Попуњавањем формулара можете поднети захтеве издавање следећих докумената:

НАПОМЕНЕ:

1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Куршумлији.
2. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
3. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
4. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе: 027/381-402, или на е-маил: maticar@kursumlija.org
5. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом или пост-експресом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.
7. Потврде о уплати такси можете:
– Послати оригинале уплатница препорученом поштом, на адресу: Општина Куршумлија, за матичну службу, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, или
– Скенирати и додати као фајл приликом попуњавања наше електронске форме или послати на нашу е-маил адресу.

Ослобађају се плаћања таксе односно накнаде:

 1. Корисници материјалног обезбеђења породице
 2. Избегла и прогнана лица

Не плаћају се таксе и накнаде за:

 1. Списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
 2. Списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода
 3. Списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама
 4. Списе и радње у поступку остваривања права из социјалне заштите, финансијске подршке породице са децом и предшколског васпитања и образовања, борачко инвалдиске заштите и цивилних инвалида рата
 5. Поднеске упућене органу за представке и притужбе
 6. Списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са елементарним непогодама и другим ванредним догађајима
 7. Списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем
 8. Списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу, за незапослена лица
 9. Списе и радње у поступку за састављање односно исправљање бирачких спискова као и спискова кандидата
 10. Списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано тарифом
 11. За потврду о пријему захтева
 12. За потврду о правоснажности или извршености која се ставља на управни акт
 13. Списе, поднеске и радње за које је Законом прописано да не подлежу плаћању такси и накнада

Таксе за закључивање брака, издавање уверења и промену презимена:

 1. Закључивање брака у згради Општинске управе за време радног времена 500,00 динара
 2. Закључивање брака у згради Општинксе управе ван радног времена 900,00 динара
 3. Закључивање брака ван седишта службених просторија 6.050,00 динара
 4. Издавање уверења о слободном брачном стању 1.140,00 динара (Републичка административна такса) + 280,00 динара (Општинска административна такса)
 5. Такса за промену презимена 310,00 динара (Републичка административна такса)

Сходно Одлуци о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа, таксе се примењују од 01.07.2017. године