Скупштина општине

Скупштина општине

Председник Скупштине општине Куршумлија

Дејан Ловић, инг.машинства
тел: 027/385-961, 381-402, лок. 108
predsednik.skupstine@kursumlija.org

Заменик председника Скупштине општине Куршумлија

Филип Филиповић, дипломирани менаџер
тел: 381-402, лок. 108

Секретар Скупштине општине Куршумлија

Маја Милијановић, дипл. правник
тел: 027/381-402, лок. 121

Заменик секретара Скупштине општине Куршумлија

Наташа Миленковић, дипл. правник
тел: 027/381-402, лок. 121

Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на напосредним изборима, тајним гласење, у складу са законом и Статутом. Скупштина општине Куршумлија има 25 одборника.

Надлежност Скупштине општине

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
5) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7) доноси прописе и друге опште акте;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
10) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима.
18) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
22) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
23) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
24) информише јавност о свом раду;
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
26) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
29) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
30) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
31) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Р. бр. Одборници Странка
1 Милојко Мармут СНС
2 Томислав Милуновић СНС
3 Љубинко Сретеновић СНС
4 Савка Ђорђевић СНС
5 Дејан Ловић СНС
6 Александра Чарапић СНС
7 Борис Милисављевић СНС
8 Славимир Михајловић СНС
9 Лидија Миладиновић СНС
10 Милоје Веселиновић СНС
11 Дејана Гвозденовић СНС
12 Стана Никић СНС
13 Саво Дошовић СНС
14 Горан Драговић СНС
15 Милан Степановић СПС-ЈС
16 Филип Филиповић СПС-ЈС
17 Лела Чавић СПС-ЈС
18 Весна Јаковљевић ДС
19 Звездан Ристић СРС
20 Зоран Стошић Двери-ДСС
21 Оливер Милосављевић Двери-ДСС
22 Зорица Анастасијевић Двери-ДСС
23 Горан Бојовић НС
24 Иван Михајловић НС
25 Славко Илић ГГ