Spisak službenih evidencija i kontakt podaci lica ovlašćenih za razmenu podataka o činjenicama iz službenih evidencija

R. br. Ime i prezime Radno mesto Telefon e-mail
1 EVIDENCIJA O LIČNOM STANJU GRAĐANA I TO: MATIČNA KNJIGA ROĐENIH, MATIČNA KNJIGA VENČANIH, MATIČNA KNJIGA UMRLIH I KNJIGA DRŽAVLJANA
1.1 Marko Aćimović Matičar 027/381-402 maticar@kursumlija.org
1.2 Dejan Simić Matičar 027/381-402 maticar@kursumlija.org
1.3 Perović Milovan Šef Mesne kancelarije Barlovo 027/310-041, 063-570-617 mkgrabovnica@gmail.com
1.4 Perović Milovan Šef Mesne kancelarije Grabovnica 027/310-041, 063-570-617 mkgrabovnica@gmail.com
1.5 Simić Dejan Šef Mesne kancelarije Dobri Do 064-86-75-271 mkdobrido@gmail.com
1.6 Simić Dejan Šef Mesne kancelarije Ivan Kula 064-86-75-271 mkdobrido@gmail.com
1.7 Šulović Vesna Šef Mesne kancelarije Rača 027/387-007, 064-86-75-256 mkraca34@gmail.com
1.8 Biočanin Miladija Šef Mesne kancelarije Degrmen 064- 86-75-267 mkdegrmen@gmail.com
1.9 Tošović Marija Šef Mesne kancelarije Rudare 027/387-151, 064-86-75-257 mkrudare@gmail.com
1.10 Ljubiša Bradić Šef Mesne kancelarije Kuršumlijska banja 064-86-75-266 mkkbanja@gmail.com
1.11 Ljubiša Bradić Šef Mesne kancelarije Spance 064-86-75-276 mkkbanja@gmail.com
1.12 Ilić Desimir Šef Mesne kancelarije Žuč 064-86-75-276 mesnakancelarijazuc@gmail.com
1.13 Jevtić Dragan Šef Mesne kancelarije Merćez 064-86-75-263 mkmercez@gmail.com
1.14 Stevanović Ivana Šef Mesne kancelarije Lukovo 027/385-859, 064/ 86-75-255 mklukovo@gmail.com
2 DEČIJI I RODITELJSKI DODACI, FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICAMA SA DECOM
2.1 Zoran Sarić Dečiji i roditeljski dodaci 027/381-266 decija.zastita@kursumlija.org
3 BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
3.1 Petar Mijajlović Boračko-invalidska zaštita 027/381-402 boracka@kursumlija.org
4 KOMESARIJAT ZA MIGRACIJE I READMISIJU
4.1 Slavoljub Milojković Komesarijat za migracije i readmisiju 064/8675268 slavkopoverenik@gmail.com
4.2 Violeta Jakovljević Komesarijat za migracije i readmisiju 063/1086241 violetajakov@gmail.com
5 BIRAČKI SPISKOVI
5.1 Ana Lović Birački spiskovi 027/381-402 birackispisak.kursumlija@gmail.com
5.2 Ljubomir Miladinović Birački spiskovi 027/381-402 ljubomir.miladinovic@kursumlija.org
6 REGISTAR TAKSI PREVOZNIKA
6.1 Danijela Đorđević Registar taksi prevoznika 027/381-402 malaprivreda@gmail.com
7 PORESKA EVIDENCIJA
7.1 Dejan Jovanović Poreska evidencija 027/381-402 lokal 114 jdeki76@gmail.com
7.2 Rada Nikolić Poreska evidencija 027/381-402 lokal 115 lpakursumlija@gmail.com
8 EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O OZAKONJENJU OBJEKATA
8.1 Emilija Čolaković Evidencija o izdatim rešenjima 027/381-402 colakovicemilija@gmail.com
9 EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O IZDATIM LOKACIJSKIM USLOVIMA
9.1 Nataša Đurović Evidencija o izdatim rešenjima 027/381-402 natasa.djurovic@kursumlija.org
10 EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O IZDATIM GRAĐEVINSKIM DOZVOLAMA
10.1 Emilija Čolaković Evidencija o izdatim rešenjima 027/381-402 colakovicemilija@gmail.com
11 REGISTAR STAMBENIH ZGRADA
11.1 Danijela Đorđević Registar stambenih zgrada 027/381-402 malaprivreda@gmail.com