Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Kuršumlija

Tamara Vučić u Kuršumliji uručila poklone prvacima OŠ Drinka Pavlović i obišla petočlanu porodicu Stevanović
5. septembra 2019.
Konferencija za medije u manastiru Sveti Nikola u Kuršumliji povodom obeležavanja 850 godina Nemanjinih zadužbina
6. septembra 2019.
Prikaži sve

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Kuršumlija

Na osnovu člana 94, 102. i 103. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 21/16, 113/17,113/17-dr.zakon,95/18) , člana 11. i 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog  konkursa  za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 95/16),  Opštinska uprava  opštine  Kuršumlija oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Kuršumlija

I Organ u kome se radno mesto popunjava:  Opštinska uprava opštine Kuršumlija.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

  1. Poslovi iz oblasti građevinarstva-objedinjena procedura, u zvanju savetnika , 1 izvršilac.

Opis poslova: Vrši poslove Opštinske uprave koji su povereni jedinici lokalne samouprave, član 134.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji u okviru objedinjene procedure i to: proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje po zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole, rešenja o odobrenju izvođenja radova, upotrebne dozvole, prijave radova, prijave završetka objekta u konstruktivnom smislu, prijave završetka izrade temelja, vršenje kontrole usklađenosti podataka navedenih u izvodu iz projekta za građevinsku dozvolu sa izdatim lokacijskim uslovima; vrši kontrolu usklađenosti idejnog projekta sa zakonom, pravilnikom, planskim dokumentom i lokacijskim uslovima ukoliko su izdati; kontroliše podnetu dokumentaciju uz zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli; kontroliše tehničke dokumentacije podnete uz zahtev zaizdavanje privremene građevinske dozvole; kontroliše usklađenost izgrađenih temelja sa izdatom građevinskom dozvolom i izdaje potvrde o prijemu izjave o završetku izrade temelja; obaveštava investitora ukoliko nisu ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje prijave radova; pribavlja prepis lista nepokretnosti od nadležne službe RGZ; pribavlja podatke o visini doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta; vodi prvostepeni upravni postupak; proverava ispunjenost imovinsko-pravnih uslova za izdavanje građevinske dozvole, rešenja o odobrenju za izvođenje radova i upotrebnih dozvola; prosleđuje Projekat za izvođenje i Glavni projekat zaštite od požara na saglasnost MUP-u, sektoru protivpožarne zaštite; izdaje potvrde o pravosnažnosti rešenja; dostavlja pravosnažna rešenja – upotrebne dozvole RGZ Službi za katastar nepokretnosti; prosleđuje potvrde Komisije za tehnički pregled objekta o puštanju objekta u probni rad građevinskoj inspekciji; prosleđuje građevinskoj inspekcija izdata rešenja, potvrde o prijavi radova, prijave završetka izrade temelja i prijave završetka objekta u konstruktivnom smislu; prati propise iz oblasti građevinarstva i učestvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja iz svog delokruga rada. Vodi upravni postupak do donošenja rešenja o uklanjanju objekata i dozvole o uklanjanju objekata, izdaje uverenja o starosti objekata i uverenja o etažiranju posebnih delova objekata, potvrde da je izdata građevinska i upotrebna dozvola za objekat, stavlja klauzulu pravosnažnosti,izdaje potvrde i uverenja na zahtev stranke, dostavlja podatke iѕ službene evidencije, priprema izveštaje za potrebe statistike iz oblasti građevinarstva, vodi evidenciju o kretanju predmeta od podnošenja zahteva do arhiviranja. Pokreće postupak ozakonjenja po službenoj dužnosti, obaveštava stranke o dokumentaciji neophodnoj za sprovođenje postupka ozakonjenja, pribavlja saglasnosti za ozakonjenje objekta od upravljača javnog dobra, odnosno organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara, kao i od drugih institucija čija saglasnost je neophodna za okončanje postupka ozakonjenja; sprovodi postupak ozakonjenja u skladu sa zakonom, izdaje uverenja o podnetom zahtevu i dostavlja obaveštenja nadležnim organima o podnetim zahtevima; vodi ažurnu evidenciju o kretanju predmeta od podnošenja zahteva do arhiviranja; dostavlja pravosnažna rešenja o ozakonjenju Republičkom geodetskom zavodu – službi za katastar nepokretnosti i građevinskoj inspekciji; vodi prvostepeni upravni postupak; kontroliše da li su rešeni imovinsko-pravnih odnosi; izrađuje nacrt rešenja o ozakonjenju objekta i nacrt zaključaka koje donosi u toku postupka ozakonjenja; priprema izveštaje o broju podnetih i rešenih predmeta kao i izveštaje vezane za ozakonjenje objekata; izrađuje potrebne informacije, analize i izveštaje; objavljuje spisak donetih rešenja na internet stranici nadležnog organa. Vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama; donosi zaključak o odbacivanju nedopuštene, neblagovremene ili od neovlašćenog lica izjavljene žalbe prvostepenom organu; razmatra navode iz žalbe i ocenjuje da li je žalba opravdana; po potrebi vrši izmenu upravnog akta; stara se o poštovanju rokova za odlučivanje po žalbi; donosi zaključak o obustavljanju postupka po žalbi; donosi zaključak o privremenom prekidu postupka po žalbi do rešavanja prethodnog pitanja; dostavlja akta drugostepenom organu, podnosiocu žalbe i po potrebi sudu. Vrši pregled i proveru dokumentacije; sprovodi postupak i priprema rešenja o zahtevima za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekata na životnu sredinu, zahtevima za određivanje obima i sadržaja studija o proceni uticaja projekata na životnu sredinu, zahtevima za davanje saglasnosti na studije o proceni uticaja projekata na životnu sredinu ili procene uticaja zatečenog stanja; sprovodi postupak i priprema rešenja o zahtevima za ažuriranje studije o proceni uticaja; organizuje javni uvid, javnu prezentaciju i javnu raspravu o studiji o proceni uticaja i studiji zatečenog stanja projekata na životnu sredinu; obezbeđuje učešće javnosti u odlučivanju postupku procene uticaja; organizuje rad tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na životnu sredinu; vodi javnu knjigu o sprovedenim postupcima procene uticaja projekata na životnu sredinu; priprema akt o davanju saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja planova, programa, strategija i osnova na životnu sredinu. priprema godišnji izveštaj o stanju životne sredine; dostavlja podatake Agenciji za izradu izveštaja o stanju životne sredine; Sprovodi postupak izdavanja dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada na teritoriji opštine; izdaje integralne dozvole operateru; izdaje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom; vodi evidencije o izdatim dozvolama i dostavlja podatake o izdatim dozvolama Agenciji i ministarstvu; Obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom, odlukama i poslove po nalogu šefa Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi za rad na radnom mestu: Uslovi za rad na radnom mestu Poslovi iz oblasti građevinarstva-objedinjena procedura su utvrđeni članom 25.tačka 11. Pravilnika o unutrašnjem uređenju radnih mesta u Opštinskoj upravi, posebnim organizacionim jedinicama i opštinskom pravobranilaštvu opštine Kuršumlija(„Sl. list opštine Kuršumlija“ br. 16/2019) i to:

stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti građevinskog, arhitektonskog ili tehničko-tehnološkog smera na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

  1. Poslovi javnih nabavki i kapitalnih projekata, u zvanju savetnika, 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u pripremi plana javnih nabavki i njegovom usaglašavanju sa finansijskim planom odnosno odobrenim raspoloživim aproprijacijama; obavlja poslove sprovođenja postupaka javnih nabavki; priprema odluke o pokretanju postupka javnih nabavki; učestvuje u pripremi modela ugovora; prikuplja ponude u koordinaciji sa Komisijom za javne nabavke; učestvuje u radu Komisije za javne nabavke kada je propisano da je član službenik za javne nabavke; učestvuje u pripremi konačnih ugovora o javnim nabavkama; vrši objavljivanje akata na portalu javnih nabavki; vrši proveru i ispitivanje tržišta za predmetnu javnu nabavku; priprema izveštaje o sprovedenim postupcima; zajedno sa nadležnom službom likvidature, prati izvršenje javnih nabavki u skladu sa zaključenim ugovorima; vodi evidenciju o javnim nabavkama i vrši arhiviranje dokumentacije; u postupcima javnih nabavki obavlja sve administrativno-tehničke poslove za Komisiju; Učestvuje u pripremi i ocenjivanju, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata kako bi se obezbedilo vrednovanje svih pozitivnih i negativnih efekata tih projekata i osiguralo delotvorno i efikasno upravljanje javnim sredstvima, u sladu sa Uredbom o realizaciji kapitalnih projekata, analizira, prikuplja i obrađuje informacije i podatke potrebne za pripremu i realizaciju Plana kapitalnih ulaganja opštine; učestvuje u postupku uvođenja izvođača u posao u ime investitora; izveštava o obimu i kvalitetu izvršenih poslova; stara se o blagovremenoj dinamici realizacije projekta u skladu sa definisanim rokovima; ostvaruje komunikaciju sa izvođačima radova i stručnim nadzorom; prati realizaciju izvođenja građevinskih radova iučestvuje u prijemu obavljenih radova.

Uslovi za rad na radnom mestu: Uslovi za rad na radnom mestu Poslovi javnih nabavki i kapitalnih projekata su utvrđeni članom 25.tačka 6. Pravilnika o unutrašnjem uređenju radnih mesta u Opštinskoj upravi, posebnim organizacionim jedinicama i opštinskom pravobranilaštvu opštine Kuršumlija(„Sl. list opštine Kuršumlija“ br. 16/2019) i to:

stečeno visoko obrazovanje u okviru obrazovno-naučnog polja pravne, ekonomske ili tehničko-tehnološke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, licenca za službenika za javne nabavke.

Uslovi za kandidate:

  • da je punoletan državljanin Republike Srbije;
  • da ima propisano obrazovanje;
  • da ispunjava ostale uslove određene zakonom,drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta;
  • da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

III Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju  u izbornom postupku: za radno mesto pod rednim brojem 1. : poznavanje Zakona  o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09,81/09-ispr.,64/10-odluka US,24/11,121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13- odlukaUS, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon) – usmenim razgovorom kao i uvidom u podatke iz prijave.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju  u izbornom postupku za radno mesto pod rednim brojem 2. : poznavanje Zakona  o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br. 124/12,14/15, 68/15) – usmenim razgovorom kao i uvidom u podatke iz prijave.

IV Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: Prijava sa biografijom, navodima o dosadašnjem radnom iskustvu i kontakt telefon kandidata , uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, licenca za službenika za javne nabavke, dokaz o radnom iskustvu u struci , dokaz da lice nije pravnosnažno osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci, potvrda da licu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa izdata od strane organa u kom je učesnik javnog konkursa bio u radnom odnosu.

  • Svi dokazi se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Odredbama člana 9.i člana 103.Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“,br.18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid,pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Obrazac izjave je dostupan na sajtu opštine Kuršumlija.

V Rok za podnošenje prijava na konkurs: Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Večernje novosti“.

Neblagovremene , nedopuštene,nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba žalbenoj komisiji u roku od osam dana od dana prijema zaključka.Žalba kandidata ne zadržava izvršenje zaključka.

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:  Konkursna komisija će učesnike konkursa koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, čije su prijave blagovremene,dopuštene,razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi  obavestiti o mestu,danu i vremenu početka izbornog postupka.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:  Nataša Milenković dipl.pravnik, tel. 027/ 381-383.

VII Adresa na koju se podnose prijave: Opštinska uprava opštine Kuršumlija, za  Konkursnu komisiju, sa naznakom – „Prijava na javni konkurs“, ul.Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija.

Napomena: Probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave ili državnom organu.

Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita i stručnog ispita za službenika za javne nabavke mogu se primiti  na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada, odnosno u roku od 6 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa ako ,u skladu sa Zakonom , probni rad nije obavezan.

Objavljivanje javnog konkursa: Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Kuršumlija objavljuje se na internet prezentaciji opštine Kuršumlija  www.kursumlija.org

Obaveštenje o javnom konkursu, sa adresom internet prezentacije opštine Kuršumlija na kojoj je objavljen javni konkurs, objavljuje se u dnevnim novinama  „Večernje novosti“ koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.