Elektronska uprava Opštine Kuršumlija

Elektronska uprava Opštine Kuršumlija omogućava bržu razmenu informacija sa građanstvom i poslovnim okruženjem.

Spisak službenih evidencija

Spisak službenih evidencija i kontakt podaci lica ovlašćenih za razmenu podataka o činjenicama iz službenih evidencija.

Spisak zaposlenih koji će raditi na eZUP

Opštinska uprava opštine Kuršumlija – zaposleni koji će raditi na sistemu eZUP

Virtuelni matičar

Omogućava Vam da, koristeći internet tehnologiju, naručite i dobijete izvode iz matičnih knjiga na kućnu adresu. Servisi koje virtuelni matičar podržava: izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige venčanih.

Prijavite problem opštinskoj inspekcijskoj službi

Uz pomoć onlajn formulara, imate mogućnost da opštinskom kontakt centru prijavite komunalne, građevinske i druge probleme iz svog okruženja koje uočite, a koji ometaju normalan rad i život. Imate mogućnost da se direktno obratite opštinskoj komunalnoj, građevinskoj ili inspekciji za zaštitu životne sredine.

Molimo Vas da imate u vidu da opštinske inspekcije nisu nadležne za sve probleme građana Kuršumlije, već samo za one za koje su ovlašćene po zakonu.

Provera u biračkom spisku

Ovaj link vas vodi ka spoljnom izvoru – prema zvaničnom sajtu Ministarstva pravde i državne uprave koje vodi jedinstveni registar birača u Republici Srbiji. Jednostavno unesite svoj JMBG broj i pošaljite upit servisu koji će vam odmah odgovoriti kojem biračkom mestu pripadate.

Zahtev za kategorizaciju

Sva zainteresovana fizička lica koja su vlasnici smeštajnih objekata i ugostitelji (privredno društvo, preduzetnik ili ogranak drugog domaćeg ili stranog pravnog lica koje obavlja ugostiteljsku delatnost) mogu da podnesu zahtev za kategorizaciju: kuća, apartmana, soba i seoskog turističkog domaćinstva, radi pružanja usluge smeštaja turistima na teritoriji opštine Kuršumlija.

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.