Rani javni uvid povodom izrade prvih izmena i dopuna plana generalne regulacije Prolom Banja

Konkurs za podsticajna sredstva iz programa podrške poljoprivrednoj politici i politici ruralnog razvoja na području Opštine Kuršumlija za 2018. godinu
20. juna 2018.
Svečano otvorena 40. izložba fotografija „Đavolja Varoš“
22. juna 2018.
Prikaži sve

Rani javni uvid povodom izrade prvih izmena i dopuna plana generalne regulacije Prolom Banja

Opštinska uprava opštine Kuršumlija, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09,64-US, 24/11, 121/12, 43/13-US, 50/13-US, 98/2013-US, 132/2014 i 145/2014 ) i čl. 36.Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik RS“ br.64/2015),

O g l a š a v a
RANI JAVNI UVID
povodom izrade:
PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PROLOM BANJA

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 28.06.2018. godine zaključno sa 12.07.2018. godine, radnim danima od 7-15 časova, a radi upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima i očekivanim efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

U toku trajanja ranog javnog uvida, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu razgledati izložena dokumenta na oglasnoj tabli u holu i na trećem spratu zgrade Opštine Kuršumlija, ul. Proleterskih brigada bb u Kuršumliji, kao i na internet strani opštine Kuršumlija (www.kursumlija.org).

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostavljati u pisanoj formi (na pisarnici ili poštom), Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, ul.Proleterskih brigada bb, Kuršumlija, zaključno sa 12.07.2018.godine kada se završava rani javni uvid. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade planske dokumentacije mogu uticati na planska rešenja.

Dodatne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija, zainteresovana lica mogu dobiti u toku ranog javnog uvida u službi za poslove urbanizma Opštinske uprave Opštine Kuršumlija, kancelarija broj: 25.

ŠEF ODELJENJA ZA PRIVREDU I LER
Snežana Radović, dipl. ecc.

Rani javni uvid povodom izrade prvih izmena i dopuna plana generalne regulacije Prolom Banja

Prve izmene i dopune PGR Prolom Banja – RJU