Prava pacijenata

U skladu sa novim zakonom o zaštiti pacijenta, Opština Kuršumlija imenovala je diplomiranu pravnicu Natašu Jovanović za savetnika za zaštitu prava pacijenata.

Cilj je da se unapredi zdrastvena zaštita i usluga, kao i da pacijenti ostvare svoja zakonom zagarantovana prava.

Prema novini u Zakonu o zaštiti prava pacijenata savetnik mora postupati ukoliko pacijent podnese prigovor. Neka od tih prava su: pravo na slobodan izbor, drugo stručno mišljenje, uvid u medicinsku dokumentaciju, kvalitet medicinske usluge, a i bezbednost pacijenta.

Svi pacijenti koji žele podneti prigovor na usluge zdravstvenog lečenja mogu to učiniti obraćajući se Savetu za zdravlje opštine Kuršumlija.

Članovi Saveta za zdravlje:
– dr Mladenović Svetlana, radnik Doma zdravlja u Kuršumliji
– Miladinović Zoran dipl ecc, radnik RFZZO
– Stojanka Novaković, penzioner
– Mr sci dr Čedomir Šagrić – Insitut za javno zdravlje Niš

poster-savetnik
Zakonom o pravima pacijenata (“Sl.glasnik RS” br. 45/2013 od 22.05.2013.godine) uređena su prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.

Pacijentu se garantuje jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opšteprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštovanje njegovih ličnih stavova. Ostvarivanje navedenih prava zasniva se na partnerskom odnosu pacijenta kao primaoca zdravstvenih usluga i zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika kao davaoca zdravstvenih usluga, koji je iskazan kao uzajamno poverenje i poštovanje između pacijenta i zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Zakon se primenjuje kako na domaće, tako i na strane državljane koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim sporazumima. Pacijentima su zagarantovana sledeća prava:

1. Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
2. Pravo na informacije
3. Pravo na preventivne mere
4. Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
5. Pravo na bezbednost pacijenta
6. Pravo na obaveštenje
7. Pravo na slobodan izbor
8. Pravo na drugo stručno mišljenje
9. Pravo na privatnost i poverljivost
10. Pravo na pristanak
11. Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju
12. Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
13. Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
14. Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
15. Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
16. Pravo na olakšavanje patnji i bola
17. Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
18. Pravo na prigovor
19. Pravo na naknadu štete

Dužnosti svakog pacijenta su:

1. Odgovornost pacijenta za lično zdravlje
2. Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga
3. Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Zaštitu prava pacijenata obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, određivanjem lica koje obavlja poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlje. Zaštitu prava osiguranog lica obezbeđuje i organizacija zdravstvenog osiguranja kod koje je to lice zdravstveno osigurano.

Poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata obavlja diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanjem propisa iz oblasti zdravstva. Savetnik pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i pravna lica iz stava 1. ovog člana dužni su da na vidnom mestu istaknu ime i prezime, radno vreme savetnika pacijenata, kao i adresu i broj telefona na koji se pacijent može obratiti radi zaštite svojih prava. Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik, prigovor može podneti savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.prigovora, utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru. Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, savetnik pacijenata sačinjava izveštaj, koji odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana, dostavlja podnosiocu prigovora, rukovodiocu organizacione jedinice i direktoru zdravstvene ustanove, odnosno osnivaču privatne prakse. Direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, obavezan je da u roku od pet radnih dana od dobijanja izveštaja savetnika pacijenata, dostavi savetniku pacijenata obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom. Podnosilac prigovora, koji je nezadovoljan izveštajem savetnika pacijenata iz stava 3. ovog člana, može se, u skladu sa zakonom, obratiti Savetu za zdravlje, zdravstvenoj inspekciji, odnosno nadležnom organu organizacije zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

Pri jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom, obrazuje se Savet za zdravlje.

Jedinice lokalne samouprave organizovaće rad i obezbediti uslove i finansijska sredstva za rad savetnika pacijenata i Saveta za zdravlje u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Danom isteka roka iz stava 1. ovog člana prestaju da važe odredbe člana 39. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 26-38, čl. 40, 40a, čl. 42. i 43, član 256. stav 1. tač. 1)-6), član 259. stav 1. tač. 1) – 6) i član 263. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12).

Program rada Saveta za zdravlje za 2018. godinu

Poslovnik o radu Saveta za zdravlje