Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekata na životnu sredinu

Tradicionalno plivanje za Bogojavljenski krst i Dan oslobođenja Kuršumlije od Turaka
9. januara 2018.
Obeležen Dan oslobođenja Kuršumlije
24. januara 2018.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekata na životnu sredinu

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Telekom Srbija“ a.d. iz Beograda, Takovska 2, podneo zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „PKU34 MUP Kuršumlija“ u Ul. Svete Ane bb na kat. parceli br. 5066 KO Kuršumlija (na krovu zgrade jedinice lokalne samouprave).

Saglasno članu 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (”Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Opštinske uprave Kuršumlija u ul. Proleterskih brigada bb, u kancelariji br. 25, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 18.01. – 08.02.2018. godine, od 10.00 -12.00 časova.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u sali SO Kuršumlija u ul. Proleterskih brigada bb u Kuršumliji dana 09.02.2018. godine u 12.00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji uticaja na životnu sredinu učestvovaće i nosilac projekta.

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu podneti primedbe i mišljenja na izloženu studiju o proceni uticaja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Kuršumlija.

 

Š E F
Odeljenja za privredu
i lokalni ekonomski razvoj
Snežana Radović, dipl.ekonomista