Skupština opštine

Skupština opštine

Predsednik Skupštine opštine Kuršumlija

Dejan Lović, ing.mašinstva
tel: 027/385-961, 381-402, lok. 108
predsednik.skupstine@kursumlija.org

Zamenik predsednika Skupštine opštine Kuršumlija

Filip Filipović, diplomirani menadžer
tel: 381-402, lok. 108

Sekretar Skupštine opštine Kuršumlija

Maja Milijanović, dipl. pravnik
tel: 027/381-402, lok. 121

Zamenik sekretara Skupštine opštine Kuršumlija

Nataša Milenković, dipl. pravnik
tel: 027/381-402, lok. 121

Skupština opštine

Skupština opštine je najviši organ Opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na naposrednim izborima, tajnim glasenje, u skladu sa zakonom i Statutom. Skupština opštine Kuršumlija ima 25 odbornika.

Nadležnost Skupštine opštine

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

1) donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
2) donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
3) utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
4) podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
5) donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
6) donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
7) donosi propise i druge opšte akte;
8) raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
9) osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
10) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
11) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
12) postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
13) bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
14) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
15) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
16) donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
17) donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima.
18) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
19) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
20) osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
21) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
22) razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
23) odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
24) informiše javnost o svom radu;
25) pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
26) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
27) razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
28) razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Opštini;
29) usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički kodeks);
30) donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
31) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

R. br. Odbornici Stranka
1 Milojko Marmut SNS
2 Tomislav Milunović SNS
3 Ljubinko Sretenović SNS
4 Savka Đorđević SNS
5 Dejan Lović SNS
6 Aleksandra Čarapić SNS
7 Boris Milisavljević SNS
8 Slavimir Mihajlović SNS
9 Lidija Miladinović SNS
10 Miloje Veselinović SNS
11 Dejana Gvozdenović SNS
12 Stana Nikić SNS
13 Savo Došović SNS
14 Goran Dragović SNS
15 Milan Stepanović SPS-JS
16 Filip Filipović SPS-JS
17 Lela Čavić SPS-JS
18 Vesna Jakovljević DS
19 Zvezdan Ristić SRS
20 Zoran Stošić Dveri-DSS
21 Oliver Milosavljević Dveri-DSS
22 Zorica Anastasijević Dveri-DSS
23 Goran Bojović NS
24 Ivan Mihajlović NS
25 Slavko Ilić GG