Јавни позив за надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

Спортске игре младих 08. јуна у Куршумлији
27. маја 2019.
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години
29. маја 2019.

Јавни позив за надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија, Комисија за спровођење поступка издавања површина јавне намене за постављање киоска, дана 28.05.2019. године, расписује јавни позив за јавно надметање за издавање у закуп површина јавне намене за постављање киоска.

1. У закуп се издају површине јавне намене на следећим локацијама:
– Парк (5);
– Косовска (1);
Скице са локацијама које су предвиђене за постављање киоска биће истакнуте на огласној табли у згради СО Куршумлија.

2. Јавно надметање ће се одржати дана 05.06.2019. године, у просторијама општине Куршумлија, са почетком у 10 часова за локацију „Парк 5“ и у 10:10 часова за локацију „Косовска 1“.

3. Површине јавне намене у закуп се издају на рок до једне године.

4. Висина почетног износа закупнине је 700,00 динара по м² за локацију Парк 5, као и за локацију Косовска (1).

5. Учесници у јавном надметању дужни су да се пријаве на писарници Општинске управе, најкасније до 09:00 сати 05.06.2019. године, и притом приложе следећу документацију:
– Копију личне карте,
– Доказ о уплати гарантног износа од 50.000,00 динара, на благајни Општинске управе у Куршумлији, канцеларија бр. 18.
– Доказ о измиреним пореским обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и доказ о измиреним обавезама према ЈП за уређење грађевинског земљишта „Куршумлија“.
– Доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа за постављање киоска на градском грађевинском земљишту, из Службе за рачуноводство општине Куршумлија, канцеларија бр. 18.
– Потврда да правно лице има учешћа у капиталу код других субјеката, из АПР-а.

6. Комисија ће коначну одлуку о најповољнијем понуђачу донети на основу понуђеног износа за закупнину.
Комисија задржава право да пре доношења коначне одлуке затражи додатну документацију.
Комисија није у обавези да посебно образлаже своју одлуку.

7. Изабрани учесници у јавном надметању закључују уговор са Општином Куршумлија, у року од 15 дана од дана одржавања јавног надметања.
8. Изабрани учесници у јавном надметању су дужни да на закупљеним јавним површинама поставе киоске у року од 60 дана од дана закључења уговора са Општином Куршумлија.

9. Закупац сам сноси трошкове постављања киоска и прикључка на инфраструктуру.

10. Закупцу се гарантни износ урачунава у закупнину а осталим учесницима на јавном надметању гарантни износ се враћа.