Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za zakup površina javne namene za postavljanje kioska

Obaveštenje – „školica sporta“ počinje sa radom od ponedeljka 16.04.2018. godine
11. aprila 2018.
Solistički koncert Aleksandra Miljkovića – Kontrabas
18. aprila 2018.
Prikaži sve

Javni poziv za dostavljanje pisanih ponuda za zakup površina javne namene za postavljanje kioska

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kuršumlija, br. II-02-24/2018-21, od 27.03.2018. godine, a u skladu sa članom 8.,9. i 10. Odluke o postavljanju kioska („Sl.list opštine Kuršumlija“ br. 4/2013 i 16/2017), Komisija za sprovođenje postupka izdavanja površina javne namene za postavljanje kioska, dana 12.04.2018. godine, raspisuje,

JAVNI POZIV
za dostavljanje pisanih ponuda za zakup površina javne namene za postavljanje kioska

 1. U zakup se izdaju površine javne namene na sledećim lokacijama:
  -Park (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).
  -Zelena pijaca (A,B).
  -Toplička (B,V,G,D,).
  Skice sa lokacijama koje su predviđene za postavljanje kioska biće istaknute na oglasnoj tabli u zgradi SO Kuršumlija.
 2. Otvaranje pisanih ponuda će se obaviti dana 27.04.2018. godine, u sali SO Kuršumlija, sa početkom u 10 sati.
 3. Površine javne namene u zakup se izdaju na rok do 1 godine.
 4. Minimalni iznos zakupnine je 700,00 dinara po m² za lokacije Park 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 500,00 dinara po m² za lokacije Zelena pijaca A,B; 300,00 dinara po m² za lokacija Toplička B,V,G,D.
 5. Zainteresovani za zakup površina javne namene za postavljanje kioska, dužni su da pisane ponude dostave, pisarnici Opštinske uprave, ili poštom na adresu SO Kuršumlija, ul. Proleterskih Brigada bb, najkasnije do 9 sati 26.04.2018. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za javni oglas za dostavljanje pisanih ponuda za zakup površina javne namene za postavljanje kioska“, sa napomenom NE OTVARAJ, i pritom prilože sledeću dokumentaciju:
  -Kopiju lične karte,
  -Dokaz o uplati garantnog iznosa od 50.000,00 dinara, na blagajni Opštinske uprave u Kuršumliji, kancelarija br. 18, ili na uplatni račun br. 840-742152843-59, model 97, sa pozivom na broj 33-054.
  -Dokaz o izmirenim poreskim obavezama iz Odeljenja Lokalne poreske administracije i dokaz o izmirenim obavezama prema JP za uređenje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“.
 6. Komisija će konačnu odluku o najpovoljnijem ponuđaču doneti na osnovu ponuđenog iznosa za zakupninu.
  Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune ponude.
  Komisija zadržava pravo da pre donošenja konačne odluke zatraži dodatnu dokumentaciju.
  Komisija nije u obavezi da posebno obrazlaže svoju odluku.
 7. Izabrani učesnici u javnom nadmetanju sklapaju ugovor sa Opštinom Kuršumlija, u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
 8. Izabrani učesnici u javnom nadmetanju su dužni da na zakupljenim javnim površinama postave kioske u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora sa Opštinom Kuršumlija.
 9. Zakupac sam snosi troškove postavljanja kioska i priključka na infrastrukturu.
 10. Zakupcu se garantni iznos uračunava u zakupninu a ostalim učesnicima na javnom nadmetanju garantni iznos se vraća.
 11. Sve neophodne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon 064-8675253, kontakt osoba Nebojša Filipović.

KOMISIJA

1. Nebojša Filipović

2. Jelena Jovanović

3. Ivica Radović