Чланом 55. став 5. Закона о водама (Сл. гласник РС“ бр 30/10) прописано је да Оперативни план за воде другог реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде другог реда нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.

Такође истим чланом ЗОВ-а прописано је да се Оперативни план за воде другог реда доноси у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде првог реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде првог реда.

Уредбом Владе Републике Србије ( „Сл.гласник РС“ број 23/2012 ) утврђен је Општи план за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године.

Овим планом дефинисано је:

– институционално организовање одбране од поплава,
– одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава,
– фазе одбране од поплава,
– превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава,
– проглашење и укидање одбране од поплава,
– овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава,
– дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на водама и реда,
– дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу одбране од поплава.

Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда на територији општине Куршумлија у 2021. години