Vodoprivreda

Članom 55. stav 5. Zakona o vodama (Sl. glasnik RS“ br 30/10) propisano je da Operativni plan za vode drugog reda donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz pribavljeno mišljenje javnog vodoprivrednog preduzeća.

Članom 55. stav 6. Zakona o vodama propisano je da Operativni plan za vode drugog reda naročito sadrži: podatke potrebne za efikasno sprovođenje odbrane od poplava, kriterijume za proglašavanje odbrane od poplava, imena rukovodilaca i nazive subjekata odbrane od poplava, način uzbunjivanja i obaveštavanja.

Takođe istim članom ZOV-a propisano je da se Operativni plan za vode drugog reda donosi u skladu sa Opštim planom i Operativnim planom za vode prvog reda, za period od jedne godine, najkasnije 30 dana od dana donošenja Operativnog plana za vode prvog reda.

Uredbom Vlade Republike Srbije ( „Sl.glasnik RS“ broj 23/2012 ) utvrđen je Opšti plan za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine.

Ovim planom definisano je:

– institucionalno organizovanje odbrane od poplava,
– odbrana od poplava i rukovođenje odbranom od poplava,
– faze odbrane od poplava,
– preventivni radovi i mere u cilju pripreme za odbranu od poplava, van perioda u kojem se sprovodi odbrana od poplava,
– proglašenje i ukidanje odbrane od poplava,
– ovlašćenja i dužnosti lica koja koordiniraju odbranu od poplava,
– dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja lica koja rukovode odbranom od poplava na vodama i reda,
– dužnosti i odgovornosti preduzeća i drugih subjekata koji učestvuju u sprovođenju odbrane od poplava.

Operativni plan odbrane od poplava za vodotoke II reda na teritoriji opštine Kuršumlija u 2021. godini