Javni uvid – Nacrt Plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kuršumliji i Nacrt Plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji

106. godišnjica Topličkog gvozdenog puka “Knjaz Mihailo”
26. septembra 2018.
Konkurs za poljoprivredu 2018
1. oktobra 2018.
Prikaži sve

Javni uvid – Nacrt Plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kuršumliji i Nacrt Plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09,64-US, 24/11, 121/12, 43/13-US, 50/13-US, 98/2013-US, 132/2014 i 145/2014 ), čl. 54.-63. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (”Sl.glasnik RS” br.64/2015),

 

O g l a š a v a

J A V N I  U V I D   u:

 

1. NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U KURŠUMLIJI

2. NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PROLOM BANJI

 

 

Javni uvid  održaće se u trajanju od 30 dana, od 27.09.2018. do 26.10.2018.godine.

Nacrt plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kuršumliji i Nacrt plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji biće izloženi  na oglasnoj tabli u holu i na trećem spratu  zgrade SO Kuršumlija u periodu trajanja Javnog uvida.

U toku trajanja javnog uvida, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu razgledati izložena dokumenta i svoje primedbe i sugestije dostavljati u pismenoj formi Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj (urbanističkoj službi), zaključno sa 26.10.2018.godine, kada se završava javni uvid.

Javna prezentacija Nacrta  plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kuršumliji i Nacrt plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji, biće održana 11.10.2018. godine u skupštinskoj sali Opštine Kuršumlija,  sa početkom u 1100 časova. Javnoj prezentaciji mogu prisustvovati sva zainteresovana pravna i fizička lica,   i u isto vreme mogu da podnesu svoje primedbe i sugestije.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 07.11.2018.godine, u skupštinskoj sali Opštinske Uprave Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb, sa početkom u 1100 časova. Javnoj sednici mogu da prisustvuju i podnosioci primedbi na predmetna planska dokumenta i tom prilikom da obrazlože svoje primedbe pred komisijom.

Bliže informacije i potrebnu stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi na planska rešenja,  zainteresovana lica mogu dobiti u Odeljenju za  privredu  i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija broj 25, u periodu trajanja Javnog uvida, lično ili putem telefona: 027/381-402, lokal 124,  u vremenu od 10 do 14 časova.

 

 

ŠEF ODELJENJA ZA PRIVREDU I LER

Snežana Radović, dipl. ekonomista

 

1. Tekst oglasa za Javni uvid (word i pdf)

2. Nacrt Plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kuršumliji (tekst i grafika)

3. Nacrt Plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji (tekst i grafika)

4. Strateška procena uticaja na životnu sredinu PDR PPOV u Prolom banji.