Обавештење о поднетом зaхтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројеката на животну средину

Традиционално пливање за Богојављенски крст и Дан ослобођења Куршумлије од Турака
9. јануара 2018.
Обележен Дан ослобођења Куршумлије
24. јануара 2018.

Обавештење о поднетом зaхтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројеката на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднео захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније „ПКУ34 МУП Куршумлија“ у Ул. Свете Ане бб на кат. парцели бр. 5066 КО Куршумлија (на крову зграде јединице локалне самоуправе).

Сагласно члану 20. Закона о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Општинске управе Куршумлија у ул. Пролетерских бригада бб, у канцеларији бр. 25, сваког радног дана у временском периоду од 18.01. – 08.02.2018. године, од 10.00 -12.00 часова.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној студији о процени утицаја биће одржана у сали СО Куршумлија у ул. Пролетерских бригада бб у Куршумлији дана 09.02.2018. године у 12.00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији утицаја на животну средину учествоваће и носилац пројекта.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писменом облику Одељењу за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија.

 

Ш Е Ф
Одељења за привреду
и локални економски развој
Снежана Радовић, дипл.економиста