Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Džipijada – Radan 2017.
3. novembra 2017.
Uspešno održana Džipijada – RADAN 2017.
10. novembra 2017.
Prikaži sve

Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Na osnovu Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, Pravilnika  o raspolaganju nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kuršumlija i Odluke o davanju u zakup nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine objavljuje Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora.

Izdaje se u zakup poslovni prostor na kojem pravo svojine ima Opština Kuršumlija, postupkom prikupljanja pismenih ponuda, i to: 1. Poslovni prostor – lokal u ul. Vuka Karadžića br. 22, površine 56 m2, na katastarskoj parceli br.5059 KO Kuršumlija.

– Početna cena zakupa je 200,oo dinara po m2, za period od mesec dana;
– Učesnici ovog javnog oglasa u postupku prikupljanja pismenih ponuda ne mogu biti fizička i pravna lica, odnosno preduzetnici koji nisu izvršili obaveze po osnovu ranijih zakupa, kao i poreza na imovinu, naknada za gradsko građevinsko zemljište i komunalne takse. Ukoliko takvih prijava bude, one se neće razmatrati;
– Poslovni prostor se izdaje za obavljanje trgovinske ili ugostiteljske delatnosti;
– Poslovni prostor se izdaje na period od pet godina;
– Obaveza podnosioca ponude je da uplati depozit u iznosu od 50.000,oo dinara na blagajni Opštine Kuršumlija, kancelarija br. 18;
– Podnosiocu ponude kome se poslovni prostor ne izda u zakup, depozit će biti vraćen u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda;
– Podnosilac ponude je u obavezi da u ponudi navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita;
– Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži:
– dokaz o uplati depozita
– iznos zakupnine koja se nudi – naznaku poslovnog prostora za koji se konkuriše – dokaz o izmirenim obavezama iz Odeljenja Lokalne poreske administracije i prema JP “Za uređivanje građevinskog zemljišta Kuršumlija“ – za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana – za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski indentifikacioni broj, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje – za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave
– Ponuda se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koju se nepokretnost odnosi;
– Na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca ponude, sa adresom i kontakt telefonom;
– Ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koju se nepokretnost odnosi, smatraće se neurednom, odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena;
– Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda i iste se odbacuju;
– Ponuda je neblagovremena ako je podneta po isteku roka označenog u oglasu;
– Ponuda se smatra nepotpunom ako nema propisanu obaveznu sadržinu, ako nisu položene sve tražene isprave, odnosno ako ne sadrži sve potrebne podatke i dokaze predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu;
– Poslovni prostor se daje u zakup licu koje ponudi najveću cenu zakupnine na mesečnom nivou i sa njim će Predsednik opštine zaključiti ugovor o zakupu kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana; Depozit će se uračunati u cenu mesečne zakupnine;
– Ukoliko budući zakupac ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, položeni depozit se ne vraća;
– Ukoliko se Ugovor o zakupu ne zaključi sa ponuđačem koji je ponudio najpovoljniji iznos iz bilo kog razloga, Ugovor se zaključuje sa ponuđačem koji je ponudio najveći iznos posle njega, a u slučaju da se ni sa njim ne zaključi Ugovor ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim ponuđačem i tako do poslednjeg ponuđača koji su učestvovali u postupku, ukoliko prethodni ponuđači ne zaključe Ugovor u roku koji je određen javnim oglasom.
– Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju;
– Ako se prvi postupak prikupljanja pismenih ponuda proglasi neuspelim, drugi postupak će se sprovesti u roku od 15 dana;
– Pravno odnosno fizičko lice kome je poslovni prostor dat u zakup obavezno je da: koristi poslovni prostor u skladu sa namenom koja je utvrđena ugovorom; ne daje poslovni prostor u podzakup, odnosno ne ustupa ga na korišćenje; u određenom roku plaća zakupninu; plaća troškove korišćenja poslovnog prostora (električna energija, grejanje, druge komunalne usluge); snosi troškove tekućeg održavanja, hitnih intervencija, korišćenja zajedničkih prostorija i komunalnih usluga, kao i investicionog održavanja srazmerno kvadraturi poslovnog prostora; čuva i održava uređaje, aparate i drugu opremu sa kojom je poslovni prostor dat u zakup; preda poslovni prostor po isteku vremena zakupa u ispravnom stanju; nadoknadi štetu nastalu u poslovnom prostoru i opremi koja mu je predata na korišćenje, osim one nastale usled redovne upotrebe;
– Zakupac može izvršiti adaptaciju poslovnog prostora odnosno izvoditi radove na zakupljenoj nepokretnosti koji imaju karakter investicionog održavanja, samo uz prethodnu saglasnost Predsednika opštine; Izveštaj o postojećem stanju nepokretnosti, sa opisom, predmerom i predračunom planiranih radova, treba da izradi ovlašćeni sudski veštak ili organizacija, sa kojom zakupodavac treba da zaključi ugovor, s tim da troškove izrade dokumentacije snosi zakupac; Zakupac je u obavezi da u slučaju odstupanja od odobrenih radova, traži od zakupodavca odobrenje; Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine utvrđuje osnovanost zahteva zakupca i svoje mišljenje i predlog odluke dostavlja Predsedniku opštine, koji će doneti odluku o davanju saglasnosti za adaptaciju poslovnog prostora odnosno odluku o davanju odobrenja za izvođenje radova investicionog održavanja; Zakupac dostavlja Komisiji i zahtev za priznavanje troškova investicionog održavanja, zajedno sa računima a Komisija će nakon kontrole izvedenih radova dostaviti Predsedniku opštine predlog Odluke o priznavanju troškova i procentualnog umanjenja mesečne zakupnine; Predsednik opštine donosi Odluku i zaključuje aneks ugovora o zakupu sa zakupcem poslovnog prostora; Sve troškove adaptacije snosi zakupac a troškovi investicionog održavanja mogu se priznati za: zamenu delova ili cele krovne konstrukcije, zamena krovnog pokrivača, zamena horizontalnih i vertikalnih oluka, izrada mokrog čvora, popravka instalacija, malterisanje zidova i plafona u cilju sanacije vlage, zamena ili izrada priključka na infrastrukturalnu mrežu; Svi ostali radovi na enterijeru i opremanju lokala, povećanju instalisane snage električnih instalacija, pregrađivanju prostora u cilju dovođenja u novu funkciju i slično, padaju na teret zakupca;
– Zainteresovana lica radi razgledanja poslovnog prostora, kao i dodatnih informacija i obaveštenja mogu se obratiti kontakt osobi Nebojši Filipović, radnim danom od 7,00 do 15,00 časova, na tel. 0648675253.
– Pismene ponude se dostavljaju od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija, odnosno od 02.11.2017. godine, a najkasnije do 17.11.2017. godine do 9 časova na adresu Opštinske uprave opštine Kuršumlija – Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Kuršumlija ima pravo javne svojine, ul. Proleterskih brigada b.b., preporučeno poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave Kuršumlija sa naznakom „NE OTVARAJ“;
– Otvaranje ponuda obaviće se dana 17.11.2017. godine sa početkom u 10 časova, u sali Skupštine opštine Kuršumlija.
– Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Kuršumlija i u sredstvima javnog informisanja sa teritorije opštine Kuršumlija.