Категоризација угоститељских објеката за смештај

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Куршумлија.

Захтев се подноси Одељењу за привреду и локални економски развој општине Куршумлија, као надлежном органу.

Обрасци захтева, информатор, прописи и обрасци изјаваод значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

  1. Захтев за категоризацију

Изјаве о испуњености минимално-техничких услова

  1. Изјава соба
  2. Изјава апартман
  3. Изјава кућа
  4. Изјава сеоско туристичко домаћинство

Изјаве о испуњености стандарда за категоризацију

  1. Изјава соба
  2. Изјава апартман
  3. Изјава кућа
  4. Изјава сеоско туристичко домаћинство

Изјава о испуњености минималних санитарних и хигијенских услова

  1. Изјава МТСХ услови

Таксе:
• 300,00 динара за подношење захтева по тарифном броју 1. и
• 500,00 динара, за израду решења по тарифном броју 9.

На жиро рачун 840-742221843-57 позив на број 97 33-054, прималац – Републичке административне таксе
• 1.000,00 динара ОАТ за Решење о категоризацији – соба
• 2.000,00 динара ОАТ за Решење о категоризацији – апартман
• 3.000,00 динара за Решење о категоризацији – сеоско домаћинство
• 4.000,00 динара за Решење о категоризацији – кућа
• 5.000,00 динара за Решење о категоризацији – пансион

На жиро рачун 840-742251843-73 позив на број 97 33-054, прималац – Општинске административне таксе

Напомена: подносилац захтева плаћа једну РАТ за подношење захтева и израду Решења уколико подноси један захтев за више објеката, и ОАТ за сваки објекат појединачно.

ПРИМЕР:
– Један захтев за категоризацију 3 собе и 2 апартмана:
1. 300,00 динара за подношење захтева + 500,00 динара за израду Решења – Републичке административне таксе.
2. 3 x 1.000,00 динара за категоризацију 3 собе + 2 x 2.000,00 динара за категоризацију 2 апартмана – Општинске административне таксе.
УКУПНО: 800,00 динара РАТ + 7.000,00 динара ОАТ.