Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa udruženja građana za 2020. godinu

Svečano otvaranje novoizgrađenog „Pavlininog mosta“ u Kuršumlijskoj Banji
13. januara 2020.
JPKD Toplica čišćenjem propusta započinje novu sezonu radova na uređenju naselja
15. januara 2020.
Prikaži sve

Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa udruženja građana za 2020. godinu

Na osnovu Pravilnika o načinu finansiranja projekata U druženja građana i Statuta opštine Kuršumlija, Predsednik opštine Kuršumlija dana 13.01.2020. godine doneo je Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za finansiranje programa od javnog interesa udruženja građana za 2020. godinu.

Na konkursu mogu da učestvuju udruženja građana koja su registrovana na teritoriji opštine Kuršumlija, s tim da sve projektne aktivnosti moraju realizovati na teritoriji opštine Kuršumlija ili van teritorije opštine Kuršumlija, ali da svojim aktivnostima predstavljaju opštinu.

Sredstva se dodeljuju za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

Socijalna zaštita, boračko-invalidska zaštita, zaštita interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica, zaštita lica sa invaliditetom, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, informisanja, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, kao i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe, kao programi iz oblasti aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, civilnog i biznis sektora, programi za omladinu, program aktivnosti zasnovanih na volonterizmu, prevencija nasilja i afirmaciju građanskog aktivizma.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju projekata po ovom konkursu iznose 2.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju projekata po ovom konkursu predviđena su Budžetom opštine Kuršumlija za 2020. godinu, pozicija 46, ekonomska klasifikacija 481900 – dotacije nevladinim organizacijama, razdeo 4 Opštinska uprava.

Predlagač je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac
 • Obrazac za budžetski projekat
 • Kopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre (APR)
 • Kopija PIB obrasca
 • Kopija kartona deponovanih potpisa
 • Kopija lične karte odgovornog lica
 • Kopija Statuta podnosioca prijave
 • Finansijski plan

Prijava na konkurs sa svom potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs za finansiranje projekata od javnog interesa udruženja građana – ne otvarati“ putem pošte na adresu Opština Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb ili lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kuršumlija.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmaatrati.

Udruženje građana može da podnese samo jednu prijavu. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice opštine Kuršumlija www.kursumlija.org, a tekst konkursa i bliža uputstva sa uslovima i kriterijumima će biti takođe objavljeni kao prilog uz tekst konkursa. Pored toga tekst konkursa će se objaviti i na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija.

 1. Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
 2. Svi projekti koje su podnosioci prijava predali će biti procenjeni u skladu sa kriterijumima koji su predviđeni Pravilnikom.
 3. Po završetku konkursa i obrade prijava Komisija će u roku od 15 dana od završetka konkursa izraditi izveštaj o sprovedenom konkursu.
 4. Izveštaj sadrži sve podnete prijave, konačnu rang listu sa bodovima predloženih projekata i predlog odluke o izboru projekata koji će se finansirati iz budžeta opštine Kuršumlija.
 5. Izveštaj i preliminarna lista objavljuju se na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kuršumlija www.kursumlija.org
 6. Izveštaj se dostavlja Predsedniku opštine koji donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava koji se finansiraju iz budžeta opštine Kuršumlija. Na osnovu odluke, Predsednik opštine Kuršumlija zaključuje Ugovor o finansiranju projekata udruženja građana sredstvima iz budžeta opštine Kuršumlija.

Odluka o raspisivanju javnog konkursa stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom listu opštine Kuršumlija.