На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 16.05.2022. године дноси Одлуку о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Куршумлија и расписује Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Куршумлија.

У оквиру реализације мера енергетске санације општине Куршумлија за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилницима, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Куршумлија., Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Куршумлија.

Предмет Јавног позива је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

 1. заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће
  Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида
 2. постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице.
 3. постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће
  Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова
 4. набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице.
 5. замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде.
 6. набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.
 7. набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 1. Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):
  – U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
  – U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата
 2. Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:
  – минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације.
 3. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
 4. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%;

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:
– да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
– да имају атесте за материјале и производе.

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници https://kursumlija.org или лично у просторијама општинске управе Куршумлија и садржи:

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља на територији општине Куршумлија