Oglas za prikupljanja ponuda za prodaju putničkih motornih vozila iz javne svojine Opštine Kuršumlija

„Bronzani kofer“ za Turističku organizaciju Kuršumlije na međunarodnoj manifestaciji „Kofer slova“ u Kruševcu
21. oktobra 2019.
Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Veljkoviće
22. oktobra 2019.

Oglas za prikupljanja ponuda za prodaju putničkih motornih vozila iz javne svojine Opštine Kuršumlija

Na osnovu Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima i pokretnim stvarima u javnoj svojini opštine Kuršumlija, Odluke Skupštine opštine, Odluke Skupštine opštine Kuršumlija i Rešenja Predsednika opštine Kuršumlija,  Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-motornih  vozila iz javne svojine opštine Kuršumlija, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za prodaju putničkih motornih vozila iz javne svojine Opštine Kuršumlija

Predmet prodaje su putnička motorna vozila, vlasništvo Opštine Kuršumlija.

Marka i tip vozila Vrsta vozila Godina

proizvodnje

Registarska

oznaka

Početna cena u dinarima Iznos depozita u dinarima
PEUGEOT 406 putničko 2003 PK035-ĐR 248.230,90 2000,00
ZASTAVA 101 SKALA putničko 2006   PK004-CJ 53.172,78 2000,00
ZASTAVA KORAL 1.1 putničko 2003 PK026-SG 58.511,00 2000,00
PUSH STEYER 300GB6 putničko 1985 PK025-SR 507.069,90 2000,00

Navedena vozila se  prodaju  u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka, odnosno ispravnosti, kompletnosti i tehničkih karakteristika vozila.

Prodaja motornog vozila obaviće se prikupljanjem pismenih  ponuda.

Podaci o vozilima:

  1. Putničko vozilo, marka i tip: PEUGEOT 406 SR 2.0 HDI HUSKY, broj šasije: VF38BRHZF81547478, broj motora: PSARHZ10DYMR4010541, snaga motora: 80 KW, kategorija: PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2003, zapremina motora: 1997 cm3,   boja: H2  plava metalizirana, pogonsko gorivo: EVRO DIZEL, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  2. Putničko vozilo, marka i tip: ZASTAVA 101 SKALA, broj šasije: VX1128A0001107657, broj motora: 128A0641605269, snaga motora: 40 KW, kategorija: PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2006, zapremina motora 1116  cm3,  boja: 3D crvena tamna, pogonsko gorivo: BENZIN 98, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  3. Putničko vozilo, marka i tip: ZASTAVA KORAL 1.1, broj šasije: VX1145A0001085926, broj motora: 128A0641584844, snaga motora:5 KW, kategorija: PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje: 2003, zapremina motora: 1116  cm3,  boja: OM bela, pogonsko gorivo: BEZOLOVNI BENZIN, nije registrovan, nije u voznom stanju.
  4. Putničko vozilo, marka i tip: PUSH STEYER 300GB6, broj šasije 46033317902531: broj motora: 61793110013803, snaga motora: 86 KW, kategorija: PUTNIČKO VOZILO,  godina proizvodnje 1985, zapremina motora 2997 cm3,  boja 5M plava , pogonsko gorivo DIZEL, nije registrovan, nije u voznom stanju.

Vozila se mogu pregledati do 05.11.2019. godine, radnim danima od 10 do 13 časova godine u Blačkoj ulici (Stočna pijaca), uz prethodnu najavu dolaska na broj telefona 0654243322,  kontakt osoba Zoran Jablanović.

Početne cene vozila prikazane su  u gore navedenoj tabeli -tačka I ovog Oglasa (Predmet prodaje).

Procenu tržišnih vrednosti predmetnih motornih vozila  izvršila je  Poreska uprava Ekspozitura u Kuršumliji, dopisom broj sl/2019  od 27.09.2019. godine.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude cenu sa istim iznosom,  koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati onaj ponuđač čija je ponuda ranije zavedena na pisarnici Opštinske uprave opštine Kuršumlija.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica i preduzetnici sa teritorije Republike Srbije koja uplate depozit u visini od  2.000,00 dinara za svako vozilo za koje se podnosi prijava (tabela – tačka I ovog Oglasa).

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više vozila, dužan je da za svako vozilo podnese posebnu prijavu i uplati depozit.

Uplata depozita se vrši na depozitni račun broj 840-1177804-38 sa pozivom na broj: za pravna lica-PIB, za fizička lica-matični broj, svrha uplate “Depozit za motorno vozilo______“, korisnik Opština Kuršumlija ili  na blagajni Opštinske uprave opštine Kuršumlija, kancelarija broj 18.

Uspešnom ponuđaču uplaćeni depozit biće uračunat u cenu kupoprodajnog ugovora a ostalim učesnicima uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti Rešenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Nema pravo na povraćaj depozita učesnik ukoliko:

– kao proglašeni kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili po propisanoj proceduri
– kao proglašeni  kupac ne uplati  kupoprodajnu cenu u naznačenom roku.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

– prijavu za učešće potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica ponuđača. Prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, ime oca, adresa, JMBG, broj lične karte, broj telefona i bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasnog iznosa na koji ponuda glasi. Prijava pravnih lica i preduzetnika sadrži: naziv i sedište, podatke o upisu u registar nadležnog organa (fotokopija rešenja o upisu), PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica, broj telefona i osobu za kontakt i bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasnog iznosa na koji ponuda glasi.

– dokaz o uplati depozita;

– ovlašćenje za zastupanje;

– fotokopija lične karte za fizička lica

– rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar

– potvrda o poreskom indetifikacinom broju-PIB

Obrazac prijave sa ponudom može se preuzeti na sajtu Opštine Kuršumlija.

Ponude sa traženom dokumentacijom  se dostavljaju  u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas za prodaju motornog vozila- NE OTVRARATI“ preporučenom poštom na adresu: Opština Kuršumlija, Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija ili neposredno u zgradi opštine na pisarnici Opštinske uprave opštine Kuršumlija.

Na poleđini koverte navesti naziv podnosioca prijave, odnosno ponude, sa adresom i kontakt telefonom.

Tekst ovog Oglasa biće objavljen 21.10.2019. godine, na internet prezentaciji opštine Kuršumlija, na oglasnoj tabli opštine, na internet novinama “Topličke vesti“ kao i na RTV Kuršumlija.

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa a najkasnije do 05.11.2019. godine do 15:00 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-motornih  vozila iz javne svojine opštine Kuršumlija u četvrtak, 07.11.2019. godine u 12:00 časova u sali SO Kuršumlija , Proleterskih brigada bb.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje za zastupanje, koje će predati Komisiji prilikom otvaranja ponuda.

Komisija neće uzeti u razmatranje,  odnosno odbiće kao neosnovanu:

-ponudu koja je dostavljena po isteku roka određenog za podnošenje (neblagovremenom)

-ponudu uz koju nije priložena sva dokumentacija, dokazi i izjave (nekompletnom)

-ponuda sa iznosom manjim od utvrđene početne cene.

O otvaranju ponuda i izboru najpovoljnijeg ponuđača sastaviće se zapisnik  i  predlog za izbor najboljeg ponuđača koji će se zajedno sa zapisnikom dostaviti Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Po donošenju Rešenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača  zaključiće se ugovor o kupoprodaji  kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od potpisivanja ugovora, ili u određenom roku ne izvrši uplatu, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem koji ima sledeću najpovoljniju ponudu.

Troškove prenosa vlasništva, troškove transporta vozila kao i ostale troškove kupoprodaje snosi Kupac.

Za sve dodatne informacije zainteresovani učesnici  se mogu obratiti  na broj telefona  027 381-402, kontakt osoba Maja Milijanović.