Оглас за прикупљања понуда за продају путничких моторних возила из јавне својине Општине Куршумлија

„Бронзани кофер“ за Туристичку организацију Куршумлије на међународној манифестацији „Кофер слова“ у Крушевцу
21. октобра 2019.
Реконструкција водоводне мреже у насељу Вељковиће
22. октобра 2019.

Оглас за прикупљања понуда за продају путничких моторних возила из јавне својине Општине Куршумлија

На основу Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија, Одлуке Скупштине општине, Одлуке Скупштине општине Куршумлија и Решења Председника општине Куршумлија,  Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари-моторних  возила из јавне својине општине Куршумлија, расписује Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за продају путничких моторних возила из јавне својине Општине Куршумлија

Предмет продаје су путничка моторна возила, власништво Општине Куршумлија.

Марка и тип возила Врста возила Година

производње

Регистарска

ознака

Почетна цена у динарима Износ депозита у динарима
PEUGEOT 406 путничко 2003 PK035-ĐR 248.230,90 2000,00
ZASTAVA 101 SKALA путничко 2006   PK004-CJ 53.172,78 2000,00
ZASTAVA KORAL 1.1 путничко 2003 PK026-SG 58.511,00 2000,00
PUSH STEYER 300GB6 путничко 1985 PK025-SR 507.069,90 2000,00

Наведена возила се  продају  у виђеном стању, без права купца на накнадне рекламације и приговоре купца упућене продавцу по питању квалитета и евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила.

Продаја моторног возила обавиће се прикупљањем писмених  понуда.

Подаци о возилима:

  1. Путничко возило, марка и тип: PEUGEOT 406 SR 2.0 HDI HUSKY, број шасије: VF38BRHZF81547478, број мотора: PSARHZ10DYMR4010541, снага мотора: 80 KW, категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  година производње: 2003, запремина мотора: 1997 cm3,   боја: Х2  плава метализирана, пoгонско гориво: ЕВРО ДИЗЕЛ, није регистрован, није у возном стању.
  2. Путничко возило, марка и тип: ZASTAVA 101 SKALA, број шасије: VX1128A0001107657, број мотора: 128A0641605269, снага мотора: 40 KW, категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  година производње: 2006, запремина мотора 1116  cm3,  боја: 3Д црвена тамна, погонско гориво: БЕНЗИН 98, није регистрован, није у возном стању.
  3. Путничко возило, марка и тип: ZASTAVA KORAL 1.1, број шасије: VX1145A0001085926, број мотора: 128A0641584844, снага мотора:5 KW, категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  година производње: 2003, запремина мотора: 1116  cm3,  боја: ОМ бела, погонско гориво: БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН, није регистрован, није у возном стању.
  4. Путничко возило, марка и тип: PUSH STEYER 300GB6, број шасије 46033317902531: број мотора: 61793110013803, снага мотора: 86 KW, категорија: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО,  година производње 1985, запремина мотора 2997 cm3,  боја 5M плава , погонско гориво ДИЗЕЛ, није регистрован, није у возном стању.

Возила се могу прегледати до 05.11.2019. године, радним данима од 10 до 13 часова године у Блачкој улици (Сточна пијаца), уз претходну најаву доласка на број телефона 0654243322,  контакт особа Зоран Јаблановић.

Почетне цене возила приказане су  у горе наведеној табели -тачка I овог Огласа (Предмет продаје).

Процену тржишних вредности предметних моторних возила  извршила је  Пореска управа Експозитура у Куршумлији, дописом број сл/2019  од 27.09.2019. године.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. У случају да два или више понуђача понуде цену са истим износом,  који је уједно и највиши понуђени износ, најповољнијим понуђачем ће се сматрати онај понуђач чија је понуда раније заведена на писарници Општинске управе општине Куршумлија.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица и предузетници са територије Републике Србије која уплате депозит у висини од  2.000,00 динара за свако возило за које се подноси пријава (табела – тачка I овог Огласа).

Уколико понуђач подноси понуду за више возила, дужан је да за свако возило поднесе посебну пријаву и уплати депозит.

Уплата депозита се врши на депозитни рачун број 840-1177804-38 са позивом на број: за правна лица-ПИБ, за физичка лица-матични број, сврха уплате “Депозит за моторно возило______“, корисник Општина Куршумлија или  на благајни Општинске управе општине Куршумлија, канцеларија број 18.

Успешном понуђачу уплаћени депозит биће урачунат у цену купопродајног уговора а осталим учесницима уплаћени износ депозита биће враћен у року од 15 дана од дана правоснажности Решења о избору најповољнијег понуђача.

Нема право на повраћај депозита учесник уколико:

– као проглашени купац не потпише купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури
– као проглашени  купац не уплати  купопродајну цену у назначеном року.

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

– пријаву за учешће потписану лично или од стране овлашћеног лица понуђача. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, име оца, адреса, ЈМБГ, број личне карте, број телефона и безусловну понуду, уз навођење јасног износа на који понуда гласи. Пријава правних лица и предузетника садржи: назив и седиште, податке о упису у регистар надлежног органа (фотокопија решења о упису), ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица, број телефона и особу за контакт и безусловну понуду, уз навођење јасног износа на који понуда гласи.

– доказ о уплати депозита;

– овлашћење за заступање;

– фотокопија личне карте за физичка лица

– решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар

– потврда о пореском индетификацином броју-ПИБ

Образац пријаве са понудом може се преузети на сајту Општине Куршумлија.

Понуде са траженом документацијом  се достављају  у затвореној коверти са назнаком „Пријава на оглас за продају моторног возила- НЕ ОТВРАРАТИ“ препорученом поштом на адресу: Општина Куршумлија, Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија или непосредно у згради општине на писарници Oпштинске управе општине Куршумлија.

На полеђини коверте навести назив подносиоца пријаве, односно понуде, са адресом и контакт телефоном.

Текст овог Огласа биће објављен 21.10.2019. године, на интернет презентацији општине Куршумлија, на огласној табли општине, на интернет новинама “Топличке вести“ као и на РТВ Куршумлија.

Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа а најкасније до 05.11.2019. године до 15:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће Комисија за спровођење поступка отуђења покретних ствари-моторних  возила из јавне својине општине Куршумлија у четвртак, 07.11.2019. године у 12:00 часова у сали СО Куршумлија , Пролетерских бригада бб.

Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови овлашћени представници. Представници понуђача морају имати овлашћење за заступање, које ће предати Комисији приликом отварања понуда.

Комисија неће узети у разматрање,  односно одбиће као неосновану:

-понуду која је достављена по истеку рока одређеног за подношење (неблаговременом)

-понуду уз коју није приложена сва документација, докази и изјаве (некомплетном)

-понуда са износом мањим од утврђене почетне цене.

О отварању понуда и избору најповољнијег понуђача саставиће се записник  и  предлог за избор најбољег понуђача који ће се заједно са записником доставити Одељењу за привреду и локални економски развој.

По доношењу Решења о избору најповољнијег понуђача  закључиће се уговор о купопродаји  којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.

Уколико најповољнији понуђач одустане од потписивања уговора, или у одређеном року не изврши уплату, уговор ће се закључити са понуђачем који има следећу најповољнију понуду.

Трошкове преноса власништва, трошкове транспорта возила као и остале трошкове купопродаје сноси Купац.

За све додатне информације заинтересовани учесници  се могу обратити  на број телефона  027 381-402, контакт особа Маја Милијановић.