Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna PPPPN infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš- Merdare

Javni poziv za takmičenje „Izađi mi na teglu“
10. avgusta 2018.
Koncert crkvenog hora Sveti Prokopije
21. avgusta 2018.
Prikaži sve

Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna PPPPN infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš- Merdare

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

 

oglašava
RANI JAVNI UVID
POVODOM IZRADE
I Z M E N A I D O P U N A
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
I F R A S T R U K T U R N O G K O R I D O R A
A U T O – P U T A E – 80,
D E O N I C A N I Š – M E R D A R E

 

Odluka o izradi Izmena i dopuna Prostornog plana područja područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E–80, deonica Niš-Merdare je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 59/18.
Rani javni uvid u trajanju od 15 dana, održaće se od 15. avgusta do 29. avgusta 2018. godine, u zgradama skupština opština Prokuplje, Kuršumlija i Merošina, odnosno biće objavljen na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu predmetnog prostornog plana.
Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade ovog prostornog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, kao i efektima planiranja.
Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.
Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd i jedinicama lokalne samouprave, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 29. avgustom 2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna PPPPN infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš- Merdare

ID PPPPN IK Nis Merdare RJU

Pregledna E-80 RJU