Јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-80, деоница Ниш – Мердаре и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана

Сајам туризма Београд 2017 – Највеће интересовање за Пролом и Луковску Бању
28. фебруара 2017.
Расписани избори за председника Републике Србије
3. марта 2017.

Јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-80, деоница Ниш – Мердаре и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)
оглашава ЈАВНИ УВИД у

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора  ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре

и

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора  ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута E–80, деоница Ниш-Мердаре (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута E–80, деоница Ниш-Мердаре на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) одржаће се од 1. до 30. марта 2017. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама скупштине општина Прокупље, Куршумлија и Мерошина, као и на интернет презентацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, у писаној форми, јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 30. мартом 2017. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Јавни увид одржаће се од 1. до 30. марта 2017. године. Сва заинтересована правна и физичка лица у наведеном периоду могу извршити увид у нацрт Просторног плана који је изложен на огласним таблама у приземљу и на трећем спрату зграде Општине Куршумлија.

У току трајања јавног увида стручну помоћ заинтересованим лицима пружаће сваког радног дана саветник на пословима из области урбанизма Наташа Ђуровић, дипл.грађ.инж Одељења за привреду и локални економски развој, канцеларија број 25.

Предметни материјал доступан је јавности и на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs ( http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-infrastrukturnog-koridora-4)