Енергетска ефикасност

Развојем идустријализације на глобалном нивоу, свет се данас суочава са два доминантна и уско повезана проблема, са једне стране, недостатком и несигурношћу у снабдевању енергијом и са друге стране, загађењем животне средине и климатским променама као последицом прекомерне потрошње енергије. Један од начина да се смање негативни утицаји ових појава, и да се позитивно утиче на одрживи развој јесте ефикасно коришћење енергије.

Енергетска ефикасност представља збир мера и деловања у свим областима живота којима је крајњи циљ минимална потрошња енергије, уз услов да ниво рада и живљења остане исти или се побољша. То није штедња енергије која подразумева одрицања, већ њена ефикасна употреба која доприноси побољшању квалитета живота и рада, као и већој конкурентности производње. Унапређење енергетске ефикасности представља важан елемент енергетске политике Републике Србије, који значајно доприноси сигурности снабдевања енергијом, повећању стандарда, смањењу увозне зависности и смањењу негативних ефеката на животну средину. Србија је усвојила Закон о ефикасном коришћењу енергије, који даје општинама овлашћења и обавезе које треба да спроведу у циљу постизања енергетске ефикасности. Закон о ефикасном коришћењу енергије посебно обрађује теме које локалне самоуправе треба да преузму у планирању активности о ефикасном коришћењу енергије, а које подразумевају реконструкцију и одржавање јавних објеката, институција и установа које су основане од стране локалне самоуправе.

У Србији се троши три до пет пута више електричне енергије по јединици друштвеног производа, него у земљама Европске уније, а два до три пута више од земаља у окружењу. Поред тога, због лоше изолације инсталација, изгуби се више од 50% енергије коју трошимо, а на годишњем нивоу имао губитак око пола милијарде евра због енергетске неефикасности, док око 60% становништва и даље користи угаљ и дрва као главни извор енергије за грејање. Потенцијал који има енергетска ефикасност је огроман, јер се уштеда енергије остварује како на страни произвођача (прерада угља, нафте, гаса и производња, преношење и дистрибуција електричне енергије) тако и на страни корисника (употреба енергије у домаћинствима, саобраћају и производњи).

Пројекат који финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Србије преко Европског ПРОГРЕСа, “Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности”, има за циљ да општина Куршумлија постане одржива и опремљена заједница у комуналном смислу, богата зеленилом, чистих и уређених површина, са очуваном здравом животном средином и одговорним понашањем грађана према животној средини.

Пројекат је у складу са стратешким циљевима општине Куршумлија која, иако спада у ред најнеразвијених општина, својим потенцијалима у развоју пре свега туризма, пољопривреде и искоришћавању обновљивих извора за производњу електричне енергије, има шансу да изађе из круга најнеразвијенијих општина.

Панорама Куршумлије

Спровођење активности обухвата рационално и ефикасно управљање јавним зградама, усавршавање и реконструкцију јавних објеката, првенствено образовних институција, здравствених и установа социјалне заштите у општини Куршумлија у сакладу са принципима одрживог развоја, енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. Грађани ће током промотивних активности бити упознати са начинима рационалног коришћења енергије у домаћинствима у току обављања свакодневних послова, што не подразумева само штедњу већ ефикасну употребу кроз побољшање квалитета живота што за циљ има минималну потрошњу енергије и очување здравог окружења. Реализацијом пројектних активности, општина Куршумлија ствара основу за успостављање одрживог и рационалног система енергетске ефикасности.

Због недовољне распрострањености и разумевања концепта енергетске ефикасности, како од стране руководства тако и од стране грађана, њен потенцијал остаје у великој мери неискоришћен, а пројекат “Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности” финансиран од стране Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије преко Европског ПРОГРЕС-а, има за циљ подизање свести и промену начина понашања грађана о значају рационалног коришћења енергије.

Општина Куршумлија је искључиво одговорна за садржај овог документа и он не представља неопходно ставове Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије.

19. јула 2017.

Енергетска ефикасност – карактеристике и значај

Развојем идустријализације на глобалном нивоу, свет се данас суочава са два доминантна и уско повезана проблема, са једне стране, недостатком и несигурношћу у снабдевању енергијом и […]