje o obustavi postupka
01.03.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za – Popravka i održavanje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Popravka i održavanje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Kuršumlija
Odgovor na postavljeno pitanje – pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.02.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za – JNMV Usluga popravke i održavanja računara, lokalne računarske mreže i štampača za potrebe Opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – JNMV Usluga popravke i održavanja računara, lokalne računarske mreže i štampača za potrebe Opštine Kuršumlija
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.02.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/2017 –“Krpljenje udarnih rupa, ulegnuća i drugih neravnina na ulicama i opštinskim putevima na teritoriji opštine Kuršumlija”
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 25/2017 – krpljenje udarnih rupa, ulegnuća i neravnina na ulicama
Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku 25/2017 – krpljenje udarnih rupa, ulegnuća i neravnina na ulicama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
24.02.2017. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka i isporuka električne energije
Obrazac ponude – Nabavka i isporuka električne energije
Odluka o dodeli ugovora – nabavka i isporuka električne energije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora
02.02.2017. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene prostorija Opštine Kuršumlija
Obrazac ponude – nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene
01.02.2017. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Kuršumlija
Obrazac ponude – nabavka materijala za saobraćaj
01.02.2017. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Skupštine opštine Kuršumlija
Obrazac ponude – nabavka materijala za saobraćaj
31.01.2017. Poziv za dostavljanje ponuda – noćno oročenje viška likvidnih dinarskih sredstava opštine Kuršumlija
17.01.2017. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka šivaćih mašina u postupku nabavke robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu
Obrazac ponude
Plan javnih nabavki za 2016. godinu

– Plan javnih nabavki za 2016. godinu – Opštinska uprava opštine Kuršumlija

– Izmena i dopuna br. 1. Plana javnih nabavki za 2016. godinu – Opštinska uprava opštine Kuršumlija

– Izmena i dopuna br. 2. Plana javnih nabavki za 2016. godinu – Opštinska uprava opštine Kuršumlija

– Izmena i dopuna br. 3. Plana javnih nabavki za 2016. godinu – Opštinska uprava opštine Kuršumlija

– Odluka interni akt Opštinske uprave opštine Kuršumlija

– Plan javnih nabavki za 2016. godinu – Predsednik i Opštinsko veće opštine Kuršumlija

– Izmena i dopuna Plana javnih nabavki broj 1. za naručioca Predsednik i Opštinsko veće opštine Kuršumlija

– Odluka interni akt Predsednik i Opštinsko veće opštine Kuršumlija

– Plan javnih nabavki za 2016. godinu – Skupština opštine Kuršumlija

– Izmena i dopuna Plana javnih nabavki broj 1. za naručioca Skupštine opštine Kuršumlija

– Odluka interni akt Skupština opštine Kuršumlija

– Plan javnih nabavki za 2016. godinu – Pravobranilaštvo opštine Kuršumlija

– Odluka interni akt Pravobranilaštvo opštine Kuršumlija

Datum Obaveštenje
30.12.2016. Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku radova – izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u ulici Toplice Milana
30.12.2016. Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku radova – uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na teritoriji opštine Kuršumlija
20.12.2016. Poziv za dostavljanje ponuda – JNMV nabavka fekalne pumpe
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.12.2016. Poziv za dostavljanje ponude – Radovi na sanaciji curenja vode iz leve komore rezervoara „Borovnjak“
Konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 1
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
15.12.2016. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke usluga popravki i održavanja automobila Mazda 3 i Mazda 6
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
12.12.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Nabavka specijalizovanog softverskog paketa GIS u okviru projekta „GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“
Konkursna dokumentacija
Izmena br. 1 konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u pregovaračkom postupku
18.11.2016. Poziv za dostavljanje ponuda u postupku nabavke – Nabavka štampača za potrebe Opštinske uprave
Konkursna dokumentacija
Odgovor br. 1 na postavljeno pitanje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
16.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu, po partijama, JNMV 92/2016
Konkursna dokumentacija u postupku nabavke dobara
Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka – partiju 3
Obaveštenje o obustavi pregovaračkog postupka – partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 5
Obaveštenje o uaključenom ugovoru – partija 4
09.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Izvođenje radova na održavanju zgrade Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, JNMV 89/2016 
Konkursna dokumentacija u postupku nabavke radova
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
07.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti – Usluge održavanja, ažuriranja i razvoja sajta opštine Kuršumlija i sajta Kancelarije za mlade, JNMV-90/2016
Konkursna dokumentacija – Usluge održavanja, ažuriranja i razvoja sajta opštine Kuršumlija i sajta Kancelarije za mlade
Odgovor na postavljeno pitanje
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
07.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke radova – Nepredviđeni radovi na uređenju prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ JNMV 88/2016
Konkursna dokumentacija – Nepredviđeni radovi na uređenju prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
04.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Izvođenje radova na sanaciji dela OŠ „Miloje Zakić“ – I faza – učionički blok u okviru projekta „Ka ekološki odgovornoj i održivoj zajednici kroz promenu koncepta energetske efikasnosti“
Konkursna dokumentacija za nabavku radova – Izvođenje radova na sanaciji dela OŠ „Miloje Zakić“ – I faza – učionički blok
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o izmeni ugovora
28.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda – OŠ Miloje Zakić sanitarni radovi
Konkursna dokumentacija – OŠ Miloje Zakić sanitarni radovi
Izmena konkursne dokumentacije broj 1.
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
20.10.2016. Poziv za dostavljanje ponuda – Izrada projektno tehničke dokumentacije – vodozahvat na reci Toplici i dovodni cevovod od vodozahvata do infiltacionih bazena na postrojenju za preradu vode za piće JNMV 80/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku usluga – Izrada projektno tehničke dokumentacije – vodozahvat na reci Toplici i dovodni cevovod od vodozahvata do infiltacionih bazena na postrojenju za preradu vode za piće JNMV 80/2016
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
20.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka kontejnera za reciklažni otpad, kanti i opreme za sortiranje i skladištenje u okviru projkta „Uvođenje primarnog razdvajanja otpada iz domaćinstva putem reciklažnih ostrva u Opštini Kuršumlija“, JNMV 84/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Nabavka kontejnera za reciklažni otpad, kanti i opreme za sortiranje i skladištenje u okviru projkta „Uvođenje primarnog razdvajanja otpada iz domaćinstva putem reciklažnih ostrva u Opštini Kuršumlija“, JNMV 84/2016
Izmena Konkursne dokumentacije – Nabavka kontejnera GIZ 2016
Izmenjeni obrazac kontejneri GIZ 2016
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 Nabavka kontejnera za reciklažni otpad
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 Nabavka kanti za mešani otpad
11.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka računarske opreme u okviru projekta GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma
Konkursna dokumentacija za JNMV – Nabavka računarske opreme u okviru projekta GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma
Odgovor broj 1. na pitanje potencijalnog ponuđača za JNMV – Nabavka računarske opreme u okviru projekta GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma
Odgovor broj 2. na pitanje potencijalnog ponuđača za JNMV – Nabavka računarske opreme u okviru projekta GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2
21.09.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka usluga geodetskog snimanja komunalne infrastrukture u okviru projekta „GIS kao oruđe za integralni lokalni razvoj i razvoj turizma , JNMV 71/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku usluga – Nabavka usluga geodetskog snimanja komunalne infrastrukture u okviru projekta „GIS kao oruđe za integralni lokalni razvoj i razvoj turizma , JNMV 71/2016
Odgovor broj 1. na pitanje potencijalnog ponuđača – Nabavka usluga geodetskog snimanja komunalne infrastrukture u okviru projekta “ GIS kao oruđe za integralni lokalni razvoj i razvoj turizma JNMV 71/2016
Odluku o dodeli Ugovora u postupku JNMV broj 71/2016 – Nabavka usluga geodetskog snimanja komunalne infrastrukture
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – JNMV 71/2016
20.09.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka ogrevnog drveta za potrebe Mesnih zajednica br. 70/2016
Obrazac ponude u postupku nabavke dobara – Nabavka ogrevnog drveta za potrebe Mesnih zajednica br. 70/2016
31.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ u ponovljenom postupku JNMV 67/2016
Konkursna dokumentacija u nabavci radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ u ponovljenom postupku JNMV 67/2016
Odluka o dodeli Ugovora u postupku nabavke radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ u ponovljenom postupku JNMV 67/2016
Odluka o dodeli Ugovora u postupku nabavke radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ u ponovljenom postupku JNMV 67/2016
31.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka geodetskih usluga za potrebe sprovođenja upravnog postupka JNMV 66/2016
Konkursna dokumentacija u nabavci usluga – Nabavka geodetskih usluga za potrebe sprovođenja upravnog postupka JNMV 66/2016
Pojašnjenje broj 1. u nabavci usluga – Nabavka geodetskih usluga za potrebe sprovođenja upravnog postupka JNMV 66/2016
Odluka o dodeli Ugovora u nabavci usluga – Nabavka geodetskih usluga za potrebe sprovođenja upravnog postupka JNMV 66/2016
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru u postupku nabavke radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ u ponovljenom postupku JNMV 67/2016
18.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Kuršumlija
Obrazac ponude u nabavci dobara – Nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Kuršumlija
18.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Skupštine opštine Kursumlija
Obrazac ponude – Nabavka dobara – Nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Skupštine opštine Kuršumlija
16.08.2016. Poziv za ponošenje ponuda – u nabavci usluga interneta
Obrazac ponude – u nabavci usluga interneta
11.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda u nabavci nameštaja za potrebe Opštinske uprave JNMV 58/2016
Konkursna dokumentacija u nabavci nameštaja za potrebe Opštinske uprave JNMV 58/2016
Pojašnjenje broj 1. u nabaci nameštaja za potrebe Opštinske uprave JNMV 58/2016
Pojašnjenje broj 1. u nabaci nameštaja za potrebe Opštinske uprave JNMV 58/2016
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Opštinske uprave JNMV 58/2016
11.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga restorana i dostave hrane i pića za potrebe OU po partijama u ponovljenom postupku JNMV 57/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku usluga restorana i dostave hrane i pića za potrebe OU po partijama u ponovljenom postupku JNMV 57/2016
Odluka o dodelu Ugovora, u nabavci nameštaja za potrebe Opštinske uprave JNMV 58/2016
Obaveštenje o zaključenu Ugovora u nabavci usluga restorana i dostave hrane i pića za potrebe Opštinske uprave partija 1. JNMV 57/2016
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru u nabavci usluga restorana i dostave hrane i pića za potrebe Opštinske uprave po partijama PARTIJA 2, JNMV 57/2016
05.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga partija 1 – Nabavka računarske opreme i štampača po partijama u ponovljenom postupku JNMV 55/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara partija 1 – Nabavka računarske opreme i štampača po partijama u ponovljenom postupku JNMV 55/2016
Odgovor broj 1. za partiju 1, u nabavci računarske opreme i štampača po partijama u ponovljenom postupku JNMV 55/2016.
Odluku o dodeli Ugovora za partiju 1. u nabavci računarske opreme i štampača po partijama u u ponovljenom postupku JNMV 55/2016
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 1, u nabavci računarske opreme i štampača po partijama u ponovljenom postupku JNMV 55/2016
01.08.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Odgovor broj.1 za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog materijala nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016
Odluku o dodeli Ugovora za nabavku dobara – nabavka kancelarijskog nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016.
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog nameštaja i kuhinjskih elemenata za uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ JNMV 54/2016.
29.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – UREĐENJE PROSTORIJA Kancelarije za mlade U OKVIRU PROJEKTA KUTAK ZA MLADE, JNMV 53/2016
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – UREĐENJE PROSTORIJA Kancelarije za mlade U OKVIRU PROJEKTA KUTAK ZA MLADE, JNMV 53/2016
Odluku o obustavi postupka javne nabavke za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta kutak za mlade, JNMV 53/2016.
Obaveštenje o obustavi postupka za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“, JNMV 53/2016
Odgovor broj 1. na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača u postupku za nabavku radova – Uređenje prostorija Kancelarije za mlade u okviru projekta „Kutak za mlade“ JNMV 53/2016.
18.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Nabavka građevinskog materijala za realizaciju dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom IRLL, JNMV 50/2016.
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Nabavka građevinskog materijala za realizaciju dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom IRLL, JNMV 50/2016.
Izmena BR. 1 KD – Nabavka građevinskog materijala za realizaciju dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom IRLL, JNMV 50/2016.
Izmenjena Konkursna dokumentacija – Nabavka građevinskog materijala za realizaciju dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom IRLL, JNMV 50/2016.
Odluku o dodeli Ugovora za nabavku građevinskog materijala za realizaciju dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom IRLL, JNMV 50/2016.
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za nabavku građevinskog materijala za realizaciju dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom IRL, JNMV 50/2016.
18.07.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Nabavka računarske opreme i štampača po partijama – JNMV 51/2016 
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Nabavka računarske opreme i štampača po partijama – JNMV 51/2016
Odgovor br.1 – Nabavka računarske opreme i štampača po partijama – JNMV 51/2016
Odluka o dodeli ugovora – Nabavka računarske opreme i štampača po partijama – JNMV 51/2016
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1, u nabavci računarske opreme i štampača po partijama JNMV 51/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2, u nabavci računarske opreme i štampača po partijama JNMV 51/2016
03.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga – Nabavka usluga izrade akcionog plana za razvoj, pratećih analiza, izvršenja odluka i izvođenja obuka i treninga u okviru projekta „GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“ 
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Nabavka usluga izrade akcionog plana za razvoj, pratećih analiza, izvršenja odluka i izvođenja obuka i treninga u okviru projekta „GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“ JNMV-44/2016. 
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga – Nabavka usluga izrade akcionog plana za razvoj, pratećih analiza, izvršenja odluka i izvođenja obuka i treninga u okviru projekta „GIS kao oruđe za integralni lokalni ekonomski razvoj i razvoj turizma“ JNMV-44/2016
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – akcioni plan GIS
04.05.2016. Poziv za podnošenje ponuda – nabavka usluga popravki i održavanja automobila po partijama
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga popravki i održavanja automobila po partijama
Odgovor broj 1. na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača za nabavku usluga – nabavka usluga popravki i održavanja automobila po partijama
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga – nabavka usluga i održavanje automobila po partijama
Obaveštenje o dodeli ugovora za nabavku usluga – Nabavka usluga popravki i održavanja automobila po partijama, Partija 5
Obaveštenje o zaključenim ugovoru za nabavku usluga – Nabavka usluga popravki i održavanja automobila po partijama, Partija 1
Obaveštenje o zaključenim ugovoru za nabavku usluga – Nabavka usluga popravki i održavanja automobila po partijama, Partija 2
Obaveštenje o zaključenim ugovoru za nabavku usluga – Nabavka usluga popravki i održavanja automobila po partijama, Partija 3
Obaveštenje o zaključenim ugovoru za nabavku usluga – Nabavka usluga popravki i održavanja automobila po partijama, Partija 4
28.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda – nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva
Konkursna dokumentacija – nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva
Odluka o dodeli ugovora za nabavku dobara – nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva
01.04.2016. Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija za nabavku usluga mobilne telefonije
Odgovor broj 2. na pitanja potencijalnih ponuđača za nabavku usluga mobilne telefonije
Odgovor broj 3. na pitanja potencijalnih ponuđača za nabavku usluga mobilne telefonije
Odluka o dodeli Ugovora za nabavku usluga mobilne telefonije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga mobilne telefonije
01.04.2016. Konkurs za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini.
Prijava za konkurisanje
Obrazac budžeta i revidiranog budžeta
Obaveštenje o datumu objave Konkursa za sufinasiranje projekata
Rešenje o imenovanju članova komisije za ocenu projekata u okviru Konkursa za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini
Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o imenovanju članova komisije za ocenu projekata u okviru konkursa za sufinansiranje projekta proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini
Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2016. godini
03.03.2016. Poziv za podnošenje ponude – Nabavka kancelarijskog materijala po partijama 2016.
Konkursna dokumentacija za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog materijala po partijama 2016.
Zapisnik o otvaranju ponuda za nabavku dobara – Nabavka kancelarijskog materijala po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1. – Nabavka kancelarijskog materijala po partijama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2. – Nabavka kancelarijskog materijala po partijama
26.02.2016. Poziv za podnošenje ponude – Nabavka električne energije
Konkursnu dokumentaciju za nabavku dobara – Nabavka električne energije
Odluka o dodeli Ugovora za nabavku dobara – Nabavka električne energije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku dobara – Nabavka električne energije
25.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda – nabavka usluga štampanja
Obrazac ponude za nabavku usluga štampanja
24.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda – tehnički pregled vozila
Obrazac ponude za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila u cilju registracije
23.02.2016. Poziv za pokretanje postupka
Konkursna dokumentacija za nabavku usluga popravke i održavanja računara i računarske mreže u zgradi opštine Kuršumlija
Odluka o dodeli Ugovora za nabavku usluga popravke i održavanja računara i računarske mreže u zgradi opštine Kuršumlija
Obaveštenje o zaključenju Ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluga popravke i održavanja računara i računarske mreže.
19.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda
Obrazac ponude za nabavku sredstava za čišćenje i održavanje higijene u prostorijama opštine Kuršumllija
11.02.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursnu dokumentacija
Mišljenje UJN za pokretanje pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za nabavku usluga popravke i održavanja racunovodstvenog softvera PUPIN IS LPA
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za nabavku usluga popravke i održavanja računovodstvenog softvera PUPIN IS LPA
11.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda – nabavka jedne motorne testere
Obrazac ponude za nabavku jedne MOTORNE TESTERE u okviru nabavke dobara neophodnih za vršenje dohodovnih aktivnosti za potrebe interno raseljenih lica sa teritorije opštine Kursumlija
11.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda – nabavka jednog vitla
Obrazac ponude za nabavku jednog vitla u okviru nabavke dobara neophodnih za vršenje dohodovnih aktivnosti za potrebe interno raseljenih lica sa teritorije opštine Kursumlija
10.02.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Mišljenje UJN za pokteranje pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za nabavku usluga popravke i održavanja računovodstvenog softvera TREZOR SAVETNIK
Odluka o dodeli Ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za nabavku usluga popravke i održavanja računovodstvenog softvera Trezor Savetnik
04.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda – nabavka usluga koričenja službenih knjiga – koričenje matičnih knjiga
Obrazac ponude u nabavci usluga – koričenje službenih knjiga – koričenje matičnih knjiga
01.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda za noćno oročavanje viška likvidnih sredstava opštine Kušumlija u 2016. godini
Datum Obaveštenje
04.12.2015 Poziv za podnošenje ponuda nabavke poslovne galanterije i propagandnog materijala za prezentaciju funkcionera opštine, imenovanih i postavljenih lica Opštinske uprave opštine Kuršumlija, 
Obrazac ponude nabavke poslovne galanterije i propagandnog materijala za prezentaciju funkcionera opštine, imenovanih i postavljenih lica Opštinske uprave opštine Kuršumlija,
03.12.2015 Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke dobara neophodnih za vršenje dohodovnih aktivnosti za potrebe interno raseljenih lica sa teritorije opštine Kuršumlija, JNMV 61/2015.
Konkursna dokumentacija u postupku nabavke dobara neophodnih za vršenje dohodovnih aktivnosti za potrebe interno raseljenih lica sa teritorije opštine Kuršumlija, JNMV 61/2015.
Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke dobara neophodnih za vršenje dohodovnih aktivnosti za potrebe interno raseljenih lica sa teritorije opštine Kuršumlija, JNMV 61/2015.
ODGOVOR BROJ 1. u postupku nabavke dobara neophodnih za vršenje dohodovnih aktivnosti za potrebe interno raseljenih lica sa teritorije opštine Kuršumlija, JNMV 61/2015.
ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 i 2 I O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 3. u postupku nabavke dobara neophodnih za vršenje dohodovnih aktivnosti za potrebe interno raseljenih lica sa teritorije opštine Kuršumlija, JNMV 61/2015.
OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA ZA PARTIJU 1
OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA ZA PARTIJU 2
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 3
23.11.2015 Poziv za podnošenje ponuda – nabavku opreme za realizaciju kulturno umetničkog programa, za potrebe projekta Pozorišne manifestacije i muzičke radionice
Obrazac ponude za nabavku opreme za realizaciju kulturno umetničkog programa, za potrebe projekta Pozorišne manifestacije i muzičke radionice
05.11.2015 Konkursna dokumentacija u postupku nabavke usluga održavanja sajtova Opštine Kuršumlija i KZM, JNMV 58/2015
Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluga održavanja sajtova Opštine Kuršumlija i KZM, JNMV 58/2015
ODGOVOR 1. na pitanje potencijalnog ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja sajtova opštine Kuršumlija i KZM
Odluka o dodeli ugovora u postupku nabavke usluga održavanja sajtova opštine Kuršumlija i KZM, JNMV 58/2015
Obaveštenje o zaklučenom ugovoru u postupku nabavke usluga održavanja sajtova opštine Kuršumlija i KZM,JNMV 58/2015
30.10.2015 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015.
Prilog izmenjeni obrazac ponude u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Izmena konkursne dokumentacije u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Prilog izmenjeni obrazac ponude u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Odluka o dodeli ugovora u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
26.10.2015 Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku metalnih kontejnera
Konkursna dokumentacija za nabavku metalnih kontejnera
Odgovor broj 1 na pitanja potencijalnih ponuđača u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Odgovor broj 2 na pitanja potencijalnih ponuđača u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Odgovor broj 3 na pitanja potencijalnih ponuđača u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
Odgovor broj 4 na pitanja potencijalnih ponuđača u postupku nabavke metalnih kontejnera, JNMV 55/2015
08.10.2015 Poziv za podnošenje ponude – nabavku i ugradnju zidnih drvenih lajsni u kancelarijama Opštinske uprave opštine Kuršumlija
Obrazac ponude za nabavku i ugradnju zidnih drvenih lajsni u kancelarijama Opštinske uprave opštine Kuršumlija
23.09.2015 Poziv za podnošenje ponude – krecenje 2015
Obrazac ponude za nabavku radova na krečenju hodnika i kancelarija u zgradi Opštinske uprave opštine Kuršumlija
17.09.2015 Poziv za podnošenje ponude – Izrada projekta azbestne cevi JNM
Konkursna dokumentacija dobra – nabavka usluga izrada glavnog projekta za zamenu azbestnih cevi 2015 
Odluku o dodeli ugovora u postupku JNMV – Izrada Projekta za građevinsku dozvolu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JNMV usluga – Izrada Projekta za građevinsku dozvolu
14.09.2015 Poziv za podnošenje ponude – nabavka i ugradnja drvenih lajsni
Obrazac ponude u postupku nabavke i ugradnje drvenih lajsni
11.09.2015 Poziv za podnošenje ponude – nabavka kancelarijskog nameštaja
Obrazac ponude u postupku nabake kancelarijskog nameštaja
11.09.2015 Poziv za podnošenje ponude – ogrevno drvo
Obrazac ponude u postupku nabake ogrevnog drveta
04.09.2015 Poziv za podnošenje ponuda – nabavka i ugradnja laminata 2015
Obrazac ponude u postupku nabavke i ugradnje laminata
24.08.2015 Javni poziv za nabavku dobara – Nabavka građevinskog materijala za izbegla lica
Konkursna dokumentacija dobra – Nabavka građevinskog materijala 2015
Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku nabavke dobara – Nabavka gradjevinskog materijala za izbegla lica
05.08.2015. Javni poziv za podnošenje ponuta – nabavku letnjih guma za auto Mazda 6
Konkursna dokumentacija u postupku JNMV – nabavka letnjih guma za auto Mazda 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku letnjih guma za auto Mazda 6
29.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda – nabavka usluga restorana i dostave pića i drugih dobara za reprezentaciju
Konkursna dokumentacija u postupku JNMV – nabavka usluga restorana i dostave pića i drugih dobara za reprezentaciju 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Partiju 1 u postupku nabavke usluga restorana
26.06.2015. Poziv za podnošenje ponude – nabavka protivgradnih raketa
Konkursna dokumentacija u postupku JNMV – nabavka protivgradnih raketa broj 30/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za protivgradne rakete
21.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nabavka materijala za saobraćaj
21.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga popravke i održavanje softvera PUPIN u ponovljenom postupku
21.04.2015. Obaveštenje o obustavi postupka – nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija
Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija (ponovljeni postupak)

Obrazac ponude – nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija (ponovljeni postupak)
Izmena konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija – nabavka benzina i dizel goriva
Izmenjen Javni poziv za nabavku benzina i dizel goriva
14.04.2015. Poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga kancelarijskog materijala po partijama
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga osiguranja po partijama
Odgovor broj 1. na postavljeno pitanje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala po partijama – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku kancelarijskog materijala – partija 2
14.04.2015. Poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga osiguranja po partijama
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga osiguranja po partijama
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Izmena konkursne dokumentacije

Ispravljeni obrazac konkursne dokumentacije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja – partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga osiguranja – partija 3
09.04.2015. Poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga održavanja sajtova Opštine i Kancelarije za mlade
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga izrade sajtova
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga održavanja, ažuriranja i razvoja sajta opštine Kursumlija i KZM
03.04.2015. Obustava postupka javne nabavke usluga popravki i održavanja automobila – partija 4: Autolakirske i autolimarske usluge
23.03.2015. Poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga prevoda 2015
Obrazac ponude – nabavka usluga prevoda
18.03.2015. Konkursna dokumentacija – nabavka usluga popravka i održavanja informacionog sistema
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o pokretanju ponovljenog postupka – nabavka usluga popravke i održavanja računarskog programa (softvera) – Informacionog sistema lokalne poreske administracije IS LPA
18.03.2015. Obaveštenje o pokretanju ponovljenog postupka – nabavka usluga popravka i održavanje računovodstvenog programa “Trezor savetnik”
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga popravka i održavanje računovodstvenog programa “Trezor savetnik”
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku usluga popravke i održavanja računovodstvenog softvera TREZOR SAVETNIK u ponovljenom postupku
13.03.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija (ponovljeni postupak)
Obrazac ponude – nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija
11.03.2015. Poziv za podnošenje ponude – nabavka računarske opreme
Konkursna dokumentacija – nabavka računarske opreme
05.03.2015. Poziv za podnošenje ponude – nabavka plinskih topova i boca za plin
Konkursna dokumentacija – nabavka plinskih topova i boca (izmenjeni obrazac)
05.03.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga tehničkog pregleda
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga tehničkog pregleda
02.03.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga mobilne telefonije
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga mobilne telefonije
Odgovor broj 1. na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Odgovor broj 2. na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
02.03.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka električne energije
Konkursna dokumentacija – nabavka električne energije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nabavka električne energije
27.02.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga servisiranja vozila
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga popravke i održavanje vozila
Odgovor 1. na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o zaključenom ugovoru: nabavka usluga servisiranje vozila – partija 1.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru: nabavka usluga servisiranje vozila – partija 2.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru: nabavka usluga servisiranje vozila – partija 3.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru: nabavka usluga servisiranje vozila – partija 5.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru: nabavka usluga servisiranje vozila – partija 6.
20.02.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija
Obrazac ponude – nabavka benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija
Obaveštenje o obustavi postupka
19.02.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga popravke i održavanja računara i lokalne računarske mreže za potrebe opštine Kuršumlija
Obrazac ponude – nabavka usluga popravke i održavanja računara i lokalne računarske mreže
19.02.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka čaša, šolja i ostalog posuđa za potrebe kafe kuhinje Opštinske uprave
Obrazac ponude – nabavka čaša, šolja i ostalog posuđa za potrebe kafe kuhinje
12.02.2015. Javni poziv za podnošenje ponude – nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene prostorija opštine Kuršumlija
Obrazac ponude – nabavka sredstava za čišćenje
10.02.2015. Obaveštenje o pokretanju postupka – nabavka usluga popravke i održavanja računarskog programa Informacionog sistema lokalne poreske administracije IS LPA JN 4/2015, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija – nabavka računarskog programa
Mišljenje Uprave za javne nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
10.02.2015. Obaveštenje o pokretanju postupka – nabavka usluga grejanja
Konkursna dokumentacija – nabavka usluga grejanja
Mišljenje Uprave za javne nabavke
Odluka o doleli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
09.02.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Nabavka usluga popravke i održavanja računovodstvenog softvera – “Trezor-Savetnik”
Konkursna dokumentacija – Nabavka usluga popravke i održavanja računovodstvenog softvera – “Trezor-Savetnik”
Mišljenje Uprave za javne nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka
28.01.2015. Poziv za podnošenje ponude za noćno oročenje viška likvidnih sredstava opštine Kuršumlija
28.01.2015. Plan nabavki Opštine Kuršumlija za 2015. godinu
Datum Obaveštenje
01.12.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – nabavka poslovne galanterije i propagandnog materijala za funkcionere
Konkursna dokumentacija – nabavka poslovne galanterije i propagandnog materijala
19.11.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka usluga izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na teritoriji opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija – Nabavka usluga izrade procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća
Izmena broj 1. konkursne dokumentacije
Izmenjeni obrazac – model ugovora – procena ugroženosti
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.11.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – asfaltiranje prilaza u MZ Gvozdeni Puk
Konkursna dokumentacija – asfaltiranje prilaza u MZ Gvozdeni Puk
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
13.11.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluga osposobljavanja i provere osposobljenosti zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i osnovna obuka i provera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
Obrazac ponude – nabavka usluga osposobljavanja i provere osposobljenosti zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i osnovna obuka i provera znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
05.11.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – nabavka radova na sanaciji krila mosta u naselju Dankoviće
Konkursna dokumentacija – nabavka radova na sanaciji krila mosta u naselju Dankoviće
03.11.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – radovi na regulisanju vodosnabdevanja u MZ Žuč (Sagonjevo)
Konkursna dokumentacija – radovi na regulisanju vodosnabdevanja u MZ Žuč (Sagonjevo)
Obaveštenje o obustavi postupka
31.10.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka laptop računara i projekcijskog platna, ponovljeni postupak
Konkursna dokumentacija – Nabavka laptop računara i projekcijskog platna, ponovljeni postupak
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za nabavku laptop računara i projekcijskog platna
Odgovor na postavljeno pitanje broj 1. potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
22.10.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka usluga mobilne telefonije (izmenjen prvobitni tekst poziva)
Konkursna dokumentacija – Nabavka usluga mobilne telefonije (izmenjena prvobitna KD)
Ispravljeni obrazac ponude – Nabavka usluga mobilne telefonije
Izmena broj 1. konkursne dokumentacije
Izmena broj 2. konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odgovor na postavljeno pitanje broj 1. potencijalnog ponuđača
Odgovor na postavljeno pitanje broj 2. potencijalnog ponuđača
Odgovor na postavljeno pitanje broj 3. potencijalnog ponuđača
Odgovor na postavljeno pitanje broj 4. potencijalnog ponuđača
Odgovor na postavljeno pitanje broj 5. potencijalnog ponuđača
Obavestenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
18.10.2014. Javni poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica na teritoriji lokalne samouprave
Konkursna dokumentacija – Nabavka građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica
Odgovor na postavljeno pitanje broj 1. potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
19.09.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Radovi na regulisanju vodosnabdevanja u Mesnoj zajednici “Tmava”, zaseok “Tmavsko brdo” i u Mesnoj zajednici “Žuč”, selo Sagonjevo, po partijama 
Konkursna dokumentacija – Radovi na regulisanju vodosnabdevanja, po partijama

Obaveštenje o obustavi postupka – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 1
18.09.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka dobara neophodnih za obavljanje dohodovnih aktivnosti
Konkursna dokumentacija – Nabavka dobara neophodnih za obavljanje dohodovnih aktivnosti

Obaveštenje o zaključenim ugovorima
 08.09.2014. Obaveštenje o produženju roka – Nabavka usluge popravke i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u mesnim zajednicama
Odluka o izmeni konkursne dokumentacije
Izmenjena konkursna dokumentacija
03.09.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka usluga koričenja službenih knjiga
Obrazac ponude – Nabavka usluga koričenja službenih knjiga
03.09.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka ogrevnog drveta
Obrazac ponude – Nabavka ogrevnog drveta
02.09.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka usluge popravke i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u mesnim zajednicama
Konkursna dokumentacija – Nabavka usluge popravke i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u mesnim zajednicama
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
27.08.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka kancelarijskog nameštaja i staza za hodnike, po partijama
Konkursna dokumentacija – Nabavka kancelarijskog nameštaja i staza za hodnike, po partijama
Odgovor na postavljeno pitanje 1
Odgovor na postavljeno pitanje 2
Obaveštenje o zaključenim ugovorima
22.08.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – JNMV Nabavka protivgradnih raketa
Konkursna dokumentacija – Nabavka protivgradnih raketa
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka protivgradnih raketa
05.08.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka vatrometa za potrebe manifestacije “Kulturno leto Kuršumlija 2014.”
Konkursna dokumentacija – Nabavka vatrometa
25.07.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka ugostitetljskih usluga (reprezentacije) po partijama
Konkursna dokumentacija – Nabavka ugostitetljskih usluga (reprezentacije) po partijama
Izmena konkursne dokumentacije (Odgovor na postavljeno pitanje 1)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
24.07.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka muzičke opreme za potrebe Kancelarije za mlade
Konkursna dokumentacija – Nabavka muzičke opreme za potrebe Kancelarije za mlade
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka muzičke opreme za potrebe Kancelarije za mlade
21.07.2014. Izmena konkursne dokumentacije – Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Kancelarije za mlade
Izmenjena konkursna dokumentacija – Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Kancelarije za mlade
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.07.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka laptop računara i projekcijskog platna, ponovljeni postupak
Konkursna dokumentacija – Nabavka laptop računara i projekcijskog platna
Odgovor na postavljeno pitanje 1
Odgovor na postavljeno pitanje 2
Odgovor na postavljeno pitanje 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
17.07.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka kancelarijskog namestaja za potrebe Kancelarije za mlade
Konkursna dokumentacija – Nabavka kancelarijskog namestaja za potrebe Kancelarije za mlade
16.07.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – izrada i ugradnja metalnih garažnih vrata
Obrazac ponude – izrada i ugradnja metalnih garažnih vrata
16.07.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – nabavka radova rekonstrukcije tuš kade u zgradi namenjenoj stanovanju socijalno ugroženih porodica
Obrazac ponude – Nabavka radova rekonstrukcije tuš kade
24.06.2014. Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke laptop računara i projekcijsko platno za potrebe Kancelarije za mlade opštine Kuršumlija
24.06.2014. Obavestenje o zaključenom ugovoru – nabavka kancelarijskog materijala po partijama
19.06.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluge realizacije koncerata Kulturno leto 2014
Konkursna dokumentacija – nabavka usluge realizacije koncerata Kulturno leto 2014
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nabavka usluge realizacije koncerata
18.06.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – nabavka televizijskog programa
Konkursna dokumentacija – nabavka televizijskog programa
16.06.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nabavka štampača
29.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nabavka usluga osiguranja po partijama
28.05.2014. Poziv za podnošenje ponude – nabavka laptop racunara i projekcijskog platna 
Konkursna dokumentacija – nabavka laptop racunara i projekcijskog platna
23.05.2014. Poziv za podnošenje ponude – nabavka usisivača 
Obrazac ponude – nabavka usisivača
23.05.2014. Poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga održavanja internet prezentacije Kancelarije za mlade opštine Kuršumlija 
Obrazac ponude – usluga održavanja internet prezentacije
22.05.2014. Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača za JNMV nabavka štampača
20.05.2014. Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača za JNMV nabavka kancelarijskog materijala
19.05.2014. Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača za JNMV nabavka kancelarijskog materijala
16.05.2014. Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača za JNMV nabavka kancelarijskog materijala
16.05.2014. Poziv za podnošenje ponude – javna nabavka male vrednosti: nabavka štampača
Odluka o izmeni konkursne dokumentacije u okviru javne nabavke štampača
Konkursna dokumentacija (izmenjena) – nabavka štampača
Odgovor na postavljeno pitanje 1 – nabavka štampača
15.05.2014. Poziv za podnošenje ponude – nabavka kancelarijskog materijala po partijama
Konkursna dokumentacija – nabavka kancelarijskog materijala po partijama
12.05.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nabavka geodetskih usluga za 2014. godinu
24.04.2014. Poziv za podnošenje ponude – javna nabavka male vrednosti: nabavka računarske opreme
Izmena konkursne dokumentacije u okviru javne nabavke računarske opreme
Konkursna dokumentacija (izmenjena) – nabavka računarske opreme
Odgovor na postavljena pitanja 1 i 2 – nabavka računarske opreme
22.04.2014. Poziv za podnošenje ponude – javna nabavka male vrednosti: usluga osiguranja za 2014. godinu po partijama
Izmena konkursne dokumentacije u okviru javne nabavke osiguranja po partijama
Obrazac ponude – nabavka usluga osiguranja po partijama
17.04.2014. Poziv za podnošenje ponude – nabavka usluga popravke i održavanja štampača
Obrazac ponude – usluga popravke i održavanja štampača
Specifikacija usluge održavanja štampača
14.04.2014. Poziv za produženje roka za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara – štampanog materijala 
Obrazac ponude – nabavka štampanog materijala
09.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – popravka i održavanje automobila
08.04.2014. Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara – štampanog materijala
Obrazac ponude – nabavka štampanog materijala
03.04.2014. Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – nabavka geodetskih usluga za 2014. godinu
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – nabavka geodetskih usluga za 2014. godinu
02.04.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru – nabavka električne energije
25.03.2014. Obaveštenje o zaključenom ugovoru o nabavci materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija za 2014. godinu
19.03.2014. Obaveštenje o obustavi postupka za izvođenje radova na sanaciji prodajno izložbenog prostora bivše konfekcije “7. Juli” Kuršumlija
07.03.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluge popravki računara i održavanja lokalne računarske mreže za 2014. godinu
Obrazac ponude – nabavka usluge popravki računara i održavanja lokalne računarske mreže za 2014. godinu
10.03.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluge popravki i održavanja automobila za 2014. godinu
Obrazac ponude – nabavka usluge popravki i održavanja automobila za 2014. godinu
28.02.2014. Poziv za dostavljanje ponuda – nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu
Obrazac ponude – nabavka usluge revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu
28.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda – usluga nabavke sredstava za čišćenje i održavanje higijene prostorija Opštine Kuršumlija
Obrazac ponude za uslugu nabavke sredstava za čišćenje i održavanje higijene prostorija Opštine Kuršumlija
28.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku fiksnih telefona
Obrazac ponude za nabavku fiksnih telefona
27.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda za nabavku električne energije
Konkursna dokumentacija za nabavku električne energije
27.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda – usluga odrzavanja, ažuriranja i razvoja internet prezentacije opštine Kuršumlija
Obrazac ponude za uslugu odrzavanja, ažuriranja i razvoja internet prezentacije opštine Kuršumlija
24.02.2014. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti: nabavka materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za nabavku materijala za saobraćaj – benzina i dizel goriva za potrebe Opštine Kuršumlija
13.02.2014. Poziv za podnošenje ponude za izvođenje radova na sanaciji prodajno izložbenog prostora bivše konfekcije “7. Juli” Kuršumlija
Konkursna dokumentacija za radove na sanaciji prodajno izložbenog prostora bivše modne konfekcije “7. Juli” Kuršumlija
31.01.2014. Poziv za podnošenje ponude za izvođenje molersko-farbarskih radova na skupštinskoj sali Opštine Kuršumlija
Konkursna dokumentacija – obrazac ponude

Mesne zajednice opštine Kuršumlija – tenderi i javne nabavke

Na ovoj stranici možete pronaći sve tendere i javne nabavke koje raspisuju Mesne zajednice sa teritorije opštine Kuršumlija, hronološki poređane po datumu objavljivanja.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

– Plan javnih nabavki za 2018. godinu – Mesna zajednica Mačkovac

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

– Plan javnih nabavki za 2017. godinu – Mesna zajednica Donja Mikuljana  

– Plan javnih nabavki za 2017. godinu – Mesna zajednica Mačkovac

– Plan javnih nabavki za 2017. godinu – Mesna zajednica Mačkovac – izmena br. 1 

– Plan javnih nabavki za 2017. godinu – Mesna zajednica Lukovo

– Plan javnih nabavki za 2017. godinu – Mesna zajednica Lukovo – izmena br. 1

– Plan javnih nabavki za 2017. godinu  – Mesna zajednica Rača

Datum Obaveštenje
19.06.2018. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Popravka puteva u Mesnoj zajednici Mačkovac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zakučenom ugovoru
29.11.2017. Poziv za podnošenje ponuda – Popravke puteva na teritoriji Mesne zajednice Lukovo
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
04.07.2017. Poziv za podnošenje ponuda – Tekuće popravke puteva na teritoriji Mesne zajednice Mačkovac
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zakučenom ugovoru
06.04.2017. Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku – Tekuće popravke puteva na teritoriji Mesne zajednice Donja Mikuljana
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku
Odluka o dodeli ugovora