ЈАВНА КЊИГА

Датум Предмет захтева Подносилац захтева
28.09.2021. Базне станице мобилне телефоније„Мрче“- ПК44/ПКУ44/ПКО44 на катастарској парцели бр. 477 КО Мрча Телеком Србија а.д.
Датум Предмет захтева Подносилац захтева
24.09.2020. План детаљне регулације „Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре“ Општина Куршумлија
09.01.2019. Стратешка процена утицаја ПДР ППОВ у Пролом Бањи на животну средину Општина Куршумлија
18.07.2018. РБС „Пролом Бања“- ПК17/ПКУ17/ПКО17 на катастарској парцели бр. 1710 КО Пролом „Телеком Србија“ а.д.
27.08.2018. Привремено постројење за производњу бетона у функцији реконструкције МХЕ Куршумлија на кат. парцели бр. 5296 и 5295/1 КО Куршумлија „METALAC COMPANY“ ДОО
08.06.2018. Изградња главног колектора отпадних вода у Луковској Бањи на кат. парцелама бр. 2308, 2306, 2305/1, 2304, 2298, 2297/1, 2297/2, 2744, 343, 2342, 2341, 2339, 2741/1, 2441, 2444, 2445, 2446, 2442, 2455, 2458, 2745, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2557, 2558, 2559, 2560, 2741, 2522/1 КО Луково Општина Куршумлија
10.04.2018. РБС„Куршумлија 3“ у Ул. Топличкој 26 и 26А на катастарској парцели бр. 1664 КО Куршумлија „Теленор“ д.о.о.

Јавна књига

[table width=“100%“ colwidth=“15%|60%|25%“ colalign=“left|left|left“]
Датум;Предмет захтева;Подносилац захтева
19.10.2016.;Замена азбестних, поцинкованих и ливено-гвоздених цеви водоводне мреже;Општина Куршумлија
17.05.2016.;РБЦ „Куршумлија 3“ у улици Топличкој бр. 26 и 26 а на кат. парцели бр. 1664 КО Куршумлија;Теленор д.о.о
[/table]

Јавна књига

[table width=“100%“ colwidth=“15%|60%|25%“ colalign=“left|left|left“]
Датум;Предмет захтева;Подносилац захтева
17.08.2015.;Мала хидроелектрана „Луковска Бања“ инсталисане снаге 160 кW на Штавској реци на кат. парцели бр. 2667 КО Луково;Драгиша Јевремовић
[/table]

Јавна књига

[table width=“100%“ colwidth=“15%|60%|25%“ colalign=“left|left|left“]
Датум;Предмет захтева;Подносилац захтева
23.11.2013.;Изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода фабрике за флаширање Пролом воде на к.п. 1366 К.О. Велико Пупавце;Планинка а.д.
24.10.2013.;РБС „КУРШУМЛИЈА 2“ у ул. Косовској 19 на кат. парцели бр. 5124/2 КО Куршумлија;Теленор д.о.о.
09.07.2013.;РБС „КУРШУМЛИЈА“ ПК02/ПКX02/ПКУ02 на кат. парцели бр. 17/5 КО Самоково;Телеком Србија а.д.
09.07.2013.;Изградња фекалне канализационе мреже у ул. Др Мелгарда (насеље Болнички поток) у Куршумлији;Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
18.06.2013.;Изградња мале хидроелектране „Сеоце“ на Луковској реци инсталисане снаге 630 кW на кат. парцели бр. 569, 570/1 и 571/1 КО Луково;Обрадовић инжењеринг д.о.о.
23.05.2013.;Изградња радио релејног линка за фиксну телефонију „Добри До“ ПКТ03 на кат. парцели бр. 1724 К.О. Добри До;Телеком Србија а.д.
08.04.2013.;Реконструкција дела примарног цевовода градске водоводне мреже у ул. Радомира Миловановића Само на кат. парцели бр. 5992 КО Куршумлија;Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
03.04.2013.;Реконструкција примарног цевовода градске водоводне мреже у ул. Стевана Биничког на кат. парцели бр. 6001 КО Куршумлија;Ј.П. „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
03.01.2013.;Изградња постројења за привремено складиштење неопасног отпада у ул Немањиној бб, на кат. парцели бр. 3622 и 3623 КО Куршумлија;М.Д.М. Стари метали“ д.о.о.
[/table]