Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години

Резултати тестирања 17. марта: тестирано 63 лица, 26 пацијената позитивно на ковид
18. марта 2021.
Резултати тестирања 18. и 19. марта: тестирано 120 лица, 41 пацијент позитиван на ковид
20. марта 2021.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години

Општинска управа општине Куршумлија, расписуjе Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години.

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке  медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена  за овај конкурс износе 1.900.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи  1.200.000,00  динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта

ПРАВО УЧЕШЋА

На  Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица којима  је додељена државна помоћ мале вредности (de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две календарске године прелази 23.000.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун није у блокади у моменту закључења уговора.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;
 • заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај  и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних  ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Програмски приоритети су:

 1. очување српског националног и културног идентитета и jезика;
 2. програми намењени деци;
 3. унапређење положаjа и равноправности одређених друштвених група:  малолетника, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.;
 4. европске интеграције;
 5. заштита животне средине;
 6. корупција;
 7. сиромаштво;
 8. говор мржње;
 9. наталитет;
 10. мигрантска криза;
 11. унапређење медијске писмености.

Пројекти који се баве горе наведеним темама, а које су предмет секторских стратегија Републике Србије, као и међународних повеља и конвенција, имаће предност приликом оцењивања пројеката, али учесници у Конкурсу могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања

ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у шест примерака:

 • Попуњен предлог пројекта, и
 • Попуњен буџет пројекта.

Образац се преузима на сајту Општине Куршумлија.

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

 • фотокопија потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у;
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);
 • изјава учесника на конкурсу да се бави производњом медијског садржаја.
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса  у дневном листу „Новости“.

Датум објављивања Конкурса у дневном листу „Новости“, биће објављен на сајту општине Куршумлија.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  достави до 31.12. 2021.године, односно до краја реализације одобреног пројекта.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе   своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати  у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Новости“ општини Куршумлија.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве пројеката на Конкурс слати искључиво поштом на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања.

Образац  1   (пријава  и табела) са јасним називом подносиоца пројекта, слати и у електронској форми, на адресу: javnenabavke@kursumlija.org

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 07,00 до 15,00 часова на телефон:  027/381-402, локал 130.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење  о расподели средстава  по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Куршумлија www.kursumlija.org и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Документа за преузимање