Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje porodica kroz raspodelu građevinskog materijala

JPKD Toplica: Izrada nove atmosferske kanalizacije u ulici Petra Bojovića
4. marta 2019.
Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica kroz raspodelu građevinskog materijala
6. marta 2019.

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za stambeno zbrinjavanje porodica kroz raspodelu građevinskog materijala

Komisija za izbor korisnika dana objavljuje javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći  za stambeno zbrinjavanje porodica u stanju socijalne potrebe na teritoriji opštine Kuršumlija kroz aktivnosti raspodele građevinskog materijala

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pomoć namenjena lokalnom stanovništvu u stanju socijalne potrebe, kroz nabavku građevinskog materijala (u daljem tekstu: Pomoć) može biti dodeljena lokalnom stanovništvu u stanju socijalne potrebe i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Kuršumlija, a neophodna im je pomoć za završetak ili adaptaciju stambenog objekta (u daljem tekstu: Korisnik).

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za završetak ili adaptaciju stambenog objekta,, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi EUR 4.500,00 eura (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isporuke profakture) a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi EUR 1.500,00 eura (jednahiljadaipetstotinaevra) bez PDV-a (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isporuke profakture) a po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnog domaćinstva Korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Kuršumlija, i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

USLOVI I KRITERIJUMI

Korisniku i članovima njegovog porodičnog domaćinstva može biti dodeljena Pomoć pod sledećim uslovima:

 1. da je mesto prebivališta/boravišta Podnosioca prijave registrovana na teritoriji opštine Kuršumlija;
 2. da Podnosilac prijave na javni poziv ima u svojini 1/1 ili u susvojini ili zajedničkoj  imovini sa nekim od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi, nepokretnost koja je upisana u katastru nepokretnosti i to kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata.
 1. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 4. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, samo ukoliko se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja.
 1.  da predmetna nepokretnost  ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, a da ćese ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu istanovanje;
 2.  da predmetna nepokretnost ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, a da ćese ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu istanovanje;
 3. da Podnosilac i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 4. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini  nepokretnost u Republici Srbiji ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti kojom konkurišu za pomoć;
 5. da nemaju prihode kojima bi mogli da obezbede poboljšaju uslove stanovanja;
 6. da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu korisnicidrugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da rešeili su rešili svoje stambene potrebešto se procenjuje u skladu sa članom 2.stav 3. osim ukoliko su bili korisnici pomoći u vidu građevinskog materijala i da ista pomoć nije prešla 1.500,00 EUR, a da isti iznos može da dokumentuje;
 7. da se predmetna nepokretnost nalazi na teritoriji opštine;

Komisija donosi odluku o dodeljivanju pomoći, na osnovu reda prvenstva, sačinjenog prema kriterijumima propisanim Pravilnikom.

Korisnik kao podnosilac Prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

Korisnik kao podnosilac Prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;

2) Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);

3) Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti kojom konkurišu za Pomoć; da nisu korisnici drugog programa za trajno rešavanje stambenih potreba i da nisu ostvarili trajno rešenje kroz preseljenje u treću zemlju;

4) Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnogdomaćinstva:

− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;

−za lica koja borave u neformalnom kolektivnom centru-potvrda nadležne službe opštine da su lica evidentirana da borave u neformalnom kolektivnom centru;

5) Dokaz o prihodima:

– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlenečlanove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi zazapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstvakoji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kodnadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;

– Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;

– Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije – potvrda nadležne službe iliizjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzijeu Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

6) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);

7) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju

– Rešenje nadležne Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije zadecu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

8) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodicesa invaliditetom;

9) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivnatuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivnenervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes,hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti,osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);

Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana.

10) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

– potvrda o smrti bračnog druga;

– rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

– izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

– presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje utim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

11) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

12) List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost.

13)Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište, na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji).

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 14) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke.

14) Fotografija objekta u trenutku podnošenja prijave.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Svi dokazi  se podnose  u fotokopiji, a originalna dokumenta na zahtev Komisije.

PODNOŠENJE ZAHTEVA

Podnosioci zahteva po javnom pozivu prijavne obrasce preuzimaju u Kancelariji poverenika Komesarijata za izbeglice i migracije u Kuršumliji, ulica Toplička 1, Kuršumlija.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko Pisarnice, koja se nalazi u  zgradi opštine Kuršumlija ili poštom na adresu:

Komisija za izbor korisnika projekta „Druga Generacija“ za opštinu Kuršumlija
(Pisarnica Opštine Kuršumlija)

Proleterskih brigana bb
18430 Kuršumlija

Rok za podnošenje prijava  je 05.04.2019 godine. 

Sve informacije o konkursu možete dobiti na tel. 027/ 381 402