Општина има значајне потенцијале у развоју пољопривреде (воћарства и сточарства), као и у дрвној индустрији, гајењу и преради печурака. Такође, општину Куршумлију карактеришу и велике површине еколошки очуваног пољопривредног земљишта, постојање обновљивих природних ресурса погодних за производњу електричне енергије, богаство шумских плодова, лековитог биља и дивљег воћа. Ваља напоменути и то да близина бања и планинских центара даје општини значајне могућности и за развој туризма. Захваљујући наведеним потенцијалима општина Куршумлија би могла веома брзо да изађе из круга најнеразвијених општина у Србији.

Територију општине Куршумлија, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у састав општине Куршумлија и то 95 катастарских општина.

Према подацима са пописа пољопривреде из 2012.године укупна површина пољопривредног земљишта на територији општине Куршумлија износи 35 382 ха или 37,16% укупне површине. Од тога је 14127 ха искоришћено, или 39.92%.

Према подацима Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Куршумлија, на територији општине Куршумлија, постоји укупно 41411.7040 ха пољопривредне површине, у државној својини за 2017. годину: 8323.9722 ха.

Годишњим програмом за 2017. годину утврђена је врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта на територији општине Куршумлија за 2017. годину, које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања средстава. Програм садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у својини Републике Србије и то:
1. о укупној површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији јединице локалне самоуправе,
2. корисницима пољопривредног земљишта у државној својини,
3. закупцима пољопривредног земљишта у државној својини,
4. површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење,
5. укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом и културом.
Територију општине Куршумлија, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских општина које улазе у састав општине Куршумлија и то 95 катастарских општина.
Укупна површина пољопривредног земљишта у својини Републике Србије на територији општине Куршумлија износи 8323.9722 ха. Од тога, за давање у закуп у 2017. години планирано је 768.2848 ха, а до сада је (у претходним годинама) јавним надметањима дато у закуп укупно 9.7123 ха.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Куршумлија за 2021. годину (.xlsx фајл)

Интензитет помоћи

Износ подстицаја у односу на укупну вредност прихватљивих трошкова у оквиру инвестиције је 50% од укупне вредности реализоване инвестиције умањене за износ ПДВ-а.

Минимални износ је 10.000,00 динара.

Максимални износ поврећаја по секторима је следећи:

СЕКТОР МЛЕКО: 120.000,00 дин.

СЕКТОР МЕСО:    120.000,00 дин.

СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ: 120.000,00 дин.

СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице индустриско биље): 150.000,00 дин.

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО: 50.000,00 дин

ПРОИЗВОДЊА ВОЋА

Укупно се наводњава 305 ха, а од тога највише оранице и баште на 216 ха. воћњаци се наводњавају на површини од 86 ха.

Укупна површина под воћњацима је 1868 ха, од тога је 1260 ха плантажних и 608 ха екстезивних.

Шљива

Шљива је некад била водећа воћна врста на просторима општине Куршумлија. Задњих 20 година дошло је до повећања броја стабала и површина под шљивом. Тренутна површина под шљивом је око 1331 ха.

Малина

Перспективна воћна врста на просторима општине Куршумлија је малина. Изградњом прерадних капацитета, неколико  хладњача великог капацитета дошло је до повећања засада под малином. Површине под малином  су око 44 ха. према попису пољопривреде мада је у реалности површина под малином је  знатно већа.  Предност малине у односу на остале воћне врсте је у томе што редовно  рађа  и нема већих осцилација у годишњем приносу.

Купина

Површине под купином су око 16 ха према попису пољопрвивреде 2012. године. За ову воћну врсту су карактеристичне велике осцилације у квалитету и откупној цени. Због тога површине под овом  пољопривредном културом задњих година су у стагнацији, јер произвођачи нису никада сигурни какав финансијски резултат  могу да очекују.

Остало воће

У производњи осталог воћа на овим просторима пољопривредни произвођачи  су заинтересовани за подизање мање заступљених воћних врста где се ангажује велика радна снага тако да су у производњу укључени сви чланови газдинства. Задњих неколико година све веће интересовање пољопривредника за гајење јагоде на фолији, као трешње и вишње.

На територији општине Куршумлија тренутно има 3 ха. под засадима винове лозе.

СТОЧНИ ФОНД

Сточарску производњу на подручју општине карактеришу честе осцилације, смањивање и повећање. Ова производња је у директној вези са ратарском производњом тј. са могућношћу да се обезбеди кабаста сточна храна. Број грла појединих сточарских врста често осцилира пре свега због различитих тржишних услова. Од прерадних капацитета, на подручју општине, не  постоји млекара које могу да прераде млеко,  док капацитета за месне прерађевине нема. Сточни фонд на индивидуалним пољопривредним газдинствима чине: говеда 3857 од тога 2845; свиње 5323 од тога крмаче 283; овце 7455 -приплодне 5012; козе 1181; кокошке 41049; ћурке 653;  патке 223; гуске 91; остале живине 606. Од укупно 1163 газдинстава на којима се узгајају животиње 612 газдинства има 1-2 грла, што чини преко 52%  од укупног броја газдинства на којима се узгајају животиње.

Пчеларство је заступљено и у развоју је због погодне конфигурације терена и непостојања тешке индустрије, укупно има 4.028 кошница и број кошница са пчелињим друштвима се повећава из године у годину.

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА И ГАЗДИНСТВА

ТРAКТОРИ КОМБАЈНИ
ЈЕДНООСОВИНСКИ ДВООСОВИНСКИ укупно старији од 10 год.
укупно старији од 10 год. укупно старији од 10 год. 31 28
1314 1280 1387 1355
Прикључне машине

Берачи кукуруза 7, плугови 1215, тањираче 406, дрљаче 769, сетво-спремачи 37, ротофрезе 213, растурачи минералног ђубрива 103, растурачи стајњака 10, сејалице 122, прскалице 226, приколице 1286 и косилице 852.

Објекти за смештај стоке на пољопривредним газдинствима

Објекти за смештај говеда 2098,  објекти за смештај свиња 2022, објекти за смештај кокошака носиља 1911, објекти за смештај остале стоке 594.

Сушаре

Сушаре 8 и 11 објекта за силажу.

Стакленици и пластеници на газдинству

Стакленика 1, и пластеника 172.

Радна снага

Газдинства према броју чланова и стално запослених на газдинству има укупно 3742, од тога 1-2 лица 2659, 3-4 лица 973, 5-6 лица, 107 и 7 и више лица 9.

Укупна површина пољопривредног земљишта у својини Републике Србије на територији општине Куршумлија износи 8356.8542 ха. Од тога, за давање у закуп у 2016. години планирано је 633.5988 ха, а до сада је (у претходним годинама) јавним надметањима дато у закуп укупно 13.8023 ха.

Укупно има 3723 газдинстава од тога су на 685 носиоци жене, а на 3038 мушкарци. Чланова породице и рођака који су обављали пољопривредну активност на газдинству има 4392 од тога 2065 жена и 1787 мушкарац. Стално запослених на газдинству има 3 и то мушког пола.

СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

На територији општине регистровано је 3742 пољопривредних газдинстава која заједнички заузимају 14127 ха. Укупан број домаћинстава је 7104, дакле 52,67% износи учешће газдинстава у укупном броју домаћинстава. Структура пољопривредних газдинстава према величини коришћеног пољопривредног земљишта и броја условних грла стоке. Од укупно расположивих 35382 ха на територији општине на земљишта са окућницама одпада 108 ха или 0,43 % од укупног пољопривредног земљишта у општини и у поседству је 1794 газдинстава. Ливаде и пашњаци захватају највеће површине 7643 ха или 31,12% од укупног пољопривредног земљишта. Налазе се у власништву 2578 пољопривредних газдинстава. У власништву 2880 газдинстава налази се трећа категорија по површини коју заузимају оранице и баште у укупној површини од 4495 ха од укупног пољопривредног земљишта у општини. Виногради заузимају свега 3 ха, а број газдинстава која се тиме баве 31. Воћњаци заузимају површину од 1863 ха што је 1.86% од укупног пољопривредног земљишта у Куршумлији. Број газдинстава на која су воћњаци уписани је 3014 газдинстава.

Говедарска и овчарска производња су доминантне гране сточарства. Број уматичених грла говеда се повећава у периоду 2009-2014. године.

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  (без пренетих обавеза) у 2017 години износи 20.000.000,00 динара.

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВА

Пчеларство представља малу, али изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која последњих година почиње да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. Пчеларство је на територији општине Куршумлија у развоју због погодне конфигурације терена и не постојања тешке индустрије, према попису пољопривреде из 2012. године имамо 5173 кошнице пчела. Интересантно је да се тренутно све већи број младих пољопривредника одлучује управо да започне своју пољопривредну производњу управо пчеларством. .Од подршке развоју овог сектора у 2017 години планира се подршка у виду набавке опреме за пчеларство и набавку нових кошница.