Evropski Progres

Општина Куршумлија препознала је значај ГИС-а као алата у служби управљања имовином а самим тим и развојем општине и уз помоћ сопствених средстава као и донаторским програмима приступила је развоју ГИС-а током 2011. године и од тада ради на његовом константном унапређењу.

Географски информациони систем (ГИС) представља скуп графичких и алфанумеричких података тако организован да омогућава потпуно синхрону везу између описаних и графичких података о просторним објектима , тако да се сваком елементу објекта може, сваког момента, приступити како из алфанумеричке тако и графичке базе података.

Пројекат „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ који финансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС  представља својеврстан наставак и надоградњу постојећег географско информационог система и искоришћавање његових предности у туристичком развоју општине.

Економски ефекти ГИС-а на развој туризма

Савремене технологије омогућиле су праћење просторног размештаја различитих економских индикатора кроз читав низ тематских дигиталних карата , а захваљујући функцијама ГИС система омогућено је управљење просторним подацима који су некада остајали потпуно неискоришћени.  Примена информационих технологија у области економије присутна је годинама уназад а најједноставнији облик коришћења ГИС-а у економији подразумева управљање просторним подацима. Користећи ГИС систем, могуће је решавање одређењих проблема у различитим секторима, а просторна компонента помаже у резоновању економских појава и процеса на локалном, регионалном и глобалном нивоу.

ГИС се може сматрати алатом који је широко примењен у постизању одрживог развоја туризма, посебно његове функције прикупљања података, чувања, обраде и просторне анализе које  директно пружају услуге менаџмента у туризму и подржавају развој туризма. Улоге ГИС-а у управљању туризмом су углавном у областима туристичког менаџмента и производње свеобухватне тематске мапе које имају позитиван утицај на развој туризма.

Просторни (еколошки) подаци могу да се користе за истраживање конфликта, процену утицаја и стимулација који су важни у развоју туризма, где ГИС систем помаже при утврђивању оптималне локације, удаљености од других важних објеката, нивоа техничке и комуналне опремљености локације и других параметара који су важни за доношење одлука.

Туризам покреће скоро све гране домаће економије,  ствара мултипликаторе раста БДП-а, запослености и инвестиција, покреће производњу за задовољавање потреба туризма,  што утиче на пораст свеукупне запослености и развој националне економије. Истовремено функцијом подстицања развоја неразвијених подручја у које спада и општина Куршумлија, туризам као делатност може постати генератор развоја неразвијених подручја који се није могао покренути индустријским развојем.

Дакле, туризам има експлицитан утицај на повећање макроекономске стабилности, истовремено подстиче регионални и локални развој,  пораст запослености у неразвијеним подручјима и туристички атрактивним дестинацијама.  Управо то је  шанса за туристичка подручја каква је општина Куршумлија која последњих година  добија на значају, кроз повећан број туриста услед промоције и развоја бањског туризма популаризације Ђавоље Вароши у свету и Србији.

7. фебруара 2017.

Географски информациони систем и економски развој

Општина Куршумлија препознала је значај ГИС-а као алата у служби управљања имовином а самим тим и развојем општине и уз помоћ сопствених средстава као и донаторским […]
26. јануара 2017.

Настављене активности у оквиру пројекта унапређења локалних услуга у области животне средине и вода у општини Куршумлија

У Куршумлији су настављене активности у оквиру пројекат “Ка друштвено одговорним политикама за боље локалне услуге“. У складу са предвиђеним активностима, одржан је тренинг у организацији […]
24. јануара 2017.

Увођење и развој географских информационих система

Географски информациони систем је компјутерски информациони систем који прикупља, складишти, анализира и приказује просторне ентитете и њихове атрибуте за решавање комплексних истраживачких, пројектантских и проблема управљања.