Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија

Председник Вучић обезбедио нову опрему за куршумлијске фудбалере
15. новембра 2019.
Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације “Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре”
18. новембра 2019.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија

На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1.Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16 ,113/17 и 95/18),члана 19.,20. и 21.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини , односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/18), члана 10. Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 25/15, 46/16 и 10/17), Одлуке Скупштине општине Куршумлија број I-02-105/2019 од 26.08.2019. године и Решења Председника општине Куршумлија број II-02-135, Комисија о располагању непокретностима у јавној својини општине, објављује оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија.

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Предмет отуђења су непокретности у јавној својини општине Куршумлија уписане у листу непокретности бр.33, КО Куршумлијска бања, обим удела 1/1, чија је намена утврђена Планом генералне регулације Куршумлијске бање, прикупљањем писмених понуда и то:

– Катастарска парцела бр.509/1 KO Kуршумлијска бања у површини од 14а 60м2 градско грађевинско земљиште.(напомена: на кат.парцели бр.509/1 налази се део зграде са кат.парцеле бр.509/6 зграда бр.1 чија је укупна површина 17м2 од чега се 15м2 налази на кат.парцели бр.509/6 а део од 2м2 на кат.парцели бр.509/1);
– Катастарска парцела 509/2 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 16м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 509/3 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 14м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 509/4 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 20м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 509/5 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 22м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 509/8 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 13м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 509/10 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 11м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 509/11 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 13м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 509/12 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 10м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 509/14 КО Куршумлијска бања у површини од 1а 95м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/5 КО Куршумлијска бања у површини од 3а 23м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/6 КО Куршумлијска бања у површини од 1а 26м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/7 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 61м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/8 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 61м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/9 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 59м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/10 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 59м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/11 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 58м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/12 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 47м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/13 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 62м2 градско грађевинско земљиште;
– Катастарска парцела 510/14 КО Куршумлијска бања у површини од 2а 39м2 градско грађевинско земљиште;

II НАЧИН ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
Отуђење непокретности из јавне својине општине спровешће се прикупљањем писмених понуда.

III ПОЧЕТНА ЦЕНА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
Почетна цене по којој се непокретност отуђује из јавне својине износи 800,00 дин.за1м2, што представља процењену тржишну вредност предметних непокретности коју је извршила Пореска управа – Сектор за контролу издвојених активности Прокупље, дописом број 085-464-08-00859/2019 од 16.10.2019. године.
Рок за плаћање купопродајне цене је 15 дана од дана закључења купопродајног уговора.

IV ПРАВО УЧЕШЋА И КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Право учешћа имају сва физичка, правна лица и предузетници са територије Републике Србије која у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа у дневним новинама доставе потпуне понуде и уплате депозит у износу 50.000,00 динара на рачун Општинске управе Куршумлија – депозитни рачун бр.840-1177804-38 модел 97 са позивом на број 33054, сврха уплате „депозит за јавни оглас за отуђење непокретности – кат.парцела број__КО Куршумлијска бања“ ,а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду.
Уколико понуђач подноси понуду за више непокретности, дужан је да за сваку уплати депозит.
Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је 15 дана од дана правоснажности решења о избору најповољнијег понуђача.
Понуђачу чија је понуда прихваћена уплаћени депозит биће урачунат у купопродајну цену.
Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена,те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.
Уколико учесник који је изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор односно не уплати купопродајну цену, у прописаном року,губи право на повраћај депозита.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. У случају да два или више понуђача понуде цену са истим износом, који је уједно и највиши понуђени износ, најповољнијим понуђачем ће се сматрати онај понуђач чија је понуда раније заведена на писарници Општинске управе општине Куршумлија.

V САДРЖАЈ ПИСМЕНЕ ПРИЈАВЕ, ОДНОСНО ПОНУДЕ
Уредна и потпуна писана понуда треба да буде поднета на прописаном обрасцу, да садржи назнаку непокретности која је предмет отуђења, висину понуђене купопродајне цене за непокретност која је предмет отуђења, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.
Уредна и потпуна писана понуда поред напред наведеног мора да садржи све податке о подносиоцу понуде и то:
– за физичка лица: име и презиме, адреса, јединствени матични број грађана, број личне карте са копијом, број телефона и мора бити потписана , а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже и назив радње, оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, не старије од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју.
-за правна лица: назив,седиште,број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, оригинални извод из регистра привредних субјеката за то правно лице,не старији од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју.
У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника.
У случају да понуда није поднета у складу са напред наведеним условима сматраће се непотпуном.
Заинтересовани понуђачи могу, у вези са непокретностима која се отуђују из јавне својине општине, извршити увид у документацију у Општинској управи општине Куршумлија бр.6, сваког радног дана за време трајања огласа у периоду од 11.00 до 12.00 часова, а уз претходну најаву могу разгледати непокретности које се отуђују из јавне својине општине све време трајања огласа.

VI ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Заинтересовани понуђач своју понуду може предати непосредно у згради општине, на писарници Општинске управе општине Куршумлија или путем поште на адресу Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија- кат.парцела број __КО Куршумлијска бања – НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана јавног оглашавања огласа у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
На полеђини коверте навести назив, адресу и контакт телефон подносиоца пријаве односно понуде.
Крајњи рок за подношење понуда је 01.12.2019.године до 15:00 часова. Благовременим понудама се сматрају само понуде које до наведеног времена пристигну у радно време на писарницу Општинске управе, било да су предате лично или поднете путем поште.
Прописани образац пријаве за понуду преузима се у канцеларији бр.6 Општинске управе општине Куршумлија.

VII OТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање писмених понуда спровешће Комисија о располагању непокретностима у јавној својини општине Куршумлија, дана 03.12.2019. године у 12:00 часова у просторијама Општинске управе општине Куршумлија, Пролетерских бригада бб.
Неблаговремене и непотпуне понуде се одбацују и неће бити разматране. Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. Пријава, односно понуда, је наблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу.
Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде не могу да учествују у поступку прикупљања писмених понуда.
Услови за спровођење поступка разматрања приспелих писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда.Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве, односно понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од пријаве, односно понуде.
Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови овлашћени представници. Представници понуђача морају имати овлашћење за заступање, које ће предати Комисији приликом отварања понуда.

VIII ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
О отварању понуда и избору најповољнијег понуђача саставиће се записник и предлог за избор најповољнијег понуђача који ће се заједно са записником доставити Одељењу за привреду и локални економски развој.
По доношењу Решења о избору најповољнијег понуђача закључиће се уговор о отуђењу непокретности из јавне својине којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.
Трошкове преноса власништва, као и остале трошкове купопродаје сноси купац.

IX ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Текст овог Огласа биће објављен 16.11.2019. године у дневним новинама, на интернет презентацији општине Куршумлија и на огласној табли општине.
За све додатне информације заинтересовани се могу обратити на број телефона 027 381-383, локал 112, контакт особа Владан Јовановић, дипл.правник.