Предмет пописа су незаконито изграђени објекти за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката.

Саставни део овог програма је списак пописних кругова са описом граница, као и динамички план извршења пописа.

Попис и евидентирање незаконито изграђених објеката вршиће Комисије за попис незаконито изграђених објеката на обрасцу – појединачном пописном листу.

Ближе информације о програму пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Куршумлија, могу се добити у Општинској управи – Одељењу за привреду и локални економски развој, трећи спрат, канцеларија број 25, телефон: 027/381-402 локал 124. Контакт особа: Драган Миленковић – општински грађевински инспектор.

– Програм пописа незаконито изграђених објеката

– Динамични план извршења пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Куршумлија

– Списак издатих решења у поступку озакоњења објеката

– Попис објеката по закону о озакоњењу објеката