Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације Луковска бања

Библиотека – Изложба поводом Јубилеја 850 година Немањиних задужбина
22. октобра 2018.
Обавештење – I. фазa припремних радова на реконструкцији улице Палих бораца у Куршумлији
26. октобра 2018.

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације Луковска бања

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014 ), чл. 54.-63.Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/2015),

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И  У В И Д   у

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКОВСКА БАЊА

 

 

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 18.10.2018. до 16.11.2018.године.

Нацрт плана генералне регулацијеЛуковска бањабиће изложен на огласној табли у холу зграде СО Куршумлијаи на огласној табли Месне канцеларије Луково,као и на интернет страни Општине Куршумлија (www.kursumlija.org), у периоду трајања Јавног увида.

У току трајања јавног увида, сва заинтересована правна и физичка лица могу разгледати изложена документа и своје примедбе и сугестије достављати у писменој форми Одељењу за привреду и локални економски развој (урбанистичкој служби), закључно са 16.11.2018. године, када се завршава јавни увид.

Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације Луковска бања, биће одржана у скупштинској сали Општине Куршумлија дана: 05.11.2018. године са почетком у 1100 часова и у сали  за састанке  хотела ”Копаоник” у Луковској бањи дана: 06.11.2018. године са почетком у 1200 часова. Јавној презентацији могу присуствовати сва заинтересована правна и физичка лица, и у исто време могу да поднесу своје примедбе и сугестије.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у сали  за састанке  хотела ”Копаоник” у Луковској бањи дана: 19.11.2018.године,  са почетком у 1200 часова. Јавној седници могу да присуствују и подносиоци примедби на предметни плански документ и том приликом да образложе своје примедбе пред комисијом.

Ближе информације и потребну стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на планска решења, заинтересована лица могу добити у Одељењу за  привреду  и локални економски развој, канцеларија број 25, у периоду трајања Јавног увида, лично или путем телефона: 027/381-402, локал 124,  у времену од 10 до 14 часова.

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР
Снежана Радовић, дипл. економиста

 

Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације Луковска бања

Документација на страници Јавни увид