Obaveštenja

Na ovoj stranici možete pronaći sva obaveštenja opštinskih organa, hronološki poređana po datumu objavljivanja.

Datum Obaveštenje
29.11.2018. Obaveštenje o produženju roka Javnog poziva za kioske
15.11.2018. Obaveštenje o donetom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – RBS Telekom Prolom Banja
10.10.2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom Prolom
29.08.2018. Obaveštenje o donetom rešenju o davanju saglasnosti na ažuriranu studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor Kuršumlija 3
29.08.2018. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Metalac
08.08.2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Metalac
18.07.2018. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Telekom RBS Prolom Banja
17.07.2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor Kuršumlija 3
03.07.2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom Prolom Banja
08.06.2018. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Opština Kuršumlija
28.05.2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Opština Kuršumlija
25.05.2018. Obaveštenje o donetom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Opština Kuršumlija
27.04.2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Opština Kuršumlija
10.04.2018. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebno ažuriranje studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor RBS Kuršumlija
16.03.2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za ažuriranje studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor RBS Kuršumlija
02.03.2018. Obaveštenje o donetom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – RBS Kuršumlija MUP
17.01.2018. Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom MUP Kuršumlija
Datum Obaveštenje
22.12.2017. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“
08.12.2017. Obaveštenje o donetom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu – Telenor d.o.o.
06.11.2017. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Telekom Srbija a.d.
27.10.2017. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor d.o.o.
25.10.2017. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija a.d.
09.10.2017. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Telenor D.O.O.
09.10.2017. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Opština Kuršumlija
10.10.2017. Rešenje o pravu na roditeljski dodatak koje ostvaruje i otac deteta u slučaju kada je majka deteta strana državljanka
Prilozi:
– Instrukcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja opštinskim – gradskim upravama o postupku ostvarivanja prava oca deteta na roditeljski dodatak kada je majka strani državljanin
– Odluka Ustavnog suda
29.09.2017. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti „Toplica“ Kuršumlija
22.09.2017. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Opština Kuršumlija
19.09.2017. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor d.o.o.
12.01.2017. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu
Datum Obaveštenje
26.12.2016. Obaveštenje o izmirenju poreskih obaveza i reprogramu duga
16.12.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu
01.11.2016. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu – vodovodna mreža
20.10.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu – zamena azbestnih cevi
12.08.2016. Obaveštenje o donetom rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekata na životnu sredinu
24.06.2016. Rani javni uvid povodom izrade izmene i dopune Planova detaljne regulacije Rasadnik 2 i Rasadnik 3
20.06.2016. Obaveštenje o reprogramu
20.06.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životu sredinu – Telenor
01.06.2016. Obaveštenje – Zakon o upravnom postupku
20.05.2016. Oglas za rani javni uvid u nacrte planova
Plana detaljne regulacije „Centar naselja“
Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prolom banji
Plana detaljne regulacije uređenja reke Toplice
Plan detaljne regulacije postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kuršumliji
17.05.2016. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu
22.04.2016. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekata na životnu sredinu
18.04.2016. Obaveštenje za voćare i pčelare Stručne službe za poljoprivredu opštine Kuršumlija
31.03.2016. Obaveštenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju, budžet i finansije
04.03.2016. Obaveštenje uvid u biragčki spisak – opština Kuršumlija
Datum Obaveštenje
25.12.2014. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna uticaja na životnu sredinu – Telekom Srbija (ul. Kosovska 19.)
22.12.2014. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna uticaja na životnu sredinu – mini hladnjača
10.12.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija
10.12.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu – mini hladnjača
03.12.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija (soliter ul. Kosovska)
24.11.2014. Obaveštenje o uslovnom otpisu kamate po osnovu dospelih poreskih obaveza
23.10.2014. Obaveštenje o izdatoj potvrdi o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje otpada – SR Tanasković
06.10.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje otpada – SR Tanasković
03.09.2014. Obaveštenje o izdatoj potvrdi o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje otpada
08.05.2014. Obaveštenje o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga
30.04.2014. Obaveštenje o odbijanju zahteva za davanje saglasnosti na studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji „Kuršumlija 2“ u Kosovskoj ulici broj 19. – Telenor
28.04.2014. Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada – szr „Milić“
14.04.2014. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Telekom Srbija – Rudare
14.04.2014. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Telekom Srbija – Lukovo
04.04.2014. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu – Telekom Srbija – Dobri Do
27.03.2014. Obaveštenje o isticanju roka za podnošenje poreskih prijava porez na imovinu, za poreske obveznike koji vode poslovne knjige samooporezivanjem na obrascu PPI-1
20.03.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija a.d. (Rudare)
20.03.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija a.d. (Lukovska Banja)
17.03.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija a.d. (Žuč)
17.03.2014. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija a.d.
27.02.2014. Obaveštenje o obavezi podnošenja prijave za utvrđivanje postojanja osnova za plaćanje lokalne komunalne takse za isticanje firme
07.02.2014. Obaveštenje o uvidu u birački spisak i načinu upisivanja/izmene građana u biračkom spisku
07.02.2014. Obaveštenje o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga
14.01.2014. Poziv za Javnu raspravu o studiji procene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji „Kuršumlija 2“ u ul. Kosovska 19. – Telenor
Datum Obaveštenje
20.12.2013. Obaveštenje o Javnom uvidu u: Nacrt prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Selova“, Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Selova“ na životnu sredinu i Elaborat o zonama sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja akumulacije „Selova“
12.12.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Telenor
15.11.2013. Obaveštenje o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda, fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima
10.11.2013. Obaveštenje o Javnom uvidu u: Nacrt plana generalne regulacije Kuršumlija i izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i u Nacrt plana generalne regulacije Kuršumlijske banje
29.10.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta  na životnu sredinu – Telenor
06.09.2013. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu – Telekom Srbija
02.08.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu – Telekom Srbija
16.07.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu – Planinka a.d.
20.06.2013. Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu – Obradović inženjering