Позив за пријављивање штете настале услед елементарне непогоде на породично-стамбеним објектима у својини грађана у јулу и августу месецу

Спортски центар „Куршумлија“ отвара школицу фудбала
4. септембра 2018.
Радници комуналног предузећа изводе радове у улици Никодија Стојановића у насељу Марковиће
7. септембра 2018.

Позив за пријављивање штете настале услед елементарне непогоде на породично-стамбеним објектима у својини грађана у јулу и августу месецу

На основу члана 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуке о проглашењу елементарне непогоде у јулу и августу 2018.године број 217-7878/2018 од 28.8.2018.године, Општинска управа општине Куршумлија, објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ НА ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАЂАНА

 

Члан 1.

ПОЗИВАЈУ СЕ грађани са територије општине Куршумлија, да пријаве штету коју су претрпели на својим породично-стамбеним објектима у свакодневној или редовној употреби, услед елементарне непогоде (поплаве и града), која је погодила општину Куршумлија у јулу и августу месецу 2018. године.

Члан 2.

Грађани штету могу пријавити у року од 30 дана од дана објављивања овог позива, односно закључно са 08.10.2018. године, до 15,00 часова.

Члан 3.

Пријаве штете се подносе у складу са  Одлуком о проглашењу елементарне непогоде у јулу и августу 2018. године број 217-7878/2018 од 28.8.2018.године.

Штета се пријављује у згради Општинске управе општине Куршумлија, непосредно предајом на писарници или путем поште препорученом пошиљком, са назнаком „За пријаву штете настале услед елементарне непогоде – поплаве и града на делу територије општине Куршумлија у јулу и августу 2018. године“, улица Пролетерских бригада бб, Услужни центар, шалтер број 6, сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова.

Члан 4.

Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и Законом прописану документацију наведену у обрасцу пријаве штете (власнички лист, фотокопија личне карте власника-поносиоца пријаве, фотокопија картице из банке са бројем рачуна власника-поносиоца пријаве), који је објављен на сајту Општине Куршумлија www.kursumlija.org  или се може преузети лично у Општинској упрви Општине Куршумлија, у канцеларији бр. 22.

Контакт особа је Јелена Радовић, број телефона 027/381-402, локал 127.

Члан 5.

Овај позив ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Куршумлија, огласним таблама свих месних канцеларија на територији општине Куршумлија, веб страници Општине Куршумлија (www.kursumlija.org) и на ТВ Куршумлија.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Миљан Радосављевић, дипл.правник

 

Позив за пријављивање штете настале услед елементарне непогоде на породично-стамбеним објектима у својини грађана у јулу и августу месецу

Образац пријаве на позив