Пролетерских бригада бб
18430 Куршумлија

Централа: 027/381-402; 381-383

Начелник Општинске управе: 027/381-652
Одељење за привреду и локални економски развој: 027/381-584
Одељење за локалну пореску администрацију, буџет и финансије: 027/381-073
Комунална инспекција: 027/382-120
Грађевинска инспекција: 027/381-402, локал 124.
Дечија заштита : 027/381-266

Е-адреса: info@kursumlija.org

Начелник Општинске управе

Миљан Радосављевић, дипл.правник

027/381-652, 027/381-402, локал 107
nacelnik@kursumlija.ls.gov.rs

Шеф одељења за привреду и локални економски развој

Снежана Радовић, дипл. ецц

027/381-584
privreda@kursumlija.ls.gov.rs

Шеф одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије

Данијела Симић, дипл. ецц

027/381-073
lpafinansije@kursumlija.ls.gov.rs

Шеф Одељења за друштвене делатности и општу управу

Владан Јовановић, дипл.правник

027/381-402, локал 112
opstauprava@kursumlija.ls.gov.rs

Правобранилац општине Куршумлија

Наташа Јовановић, дипл. правник

027/381-402 локал 121
javni.pravobranilac@kursumlija.org

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи:

 • Број систематизованих радних места према нивоу квалификација:
  висока стручна спрема: 49, виша стручна спрема: 18, средња стручна спрема: 24, нижа стручна спрема: 7
 • Број запослених на неодређено време према нивоу квалификација:
  висока стручна спрема: 41, виша стручна спрема: 17, средња стручна спрема: 21, нижа стручна спрема: 7
 • Број запослених на одређено време према нивоу квалификација:
  висока стручна спрема: 1, виша стручна спрема: /, средња стручна спрема: 2
 • Рад ван радног односа: лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова: 8 и лица ангажована по основу уговора о делу: 1
 • Број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години: 1
 • Укупан број новозапослених на неодређено време у претходној календарској години: 5
  и на одређено време у својству приправника у претходној календарској години: /
 • Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години: /
 • Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години : /