Dokumenta

Statut opštine Kuršumlija
Kompletan dokument u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Plan razvoja opštine Kuršumlija za period 2020 – 2027

Strategija održivog razvoja opštine Kuršumlija za period 2010 – 2020

Plan upravljanja otpadom
Plan upravljanja otpadom je praktičan dokument koji može pomoći opštini u naporima da poboljša upravljanje otpadom. Planiranje upravljanja otpadom je specifično za svaku opštinu ponaosob.

Kuršumlija ima izrazit problem odlaganja otpadnih materija, obzirom na konfiguraciju, s jedne strane, a sa druge strane zbog ograničavajućih faktora izbora lokacije i to mnogobrojnih rečnih tokova i izvorišta voda. S obzirom da u Lokalnom ekološkom akcionom planu prilikom rangiranja ekoloških problema otpad zauzima prvo mesto i da je najveći izvor čvrstog otpada, komunalni otpad iz domaćinstava, doneta je Odluka o izradi lokalnog plana upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji opštine Kuršumlija sa ciljem da se uspostavi efikasno upravljanje otpadom u opštini.

Sastavni deo ovog plana je i Katastar čvrstog otpada i degradiranog prostora koji predstavlja registar sistematizovanih informacija i podataka o zagađivačima životne sredine sa podacima o njihovoj lokaciji.

Kompletan dokument u PDF formatu za period 2010 – 2019 možete preuzeti ovde.

Uputstvo o primeni odredaba 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br 18/16) kojima je regulisna razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
Kompletan dokument u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Lokalni antikorupcijski plan (LAP)
Kompletan dokument u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Izveštaj o izradi lokalnog antikorupcijskog plana
Kompletan dokument u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Lokalni akcioni plan za mlade 2018 – 2021
Kompletan dokument u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova povratnicima po osnovu Sporazumu o readmisiji – kojim se uređuju uslovi i merila za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života socijalno ugroženih lica iz opšte populacije, kroz dodelu pomoći u vidu dodele ekonomskih grantova i to kroz nabavku i dodelu opreme i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti

Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova povratnicima po osnovu Sporazumu o readmisiji – kojim se uređuju uslovi i merila za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života povratnika po osnovu Sporazumu o readmisiji, kroz dodelu pomoći u vidu dodele ekonomskih grantova i to kroz nabavku i dodelu opreme i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti

Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova povratnicima po osnovu Sporazumu o readmisiji – kojim se uređuju uslovi i merila za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica, kroz dodelu pomoći u vidu dodele ekonomskih grantova i to kroz nabavku i dodelu opreme i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti

Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova povratnicima po osnovu Sporazumu o readmisiji – kojim se uređuju uslovi i merila za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, dodelom paketa građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja, kao i postupak i način rada Komisije

Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova povratnicima po osnovu Sporazumu o readmisiji – kojim se uređuju uslovi i merila za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći za rešavanje stambenih potreba lokalnog stanovništva u stanju socijalne potrebe, dodelom paketa građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja, kao i postupak i način rada Komisije

Pravilnik o radu Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova povratnicima po osnovu Sporazumu o readmisiji – kojim se uređuju uslovi i merila za izbor korisnika za dodelu sredstava pomoći za rešavanje stambenih potreba povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, dodelom paketa građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, kao i postupak i način rada Komisije

Poslovnik o radu Skupštine opštine Kuršumlija
Kompletan dokument u PDF formatu možete preuzeti ovde.

Kadrovski plan u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Opštine Kuršumlija za 2017. godinu.

Kadrovski plan za 2019. godinu
Kadrovski plan za 2018. godinu – izmena
Kadrovski plan za 2018. godinu
Kadrovski plan za 2017. godinu – izmena
Kadrovski plan za 2017. godinu