Opštinsko veće

Opštinsko veće

Predsednik Opštinskog veća – Radoljub Vidić

Članovi Opštinskog veća :

1. Darko Milojević, član
2. Zlatko Veljović, član
3. Vladimir Jakovljević, član
4. Biljana Petrović, član
5. Dragoje Vesić, član
6. Vladimir Cvetković, član
7. Vladimir Maksimović, član

Opštinsko veće čine Predsednik opštine, zamenik predsednika Opštine i 7 članova Opštinskog veća.

Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.

Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine.

Članovi Opštinskog veća ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jednu ili više određenih oblasti iz nadležnosti Opštine.

Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

Nadležnost

Opštinsko veće:

1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
4. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
7. postavlja i razrešava Načelnika opštinske uprave;
8. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
9. informiše javnost o svom radu;
10. donosi poslovnik o radu na predlog Predsednika opštine;
11. vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.

Opštinsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova. Opštinsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova ako zakonom ili statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina. Organizacija, način rada i odlučivanja Opštinskog veća, detaljnije se uređuju njegovim poslovnikom u skladu sa zakonom i statutom.