Oglas za prikupljanje ponuda za prodaju putničkih motornih vozila iz javne svojine Opštine Kuršumlija – drugi krug

Studijska poseta predstavnika TOS i tima novinara Kuršumliji povodom EDEN projekta
29. oktobra 2019.
Promocija knjige „Mitovi srpske istorije“ autora Dejana Ristića
14. novembra 2019.
Prikaži sve

Oglas za prikupljanje ponuda za prodaju putničkih motornih vozila iz javne svojine Opštine Kuršumlija – drugi krug

Na osnovu Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kuršumlija, Odluke Skupštine opštine Kuršumlija, Rešenja Predsednika opštine Kuršumlija i Zaključka Predsednika opštine Kuršumlija, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari – motornih  vozila iz javne svojine opštine Kuršumlija, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za prodaju putničkih motornih vozila iz javne svojine Opštine Kuršumlija – drugi krug.

Predmet prodaje su putnička motorna vozila, vlasništvo Opštine Kuršumlija.

Marka i tip vozila Vrsta vozila Godina

proizvodnje

Registarska

oznaka

Početna cena u dinarima Iznos depozita u dinarima
PEUGEOT 406 putničko 2003 PK035-ĐR 198.584,72 2.000,00
ZASTAVA 101 SKALA putničko 2006 PK004-CJ 42.538,22 2.000,00
ZASTAVA KORAL 1.1 putničko 2003 PK026-SG 46.808,80 2.000,00
PUSH STEYER 300GB6 putničko 1985 PK025-SR 405.655,92 2.000,00

Navedena vozila se  prodaju  u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka, odnosno ispravnosti, kompletnosti i tehničkih karakteristika vozila.

Prodaja motornog vozila obaviće se prikupljanjem pismenih  ponuda.

Podaci o vozilima:

  1. Putničko vozilo, marka i tip: PEUGEOT 406 SR 2.0 HDI HUSKY, broj šasije: VF38BRHZF81547478, broj motora: PSARHZ10DYMR4010541, snaga motora: 80 KW, kategorija: PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2003, zapremina motora: 1997 cm3,   boja: H2  plava metalizirana, pogonsko gorivo: EVRO DIZEL, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  2. Putničko vozilo, marka i tip: ZASTAVA 101 SKALA, broj šasije: VX1128A0001107657, broj motora: 128A0641605269, snaga motora: 40 KW, kategorija: PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2006, zapremina motora 1116  cm3,  boja: 3D crvena tamna, pogonsko gorivo: BENZIN 98, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  3. Putničko vozilo, marka i tip: ZASTAVA KORAL 1.1, broj šasije: VX1145A0001085926, broj motora: 128A0641584844, snaga motora:5 KW, kategorija: PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2003, zapremina motora: 1116  cm3,  boja: OM bela, pogonsko gorivo: BEZOLOVNI BENZIN, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  4. Putničko vozilo, marka i tip: PUSH STEYER 300GB6, broj šasije 46033317902531: broj motora: 61793110013803, snaga motora: 86 KW, kategorija: PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje 1985, zapremina motora 2997 cm3,  boja 5M plava , pogonsko gorivo DIZEL, nije registrovan, nije u voznom stanju.

Vozila se mogu pregledati do 27.11.2019. godine, radnim danima od 10 do 13 časova godine u Blačkoj ulici (Stočna pijaca), uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona 027/381-402,  kontakt osoba Zoran Jablanović.

Početne cene vozila prikazane su  u gore navedenoj tabeli – tačka I ovog Oglasa (Predmet prodaje).

Početne cene po kojoj se predmetna vozila otuđuju utvrđene su umanjenjem na 80% od početnih procenjenih vrednosti predmetnih vozila od strane Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale u Kuršumliji, broj sl/2019 od 27.09.2019. godine.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude cenu sa istim iznosom,  koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač čija je ponuda ranije zavedena na pisarnici Opštinske uprave opštine Kuršumlija.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica i preduzetnici sa teritorije Republike Srbije koja uplate depozit u visini od  2.000,00 dinara za svako vozilo za koje se podnosi prijava (tabela – tačka I ovog Oglasa).

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više vozila, dužan je da za svako vozilo podnese posebnu prijavu i uplati depozit.

Uplata depozita se vrši na depozitni račun broj 840-1177804-38 sa pozivom na broj: za pravna lica-PIB, za fizička lica-matični broj, svrha uplate “Depozit za motorno vozilo______“, korisnik Opština Kuršumlija ili  na blagajni Opštinske uprave opštine Kuršumlija, kancelarija broj 18.

Uspešnom ponuđaču uplaćeni depozit biće uračunat u cenu kupoprodajnog ugovora a ostalim učesnicima uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti Rešenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nema pravo na povraćaj depozita učesnik ukoliko:

– kao proglašeni kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj proceduri
– kao proglašeni  kupac ne uplati  kupoprodajnu cenu u naznačenom roku.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

– prijavu za učešće potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica ponuđača. Prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, ime oca, adresa, JMBG, broj lične karte, broj telefona i bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasnog iznosa na koji ponuda glasi. Prijava pravnih lica i preduzetnika sadrži: naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa (fotokopija rešenja o upisu), PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica, broj telefona i osobu za kontakt i bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasnog iznosa na koji ponuda glasi.

– dokaz o uplati depozita;

– ovlašćenje za zastupanje;

– fotokopija lične karte za fizička lica

– rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar

– potvrda o poreskom indetifikacinom broju-PIB

Obrazac prijave sa ponudom može se preuzeti na sajtu Opštine Kuršumlija.

Ponude sa traženom dokumentacijom  se dostavljaju  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas za prodaju motornog vozila- NE OTVRARATI“ preporučenom poštom na adresu: Opština Kuršumlija, Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija ili neposredno u zgradi opštine na pisarnici Opštinske uprave opštine Kuršumlija.

Na poleđini koverte navesti naziv podnosioca prijave, odnosno ponude, sa adresom i kontakt telefonom.

Tekst ovog Oglasa biće objavljen 12.11.2019. godine, na internet prezentaciji opštine Kuršumlija, na oglasnoj tabli opštine, na internet novinama “Topličke vesti“ kao i na RTV Kuršumlija.

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa a najkasnije do 27.11.2019. godine do 15:00 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-motornih vozila iz javne svojine opštine Kuršumlija u petak, 02.12.2019. godine u 12:00 časova u sali SO Kuršumlija , Proleterskih brigada bb.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje za zastupanje, koje će predati Komisiji prilikom otvaranja ponuda.

Komisija neće uzeti u razmatranje,  odnosno odbiće kao neosnovanu:

-ponudu koja je dostavljena po isteku roka određenog za podnošenje (neblagovremenom)

-ponudu uz koju nije priložena sva dokumentacija, dokazi i izjave (nekompletnom)

-ponuda sa iznosom manjim od utvrđene početne cene.

O otvaranju ponuda i izboru najpovoljnijeg ponuđača sastaviće se zapisnik  i  predlog za izbor najboljeg ponuđača koji će se zajedno sa zapisnikom dostaviti Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Po donošenju Rešenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača  zaključiće se ugovor o kupoprodaji  kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora, ili u određenom roku ne izvrši uplatu, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sledeću najpovoljniju ponudu.

Troškove prenosa vlasništva, troškove transporta vozila kao i ostale troškove kupoprodaje snosi Kupac.

Za sve dodatne informacije zainteresovani učesnici  se mogu obratiti  na broj telefona  027 381-402, kontakt osoba Maja Milijanović.